Startup Viet Coderschool Was Invested Us $ 2.6 Million

CoderSchool,% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20d% E1% BA% A1y% 20l% E1% BA% ADP% 20tr% C3% ACnh% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20 % C4% 91% C3% A3% BA% 20nh% E1% 20% C4% ADN% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 202.6% E1% BB% 20tri% 87u% $ 20% 20trong% 20v % C3% B2ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20v% E1% BB% 91n% 20pre-Series% 20A% 20how% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t % C6% B0% E1% BA% 20m% A1o% E1% BB% 20hi% 83m% 20Monk% 27s% 20d% 20Hill% 20Ventures% E1% BA% 20% C4% ABN% 91% E1% BA% A7u.CoderSchool % 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20nghi% E1% BB% 87p% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20chuy % C3% aan% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20c% C3% A1c% 20kh% C3% B3a% 20h% E1% BB% 8Dc% 20l% E1% BA% ADP% 20tr% C3% ACnh% 20tr % E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN.% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202 015% 20b% E1% BB% 9Fi% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20s% C3% A1ng% 20l% E1% BA% ADP% 20ki% C3% AAM% 20Gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh% 20Charles% 20Lee% 20v% C3% A0% 20Harley% 20Trung,% 20CoderSchool% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20c% C3% A1c% 20kh% C3% B3a% 20h% E1% BB% 8Dc% 20li% C3 aan% 20% offices% 20t% E1% BB% 9Bi% 20web% 20development,% 20m% C3% A1y% 20h% E1% BB% 8Dc% 20v% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20d% E1% BB % AF% 20li% E1% BB% 87u% 20to% C3% A0n% 20di% E1% BB% 87n% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years.% 20N% C4% 83m% 202 020,% 20CoderSchool% 20chuy% E1% BB% 83n% 20sang% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20ho% E1% BA% A1T% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20v% C3% A0% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20m% E1% BB% A9c % 20t% C4% 83ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Fng% 20h% C3% 20 100 %% A0ng% C3% BD% 20qu% 20v% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20h% E1% BB% 8Dc% 20vi% C3% aan% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20k% C3% BD% 20theo% 20h% E1% BB% 8Dc% 20c% C3% A1c% 20kh% C3% C3% B3a% 20online

.C% B9ng% 20tham% 20gia% 20v% C3% B2ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20v% E1% BB% 91n% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B2n% 20c% C3% B3% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20kh% C3% A1c% 20tham% 20gia% 20v% C3% B2ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20v% E1% BB% 91n% 20N% C3% A0y% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20Iterative,% 20XA% 20Network % 20v% C3% A0% 20iSeed% 20Ventures.% 20S% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20x% C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20th% C3% AAM% 20c% C3% A1c% 20N% E1% BB% 99i% 20dung% 20gi% E1% BA% A3ng% 20d% E1% BA% A1y% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20N% C3% A2ng% 20c% E1% BA% A5p% 20c% C6% A1% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BA% A1% 20t% E1% BA% A7ng% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20cho% 20c% C3% A1c% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20% C4% 91% C3% A0o% 20t% E1% BA% A1o% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20c% E1% BB% A7a% 20CoderSchool.% 20Startup% 20N% C3% A0y% 20c % C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20l% C3% aan% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20tuy% E1% BB% 83n% 20d% E1% BB % A5ng% 20th% C3% AAM% 2035% 20nh% C3% A2n% 20vi% C3% aan% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20d% E1% BA% ABN% 20v% C3% A0o% 20qu % C3% BD% 20IV% 20N% C4% 83m% 202 022% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20c% C3% A1c% 20ho % E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFnN% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20t % E1% BA% ADP% 20trung% 20c% E1% BB% A7a% 20CoderSchool% 20% E1% BB% A9ng% 20d% E1% BB% A5ng% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT % 20ph% C3% 20T% C3% A2n% ADCH% 20d% E1% BB% AF% BB% 20li% E1% 20% C4% 87u% 91 % E1% BB% 83% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20c% C3% A1c% 20l% E1% BB% 9BP% 20h% E1% BB% 8Dc% 20tr% C3% Aan% 20quy % 20m% C3% B4% 20l% E1% BB% 9bn% 20v% C3% A0% 20c% E1% BA% A3i% 20thi% E1% BB% 87n% 20hi% E1% BB% 87u% 20su% E1% BA % A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BB% ABng% 20h% E1% BB% 8Dc% 20sinh
% 20N% C3% B3% 20c% C5% A9ng% 20cho% 20ph% C3% A9p% 20ph% E1% BA% A7n% 20m% E1% BB% 81m% 20t% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% C3% B3a% 20c% C3% A1c% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20gi% E1% BA% A3ng% 20d% E1% BA% A1y% 20h% C3% A0ng% 20ng% C3% A0y,% 20bao% 20g % E1% BB% 93m% 20theo% 20d% C3% B5i% 20ti% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20c% E1% BB% A7a% 20h% E1% BB% 8Dc % 20sinh,% 20ch% E1% BA% A5M% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20b% C3% A0i% 20t% E1% BA% ADP,% 20theo% 20d% C3% B5i% 20m% E1 % BB% A9c% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20chuy% C3% aan% 20c% E1% BA% A7n% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1% 20nh% C3% A2n% 20h % C3% C3% B3a% 20kh% B3a% 20h% E1% BB% C4% 8Dc.Codershool% 20% 91% E1% BA% A3m% E1% BA% 20b% A3o% E1% BB% 20vi% 87C% 20l % C3% A0m% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ra% 20cho% 20c% C3% A1c% 20h% E1% BB% 8Dc% 20vi% C3% aan% 20c% E1% BB% A7a% 20m % C3% C3% ACnh% 20th% B4ng% 20qua% 20h% E1% BB% 97% E1% BB% 20tr% A3% 20t% 20v% C6% B0% E1% BA% A5n,% 20ph% E1% BB% 8Fng% 20v% E1% BA% A5n% E1% BB% 20th% AD ...% 20% E1% BA% A2nh:% C4% 20CoderSchool.Codershool% 20% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% C3% A0m% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ra% 20cho% 20c% C3% A1c% 20h% E1% BB% 8Dc% 20vi% C3% aan% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh% 20th% C3% B4ng% 20qua% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20t% C6% B0% 20v% E1% BA% A5n,% 20ph% E1% BB% 8Fng% 20v% E1% BA% A5n% 20th% E1% BB% AD% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20thi% E1% BB% 87u% 20c% E1% BB% 91% 20v% E1% BA% A5n% 20v% C3% A0% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20c% C3% A1c% 20bu% E1% BB% 95i% 20h% E1% BB% 99i% 20th% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 9Bi% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% 20trong% BA% ADT% 20ng% C3% C3% A0nh.Startup% 20N% 20at% A0y% 20cho% E1% BA% BFT% 20h% C6% A1n% 2080 %% 20sinh% 20vi% C3% aan% 20theo% 20h % E1% BB% 8Dc% 20to% C3% A0n% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20sau% 20khi% 20t% E1% BB% 91t% 20nghi% E1% BB% 87p% 20% C4% 91% C3 % A3% 20t% C3% ACM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% C3% A0m% 20trong% 20v% C3% B2ng% 20s% C3 % A1u% 20th% C3% A1ng% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20h% C3% A0ng % 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20trong% 20N% C6%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news