South Korea Penalized Google For Abuse Of Dominant Market Position

% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BA% B1ng% 20h% C3% A0N% 20QQ% E1 % BB% 91C% 20 (KFTC)% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20tr% 20Google% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1O% 20bu% E1% BB% 99C% 20ng% C4% 83N% 20c% E1% BA% A3N% 20c% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xU% E1% BA% A5T% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20tho% E1% BA% A1i% 20th% C3% B4ng% 20minh% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20T% C3% B9Y% 20ch% E1% BB% 89nh% 20h% E1% BB% 87% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0NH% 20android% 20C% E1% BB% A7A% 20h% C3% A3ng% 20N% C3% A0Y.% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA.% 20 (source% E1% BB% 93N:% 20ggetty) ng% C3% A0Y% 2014 / 9,% 20c% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20CH% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99C% 20quy% E1% BB% 81N% 20C% E1% BB% A7A% 20H% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20Ph% E1% BA% A1T% 20Google% 20207% 20T% E1% BB% B7% 20won% 20 (176.64% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD)% 20V% E1% BB% 9BI% 20L% C3% BD% 20DO% 20T% E1% BA% ADP% 20 % C4% 91o% C3% A0N% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20m% E1% BB% B9% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20L% E1 % BA% A1M% 20D% E1% BB% A5ng% 20V% E1% BB% 8B% 20th% E1% BA% BF% 20th% E1% BB% 91ng% 20 l% C4% A9nh% 20nh% E1% BA% B1M% 20g% C3% A2Y% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20t% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% B1% B1% 20C% E1% BA% A1NH% 20Tranh% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% 87% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0NH% 20 (OS)% 20di% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng.% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BA% B1ng% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20 (KFTC)% 20% C4 % 91% C3% A3% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20tr% 20google% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1O% 20BU% E1% BB% 99C% 20ng% C4% 83n % 20c% E1% BA% A3N% 20C% C3% A1C% 20NH% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20tho % E1% BA% A1I% 20th% C3% B4ng% 20minh% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20T% C3% B9Y% 20ch% E1% BB% 89nh % 20h% E1% BB% 87% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20android% 20C% E1% BB% A7A% 20H% C3% A3ng% 20N% C3% A0Y

.Theo % 20kftvc,% 20google% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 9F% 20s% E1% BB% B1% 20C% E1% BA% A1nh% 20Tranh% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20B% E1% BA% B1ng% 20C% C3% A1CH% 20Y% C3% Aau% 20C% E1% Three% A7U% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20% C4% 91i % E1% BB% 87N% 20tho% E1% BA% A1i% 20th% C3% B4ng% 20minh% 20TU% C3% A2N% 20th% E1% BB% A7% 20% 22th% E1% BB% 8FA% 20thu% E1 % BA% ADN% 20CH% E1% BB% 91ng% 20Ph% C3% A2N% 20m% E1% BA% A3NH% 20 (AFA)% 22% 20khi% 20k% C3% BD% 20C% C3% A1C% 20h% E1% BB% A3P% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20V% E1% BB% 9BI% 20Google% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20C% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A5Y% 20PH% C3% A9P% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% ADA% 20h% C3% A0ng% 20% E1% BB% A9ng% 20D% E1% BB% A5ng.afa% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20C% C3% A1C% 20NH% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20tho% E1% BA% A1I% 20DI% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20Trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% C3% A9P% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20V% C3% A0% 20c% C3% A0i% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20B% E1% BA% A5T% 20C% E1% BB% A9% 20h% E1% BB% 87% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20DI% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20N% C3% A0O% 20C% E1% BB% A7A% 20RI% C3% Aang% 20m% C3% ACNH% 20D% E1% BB% B1A% 20tr% C3% AAN% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3ng% 20android.kFTC% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1CH% 20L% C3% A0M% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% C3% BAP% 20Google% 20c% E1% BB% A7NG% 20C% E1% BB% 91% 20V% E1% BB% 8B% 20th% E1% BA% BF% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH
HI% E1% BB% 87N% 20Google% 20ch% C6% B0A% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20B% C3% ACNH% 20LU% E1% BA% ADN% 20N% C3% A0O% 20V% E1% BB% 81% 20th% C3% B4ng% 20Tin% 20tr% C3% aan.% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20R% E1% BA% AFC% 20R% E1% BB% 91I% 20Ph% C3% A1P% 20L% C3% BD% 20m% E1 % BB% 9BI% 20nh% E1% BA% A5T% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20t% E1% BB% 9BI% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ch % E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99C% 20quy% E1% BB% 81N% 20m% C3% A0% 20Google% 20Ph% E1% BA% A3I% 20% C4% 91% E1 % BB% 91i% 20m% E1% BA% B7T% 20% E1% BB% 9F% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C.% C4% 90% E1% BA% A7U% 20th% C3% A1ng% 20N% C3% A0Y,% 20Qu% E1% BB% 91C% 20h% E1% BB% 99i% 20h% C3% A0N% 20QQ% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20th % C3% B4ng% 20qua% 20LU% E1% BA% ADT% 20nh% E1% BA% B1M% 20H% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20Vi% E1% BB% 87C% 20thu% 20ph % C3% AD% 20% 22hoa% 20h% E1% BB% 93ng% 22% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1C% 20kho% 20% E1% BB% A9ng% 20D% E1% BB% A5ng % 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% C6% B0% 20C% E1% BB% A7A% 20Apple,% 20Google.lu% E1% BA% ADT% 20N% C3 % A0Y% 20C% E1% BA% A5M% 20nh% E1% BB% AFNC% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20C% E1% BB% ADA % 20h% C3% A0ng% 20% E1% BB% A9ng% 20D% E1% BB% A5ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9dng% 20B% E1% BA% AFT% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20% E1% BB% A9ng % 20d% E1% BB% A5ng% 20ph% E1% BA% A3i% 20D% C3% B9ng% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20% C4 % 91% E1% BB% 99C% 20quy% E1% BB% 81N% 20c% E1% BB% A7A% 20h% E1% BB% 8D.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20NGH% C4% A9A% 20NH% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N %% 20% E1% BB% A9ng% 20d% E1% BB% A5ng% 20di% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BA% A1I% 20H% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C6% C4% B0% E1% BB% A3C% 20quy% E1% BB% 81N% 20ch% E1% BB% 8dn% 20B% C3% AAN% 20th% E1% BB% A9% 20BA% 20Trong% 20Vi% E1% BB% 87C% 20thanh% 20to% C3% A1N.LU% E1% BA% ADT% 20m% E1% BB% 9BI% 20C% C5% A9NG% 20cho% 20Ph% C3% A9P% 20ch% C3% A9P% 20Ph% E1% BB% A7% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C% 20Y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20Qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20kho% 20% E1% BB% A9ng% 20D% E1% BB% A5ng% 20B% E1% BA% A3O% 20V% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news