Still Keeping Silence About Evergrande, China Net Pumped 71 Usd Into The Market In 1 Week

TH% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% C3% ACNH% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i% 20sau% 20khi% 20N% E1% BB% 97i% 20LO% 20Evergrande% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20g% C3% A2y% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99C% 20B% C3% A1N% 20th% C3% A1O% 20V% C3% A0O% 20h% C3% B4M% 20th% E1% BB% A9% 20Hai ... 0: 00 /% 202 : 50N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namtr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6 % B0% C6% A1ng% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20 (PBOC)% 20% E1% BB% 9F% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh% 20-% 20% E1% BA% A2N :% 20China% 20daily.ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20 (PBOC)% 20ng% C3% A0Y % 2024/9% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20B% C6% A1M% 20ti% E1% BB% 81N% 20V% C3% A0O% 20h% E1% BB% 87% 20th % E1% BB% 91ng% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0NG,% 20m% E1% BB% 99T% 20d% E1% BA% A5U% 20Hi% E1% BB% 87U% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh% 20% C4% 91ang% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20lan% 20R% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7A% 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20Evergrande% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% AAN BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y

.Theo% 20h% C3% A3Ng% 20Tin% 20Bloomberg,% 20Trong% 20ng% C3% A0Y% 20th% E1% BB% A9% 20s% C3% A1U,% 20pboc% 20B% C6% A1M% 20R% C3% B2ng% 2070% 20t% E1% BB% B7% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BB% 87% 20V% E1% BB% 91N% 20ng% E1% BA% AFN% 20h% E1% BA% A1N, % 20N% C3% A2NG% 20T% E1% BB% 95ng% 20m% E1% BB% A9C% 20B% C6% A1M% 20R% C3% B2ng% 20In% 201% 20tu% E1% BA% A7N% 20QU% 20L % C3% AAN% 20460% 20T% E1% BB% B7% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BB% 87,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% A1ng 91% C6% B0% C6% A1ng% 2071% 20t% E1% BB% B7% 20USD.% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20V% E1% BB% 91N% 20N% C3% A0Y% 20Gi % C3% BAP% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20h% E1% BB% 87 % 20th% E1% BB% 91ng% 20GI% E1% BB% AFA% 20KH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20Evergrande,% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20% C4% 91% C3% A1P% 20% E1% BB% A9ng% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20V% E1% BB% 91N %% 20gia% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20khi% 20trung% 20qu% E1% BB% 91 C% 20B% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20V% C3% A0O% 20K% E1% BB% B3% 20NGH% E1% BB% 89% 20Qu% E1% BB% 91C% 20KH% C3% A1nh% 20k% C3% A9O% 20D% C3% A0I% 201% 20tu% E1% BA% A7N% 20V% C3% A0O% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20th% C3% A1ng% 2010.l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20cho% 20vay% 20qua% 20% C4% 91% C3% AAM% 20LI% C3% AAN% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20nh% E1% BB% 9d% 20% C4% 91% C3% B3% 20GI% E1% BA% A3M% 20C% C3% B2N% 201
68%,% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 207,% 20t% E1% BB% AB% 20m % E1% BB% A9C% 202.28 %% 20In% 20TU% E1% BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% C3% ACNH% 20t% C3% ACNH% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i% 20sau% 20kHI% 20N% E1% BB% 97i% 20LO% 20Evergrande% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20g% C3% A2Y% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99C% 20B% C3% A1N% 20th% C3% A1O% 20V% C3% A0O% 20h% C3% B4M% 20th% E1% BB% A9% 20Hai.% 20t% C3% ADNH% 20C% E1% BA% A3% 20TU% E1% BA% A7N,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20shanghai% 20composite% 20Index% 20C% E1% BB% A7A% 2 0CH% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20L% E1% BB% A5C% 20T% C4% 83ng% 200.3%,% 20sau% 20khi% 20gi% E1% E1% BA% A3M% 202.4 %% 20Trong 20Trong 20TU% E1% BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.% C4% 90% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1i,% 20ch% C3% ADNH% 20PH % E1% BB% A7% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20V% E1% BA% ABN% 20ch% C6% B0A% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20tuy% C3% AAN% 20b % E1% BB% 91% 20c% C3% B4ng% 20khai% 20N% C3% A0O% 20V% E1% BB% 81% 20Evergrande,% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91ang% 20c% C3% B3% 20h% C6% A1N% 20300% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20NGH% C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% A3.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN ,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20PBOC% 20B% C6% A1M% 20TI% E1% BB% 81N% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20D% E1% BA% A5U% 20hhi% E1% BB% 87U% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh% 20% C4% 91ang% 20C% E1% BB% 91% 20g% E1% BA% AFNG% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20% E1% BA% A3NH% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20C% E1% BB% A7A% 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20N% C3% A0Y.% E2% 80% 9cs% E1% BB% B1% 20 % E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% E1% BB% 91N% 20LI% C3% AA N% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0ng% 20L% C3% A0% 20CH% C3% ACA% 20KH% C3% B3A% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20C% C3% A1C% 20D% C3% B2ng% 20ch% E1% BA% A3Y% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20tr% C3% Aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20KH% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20quan% 20tr% E1 % BB% 8dng% 20khi% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20ti% E1% BB% 81N% 20m% E1% BA% B7T% 20gia% 20T% C4% 83ng% 20khi% 20cu% E1% BB% 99C % 20kH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3NG% 20Evergrande% 20C% C4% 83ng% 20th% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% C3% Bang% 20V% C3% A0o% 20th % E1% BB% 9DI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20cu% E1% BB% 91i% 20qu% C3% BD% E2% 80% 9D,% 20% C3% B4ng% 20Winson% 20Phoon, % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20B% E1% BB% 99% 20PH% E1% BA% ADN% 20NGHI% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20th% E1% BB% 8B % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20maybank% 20kim% 20eng% 20securities% 20% E1% BB% 9F % 20singapore,% 20Ph% C3% A1T% 20BI% E1% BB% 83U
d% C3% B9% 20ch% C6% B0A% 20C% C3% B3% 20D% E1% BA% A5U% 20Hi% E1% BB% 87u% 20V% E1% BB% 81% 20% E1% BA% A3NH% 20h% C

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news