Sony Pictures Networks India Merged With Zee Entertainment

Sony% 20Pictures% 20Networks% 20India% 20 (SPNI)% 20s% E1% BA% BD% 20mua% 20l% E1% BA% A1i% 20Zee% 20Entertainment,% 20h% E1% BB% A3p% 20nh% E1% BA% A5t% 20c% C3% A1c% 20k% C3% AAnh% 20truy% E1% BB% 81n% 20h% C3% ACnh,% 20N% E1% BB% 99i% 20dung% 20phim% 20v% C3% A0% 20N% E1 % BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1 % BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20% C4% 91% C3% A0i% 20truy% E1% BB% 81n% 20h% C3% ACnh% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t % E1% BA% 20% 20% C4% A4n% 90% E1% BB% 99.Sony% 20Pictures% 20Networks% 20India% 20 (SPNI),% 20c% C3% B4ng% 20ty% E1% BA% 20gi% A3i % 20tr% C3% AD% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Sony% 20t% E1% BA% A1i% 20% E1% BA% A4n % 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20s% E1% BA% BD% 20mua% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20l% C3% A0% 20Zee% 20Entertainment,% 20h% E1% BB% A3p% 20nh% E1% BA% A5t % 20c% C3% A1c% 20k% C3% AAnh% 20truy% E1% BB% 81n% 20h% C3% ACnh,% 20N% E1% BB% 99i% 20dung% 20phim% 20v% C3% A0% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% C3% 9F% 20th% A0n h% 20% C4% 91% C3% A0i% 20truy% E1% BB% 81n% 20h% C3% ACnh% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20 years% 20% C3% 81% 20N% C3% A0y,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83 % 20c% E1% BA% A1nh% 20tranh% 20t% E1% BB% 91t% 20h% C6% A1n% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20nh% C6 % B0% C3% 20Netflix% A0% 20v% 20Disney.Sau% 20khi% 20h% E1% BB% A3p% E1% BA% 20nh% A5t,% 20c% C3% B4ng% 20ty% E1% BB% 20m% 9Bi- % 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BA% 20g% 2053 %% A7n% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20ph% A7n% E1% BB% 20thu% 99c% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% E1% BB% 20c% A7a% 20SPNI-% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% C3% AFU% 20c% A1c % 20k% C3% AAnh% 20truy% E1% BB% 81n% 20h% C3% ACnh% 20ph% E1% BB% 95% 20at% E1% BA% BFN% 20nh% C6% B0% 20Sony% 20MAX% 20v% C3 % A0% 20Zee% 20TV,% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20truy% E1% BB% 81n% 20ph% C3% A1T% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20l% C3% A0% 20ZEE5% 20v% C3% A0% 20SonyLIV,% 20qua% 20% C4% 91% C3% B3% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9Dng% E1% BB% 20truy% 81n% C3% 20h% C3% ACnh% A0% 20v% 20ph% C3% A1T% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20t% E1% BA% A1i% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20v% E1% BB% 9Bi% 20h% C6% 2050 %% A1n% E1% BB% 20th% 8B% E1% BA% 20ph% E1% BB% A7n.Th% 8Fa% E1% BA% 20thu% ADN% 20N % C3% A0y% 20c% C5% A9ng% 20s% E1% BA% BD% 20gi% E1% BA% A3m% 20b% E1% BB% 9Bt% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20m % C3% A0% 20Zee% 20Entertainment% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c % 20c% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u,% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20h% E1% BB% 93i% 20tu% E1% BA% A7n% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% A3% 20k% C3% AAU% 20g% E1% BB% 8Di% 20c% E1% BA% A3i% 20t% E1% BB% 95% 20ban% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0y,% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20c% E1% BA% A3% 20vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91 % C6% B0a% 20Gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh% 20 (CEOs)% 20Punit% 20Goenka% 20ra% E1% BB% 20kh% 8Fi% 20h% E1% BB% C4% 99i% 20% 91% E1% BB% 93ng% E1% BA% 20qu% A3N% E1% BB% 20tr% 8B.SPNI% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 201

.575% 20t% E1% BB% B7% C3% $ 20% 20v% C3% A0o% 20c% B4ng% 20 Company% 20m% E1% BB% 9Bi% 20v% C3% A0% 20s% E1% BA% BD% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20vi% E1% BB% 87C% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20c% C3% B4ng% 20khai% 20tr% C3% aan% 20s% C3% A0n% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n.Ravi% 20Ahuja,% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 20h% C3% 8Bch% A3ng% 20phim% E1% BB% 20truy% 81n% 20h% C3% ACnh% 20to % C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20v% C3% A0% 20b% E1% BB% 99% 20ph% E1% BA% ADN% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20c % C3% B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% A7a% 20Sony% 20Pictures% 20Entertainment,% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20R% E1% BA% B1ng% 20v% E1% BB% A5% 20s% C3% A1p% 20nh% E1% BA% ADP% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20gi% C3% corn% 20t% E1% BA% A1o% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20N% E1% BB% 99i% 20dung% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% A1nh% 20tranh% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20v% C3% A0% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91 % E1% BA% A9y% 20nhanh% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20chuy% E1% BB% 83n% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20sang% 20k% E1% BB% B9 % E1% BA% 20thu% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20 c% E1% BB% A7a% 20khu% E1% BB% 20v% C3% A1c% B1c.C% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% C3% A5% 20ph% A1T% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20theo% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20ZEE5% 20v% C3% A0% 20SonyLiv% 20% C4% 91ang% 20ph% E1% BA% A3i% 20c% E1% BA% A1nh% 20tranh% 20v% E1% BB% 9Bi% 20h% C3% A0ng% 20ch% E1% BB% A5c% 20t% C3% aan% 20tu% E1% BB% 95i% 20kh% 20bao% C3% A1c% 20g% E1% BB% 93m% 20Netflix,% 20Amazon% 20Prime% 20Video% C3% A0% 20v% 20Hotstar% E1% BB% 20c% A7a% C3% 20Disney
Hai% 20c% B4ng% 20ty % 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20trong% 2090% 20ng% C3% A0y% 20t% E1% BB% 9Bi,% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% BD% 20ti% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0nh% 20th% E1% BA% A9m% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20v% C3% A0% 20ho% C3% A0n% 20t% E1% BA% A5t% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1% BA% ADN% 20cu% E1% BB% 91i% 20c% C3% B9ng,% 20v% C3% A0% 20sau% 20% C4 % 91% C3% B3% 20tr% C3% ACnh% 20b% C3% A0y% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA% A5t% 20s% C3% A1p% 20nh% E1% BA % ADP% 20cho% 20c% C3% A1c% 20c% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng.% 20C% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A2n% 20t% C3% ADCH% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20Zee% 20s% E1% BA% BD% 20c% E1% BA% A7n% 20s% E1% BB% B1% 20ch% E1% BA% A5p% 20thu % E1% BA% ADN% E1% BB% 20c% A7a% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news