South America: Offshore Oil Potential Has Been Explored All?

L% C6% B0u% 20v% E1% BB% B1c% 20Guyana-Suriname% 20% C4% 91ang% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% E1% BB% B1% 20quan% 20t% C3% A2M% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c% 20ngu% E1% BB% 93n% 20d% E1% BA% A7u% 20l% E1% BB% 9bn,% 20b% E1% BA% A5t% 20ch% E1% BA% A5p% 20m% E1% BB% 91i% 20% C4% 91e % 20d% E1% BB% 8Da% 20v% E1% BB% 81% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20d% E1% BA% A7u% 20cao% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20v % C3% A0% 20s% E1% BB% B1% 20th% C3% North% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20gi% E1% BA % C4% A3m% 20% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20l% C6% B0% E1% BB% C3% A3ng% AD% 20kh% E1% BA% 20th% A3i% 20carbon.0 : 00 /% 202: 37N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamNgu% E1% BB% 93n% 20t% C3% A0i% 20nguy% C3% aan% 20l% C6% B0u% 20v% E1% BB% B1c% 20Guyana-Suriname% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 2015.2% 20t% E1% BB% B7% C3% B9ng% 20th% E1% BA% 20d% A7u% 20th% C3% B4,% 202.3% 20t% E1% BB% B7% C3% B9ng% 20th% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% E1% BB% C3% 8Fng% AD% 20kh% 20t% E1% BB% B1 % 20nhi% C3% aan% 20v% C3% A0% 2042% 20ngh% C3% ACN% 20t% E1% BB% B7% 20feet% 20kh% E1% BB% 91i% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB % B1% C3% aan 20nhi%.% 20% E1% BA% 20from% A2nh% 20h% E1% BB% 8Da

