Sk Telecom And Kakao Join Hands To Establish A Technology Development Fund

SK% 20Telecom% 20Co,% 20nh% C3% A0% 20m% E1% BA% A1ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20H% C3% A0n % 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20s% E1% BA% BD% 20h% E1% BB% A3p% 20t% C3% A1c% 20v% E1% BB% 9Bi% 20 % 27% C3% B4ng% 20l% E1% BB% 9bn% 27% 20c% E1% BB% A7a% 20m% E1% BA% A1ng% 20tin% 20nh% E1% BA% AFN% 20di% 20% C4% 91 % E1% BB% 99ng% 20Kakao% 20Corp% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% E1% BA% A1o% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20qu% E1% BB% B9% 20 % C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% 2020% 20t% E1% BB% B7% 20won% 20 (17.29% 20tri % E1% BB% 87u% 20USD) .Bi% E1% BB% 83u% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% E1% BB% 20c% A7a% 20Kakao% C3% A0% 20v% 20Telecom 20SK%. % 20% E1% BA% A2nh:% E1% BB% 20koreaittimes.comQu% B9% C3% 20N% A0y% 20s% E1% BA% BD% C3% 20d% A0nh% 20cho% C3% A1c% 20c 20c%% C3% B4ng% 20ty% 20nhi% E1% BB% 81u% 20tri% E1% BB% 83n% 20v% E1% BB% 8Dng% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20c% C3% A1c% 20ti% C3% AAU% 20ch% C3% AD% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BB% 81n% 20v% E1% BB% AFng% 20g% E1% BB% 93m% 20M% C3% B4i% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20% E2% 80% 93% 20X% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i% 20% E2% 80% 93% E1% BA% 20Qu% A3N% E1% BB% 20tr% 8B% 20doanh% E1% BB% 20nghi% 87p% 20 (ESG)

.According% 20th% C3% 20b% C3% B4ng% 20chung A1o%,% 20m% E1% BB% 97i% C3% 20c% B4ng% 20ty% 20s% E1% BA% C3% BD% 20R% B3t% 2010% 20t% E1% BB% B7% 20won% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% E1% BA% A1o% 20qu% E1% BB% B9,% 20v% E1% BB% 9Bi % 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20thu% 20h% C3% Real% 20th% C3% AAM% 20ngu% E1% BB% 93n% 20t% C3% A0i% 20tr% E1% BB % A3% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20kh% C3% A1c% 20% C4 % 91% E1% BB% 83% 20N% C3% A2ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% aan% 20h% C6% A1n % 2025% 20t% E1% BB% B7% E1% BB% 20won.Qu% B9% E1% BB% 20m% 9Bi% 20s% E1% BA% BD% 20t% E1% BA% ADP 20trung% 20% C4% % 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20v% C3% A0o% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20v % C3% A0% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20nghi% E1% BB% 87p% 20trong% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A0nh% 20c % C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 99i% 20t% E1% BB% A5% 20v% E1% BB% 9Bi% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20t% C3% A2M % 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20c% C3% A1c% 20ti% C3% AAU% 20chu% E1% BA% A9n% 20ESG.% C4% 90% E1% 99ng% BB% C3% A1i% 20th% 20tr% C3% aan% E1% BB% 20di% 85n% 20ra% 20sau% 20khi% E2% 20% 20hai% 8 0% 9C% C4% 91% E1% BA% A1i% 20gia% E2% 80% 9D% 20k% C3% BD% 20b% E1% BA% A3N% 20ghi% 20nh% E1% BB% 9B% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 20Ba% 20N% C4% 83m% 20nay% 20v% E1% BB% 81% 20h% E1% BB% A3p% 20t% C3% A1c% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20li% C3% aan% 20quan% 20t% E1% BB% 9Bi% 20Tr% C3% AD% 20tu% E1% BB% 87% 20nh% C3% A2n% 20t% E1% BA% A1o% 20v% C3% A0% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20% C4% 91% E1% A3m% BA% BA% 20b% E1% C3% A3o% 20ti% AAU% E1% BA% 20chu% A9n% C6% B0% 20ESG
Tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% 91% C3% B3, % 20Kakao% 20v% C3% A0% 20SK% 20Telecom% 20% C4% 91% C3% A3% 20h% C3% ACnh% 20th% C3% A0nh% 20quan% 20h% E1% BB% 87% 20% C4% 91 % E1% BB% 91i% 20t% C3% A1c% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202 019% 20khi% 20hai % 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1% BA % ADN% 20ho% C3% A1n% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20tr% E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1 % 20300% 20T% E1% BB% B7% 20won.Xu% C6% B0% 20h% E1% BB% C4% 9Bng% 20% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20cho% 20c% C3 % C3% A1c% 20c% B4ng% C4% 20ty% 20% 91% E1% BA% A3m% E1% BA% 20b% A3o% 20ESG% 20ng% C3% A0y% 20c% C3% A0ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD,% 20c% C3% A1c% 20qu % E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0,% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20v% C3% A0% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20quan% 20t% C3% A2M.% 20Theo% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB % A5% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Morningstar% 20 (M% E1% BB% B9),% 20c% C3% A1c% 20qu% E1% BB% B9% 20ESG% 20% C4% 91 % C3% A3% 20thu% 20h% C3% Real% 20d% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 20trong% 20N% C4% 83m % 202 020,% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% E1% BB% B3.Ti% 81n% 20R% C3% B2ng% 20t% E1% BB% C3% AB% 20c% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20v% C3% A0o% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20b% E1% BB% 81n% 20v% E1% BB% AFng% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 2051% 20t% E1% BB% B7% $ 20,% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% aan% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 20N% C4% 83m% 20th % E1% BB% A9% 205% 20li% C3% aan% 20ti% E1% BA% BFP.% 20T% C3% ADnh% 20ri% C3% Aang% 20t% E1% BA% A1i% 20M% E1% BB% B9,% 20 s% E1% BB% 91% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20ESG% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 2030 %% 20trong% 20N% C4% 83m% 20l% C3% 202 020% 20 400% aan% E1% BB% 20qu% B9,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% E1% BB% 20th% 9Di% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 20b% E1% BB% 91n% 20l% E1% BA% A7n% 20trong% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BA% ADP% 20ni% C3% aan% 20qua ./. H.Th% E1% BB% A7y% 20 (As% 20Yonhap)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news