.% 20https: // kinhte xaydung.petrotimes.vnC% C6% A1% 20quan% E1% BA% 20Kh% A3o% 20s% C3% 20% C4% A1T% 90% E1% BB% 8Ba% 20ch% E1% BA% A5t% 20Hoa% 20K% E1% BB% B3% 20t% C3% ADnh% 20to% C3% A1n% 20R% E1% BA% B1ng% 20l% C6% B0u% 20v% E1% BB% B1c% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% 20ngu% E1% BB% 93n% 20t% C3% A0i% 20nguy% C3% aan% 20ch% C6% B0a% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20kh% C3% A1m% A1% C3% 20ph% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 2015
2% 20t% E1% BB% B7% C3% B9ng% 20th% E1% BA% 20d% A7u% C3% B4 20th%,% 202 , 3% 20t% E1% BB% B7% 20th% C3% B9ng% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% E1% BB% 8Fng% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3 % aan% 20v% C3% A0% 2042% 20ngh% C3% ACN% 20t% E1% BB% B7% 20feet% 20kh% E1% BB% 91i% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi % C3% E1% BB% AAn.Nh% AFng% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% B3% C3% 20c% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20th% C3 % A0nh% 20c% C3% B4ng% 20th% C4% 83m% 20d% C3% B2% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20c% E1% BB% A7a% 20ExxonMobil % 20% E1% BB% 9F% 20l% C3% B4% 20Stabroek% 20ngo% C3% A0i% 20kh% C6% A1i% 20Guyana,% 20v% E1% BB% 9Bi% 2021% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20d% E1% BA% A7u% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20cao,% 20l% C3% A0m% 20N% E1% BB% 95i % E1% BA% 20b% ADT% 20ti% E1% BB% 81m% 20N% C4% 83ng% 20 Hydrocarbon% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20l% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20b% C3% B9ng% 20N% E1% BB% 95% 20d% E1% BA% C3% A7u% 20ngo% A0i% 20kh% C6% A1i% 20l% E1% BB% 9bn% E1% BB% 20cu% 91i% C3% 20c% E1% BB% B9ng.Ti% 81m% 20N% C4% 20% C4% 83ng% C3% 91% 20k% E1% A1ng% BB% 83% E1% BB% 20c% 20l% A7a% C6% B0u% 20v% E1% BB% B1c% 20Guyana- Suriname% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20USGS% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20gi% C3% A1% 20l% E1% BA% A1i% 20ti% E1% BB% 81m% 20N% C4% 83ng% 20hydrocarbon% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 202 019, % 20nh% C6% B0ng% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% C3% B3% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% E1% BB% 8B% 20tr% C3 % C3% AC% 20ho% A3N% 20b% E1% BB% C4% 9Fi% 20% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch.Trong% 20khi% 20Guyana% 20l% C3% A0% 20trung % 20t% C3% A2M% 20c% E1% BB% A7a% 20nh% E1% BB% AFng% 20g% C3% AC% 20% C4% 91ang% 20N% E1% BB% 95i% 20l% C3% aan% 20nh % C6% B0% 20s% E1% BB% B1% 20b% C3% B9ng% 20N% E1% BB% 95% 20d% E1% BA% A7u% 20m% E1% BB% 8F% 20ngo% C3% A0i% 20kh % C6% A1i% 20N% C3% B3ng% 20nh% E1% BA% A5t% 20 years% 20M% E1% BB% B9,% 20m% E1% BB% 8Di% 20th% E1% BB% A9% 20ti% E1% BFP% BA% 20t% E1% BB% C3% A5c% 20N% 20l% C3% B3ng% aan 20% E1% BB% % 9F% 20ph% C3% ADA% 20Suriname% 20c% E1% BB% A7a% 20b% E1% BB% 83% 20d% E1% BA% A7u.% 20Apache% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C3% A1c% 20TotalEnergies% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20trong% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20at% E1% BB% 83n% 20Suriname% 2058.K% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% C3% AB% 20th% A1ng% 201/2020,% 20c% C3% 20% C4% A1c% 91% E1% BB% 91i% 20t% C3 % A1c,% 20m% E1% BB% 97i% 20b% C3% 20N% aan% E1% BA% AFM% E1% BB% 20gi% AF% 2050 %% 20c% E1% BB% 95% E1% BA 20ph% % A7n% 20t% E1% BA% A1i% 20L% C3% B4% 2058,% 20N% C6% A1i% 20TotalEnergies% 20l% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh,% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20b% E1% BB% 91n% 20ph% C3% A1T% 20hi % E1% BB% 87n% 20d% E1% BA% A7u% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20trong% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20N% C3% A0y.% 20Sau% 20% C4% 91% C3% B3% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 207/2021,% 20trong% 20khi% 20ti% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0nh% 20khoan % 20th% E1% BA% A9m% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20% E1% BB% 9F% 20L% C3% B4% 2058% 20g% E1% BA% A7n% 20N% C6% A1i % 20ph% C3% A1T% E1% BB% 20hi% 87n% 20Sapakara% 20 West,% 20TotalEnergies% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20m% E1% BB% 99T% 20kh% C3% A1m% 20ph% C3% A1 % C3% A1c% 20kh% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BA% 20gi% BFng% 20Sapakara% 20South-1.Kh% C3% C3% A1m% A1% 20ph% E1% BB% 20m% 9Bi% 20nh % E1% BA% A5t% 20% C4% 91% C3% B3% 20N% C3% A2ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20kh% C3% A1m% 20ph% C3% A1 % 20% E1% BB% 9F% 20Khu% 2058% 20ngo% C3% A0i% 20kh% C6% A1i% 20Suriname% 20l% C3% aan% 205% 20gi% E1% BA% BFng.% 20L% C3% B4% 2058% 20ti% E1% BA% BFP% 20gi% C3% A1p% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% C3% B4% 20Stabroek% 20sung% 20m% C3% A3N% 20v% C3% A0% 20N% E1% BA% B1m% 20tr% C3% aan% 20c% C3% B9ng% 20m% E1% BB% 99T% 20lu% E1% BB% 93ng% 20d% E1% BA% A7u% 20th% C3% B4% 20c% C3 % B3% 20ngh% C4% A9a% 20l% C3% A0% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81u% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng % 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20th% C3% AAM% 20d% E1% BA% A7u% 20trong% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20g% E1% BA% A7n .% 20Khi% 20gi% E1% BA% BFng% 20Sapakara% 20South-1% 20ho% C3% A0n% 20th% C3% A0nh,% 20t% C3% A0U% 20khoan% 20Maersk% 20Valiant% 20s% E1% BA% BD % 20di% E1% BB% 20chuy% 20% C4% 83n% E1% BB% 91% 83% 20khoan% E1% BB% 20tri% 83n% 20v% E1% BB% 8Dng% 20Bonboni% 20kho% E1

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news