Survey In The Us: Most People Believe Mr. Biden ‘does Not Operate’ America

PH% E1% BA% A7N% 20L% E1% BB% 9BN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20m% E1% BB% B9% 20Tin% 20R% E1% B1ng% 20C% C3% A1C% 20quan% 20ch% E1% BB% A9C% 20ch% C3% ADNH% 20quy% E1% BB% 81N% 20biden,% 20ch% E1% BB% A9% 20kH% C3% B4ng% 20Ph% E1% BA% A3i % 20t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Joe% 20biden,% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0NH% 20C% C3% A1c% 20ch% C3% ADNH% 20s% C3% A1CH% 20V% C3% A0% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20NGH% E1% BB% 8B% 20s% E1% BB% B1% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC.0: 00 /% 201: 27N% E1% BB% AF% 20mi % E1% BB% 81N% 20Namtheo% 20washington% 20Examiner,% 2057 %% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tr% E1% BA% A3% 20L% E1% BB% 9DI% 20KH% E1% Three % A3O% 20s% C3% A1T% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20trafalgar% 20 (M% E1% BB% 99T% 20C% C3 % B4ng% 20ty% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T)% 20V% C3% A0% 20H% E1% BB% 99i% 20NGH% E1% BB% 8B% 20H% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% C3% A1C% 20bang% 20 (Convention% 20OF% 20states% 20Action-Cosa),% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% B9% 20Joe% 20biden% 20% C4% 91ang% 20kh% C3% B4ng% 20ho% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB % 87n% 20h% E1% BA% BFT% 20C% C3% A1C% 20tr% C3% A1CH% 20nhi% E1% BB% 87m% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH% 20kHI% 20Gi% E1 % BB% AF% 20V% E1% BB% 8b% 20tr% C3% AD.% 20In% 20WHI% 20% C4% 91% C3% B3% 2036 %% 20Tin% 20R% E1% BA% B1ng% 20% C3 % B4ng% 20L% C3% A0% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ch% E1% BB% 89% 20th% E1% BB% 8B% 20t% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA % A3% 20C% C3% A1C% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ch% C3% A1ch% 20s% C3% A1CH% 20V% C3% A0% 20ch% C6 % B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20nnh% E1% BB% 8B% 20s% E1% BB% B1.T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB % B9% 20Joe% 20biden.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20ggetty) NH% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20Hai% 20% C4% 91% E1% BA% A3NG% 20C% C3% B3% 20C% C3% A2U% 20tr% E1% BA% A3% 20L% E1% BB% 9DI% 20kh% C3% A1c% 20nhau

.% 2059 %% 20C% E1% BB% AD% 20tri% 20% C4% 91% E1% BA% A3ng% 20D% C3% A2N% 20ch% E1% BB% A7% 20in% 20% C3% B4ng% 20biden% 20N% E1% BA% AFM% 20quy% E1% BB% 81N% 20PH% E1% BB% A5% 20tr% C3% A1CH% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20quy% E1% BB% 81N.% 2032 %% 20NGH% C4% A9% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3C% 20L% E1% BA% A1I.In% 20kHI% 20% C4% 91% C3% B3,% 2084 %% 20C% E1% BB% AD% 20tri% 2 0% C4% 91% E1% BA% A3ng% 20c% E1% BB% 99ng% 20h% C3% B2A% 20KH% C3% B4ng% 20in% 20% C3% B4ng% 20biden% 20ho% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20Ph% E1% BB% A5% 20tr% C3% A1CH% 20nh% E1% BB% AFNG% 20nhi% E1% BB% 87m% 20V% E1% BB% A5% 20In% 20V% C4% 83N% 20Ph% C3% B2ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng
% 20ch% E1% BB% 89% 2011 %% 20in% 20% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20th% E1% BB% 8B% 20T% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20C% C3% A1C% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ch% C3% Adnh% 20s% C3% A1CH% 20V% C3% A0% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20NGH% E1% BB% 8B% 20s% E1% BB% B1. 84 %% 20C% E1% BB% AD% 20tri% 20% C4% 91% E1% BB% 99C% 20L% E1% BA% ADP% 20KH% C3% B4ng% 20Tin% 20% C3% B4ng% 20biden% 20ho % C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20c% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20In% 20V% C4% 83n % 20Ph% C3% B2ng,% 20 in% 20mP% 20% C4% 91% C3% B3% 2036 %% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C3% BD.c % C3% B2N% 20L% E1% BA% A1i,% 20g% E1% BA% A7N% 2010 %% 20C% E1% BB% AD% 20tri% 20D% C3% A2N% 20ch% E1% BB% A7,% 205 %% 20C% E1% BB% AD% 20tri% 20c% E1% BB% 99ng% 20h% C3% B2A% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 205 %% 20C% E1% BB% AD% 20tri% 20% C4% 91% E1% BB% 99C% 20L% E1% BA% ADP% 20% E2% 80% 9ckh% C3% B4ng% 2 0CH% E1% BA% AFC% E2% 80% 9d% 20% C3% B4ng% 20biden% 20c% C3% B3% 20% C4% 91ang% 20d% E1% BA% ABN% 20D% E1% BA% AFT% 20ch% C3% ADNH% 20quy% E1% BB% 81N% 20Hay% 20KH% C3% B4ng.kh% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AB% 2023-25 / 6% 20Trong% 201.086% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI,% 20V % E1% BB% 9BI% 20sai% 20s% E1% BB% 91% 20C% E1% BB% 99ng% 20tr% E1% BB% AB% 202.97% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20PH % E1% BA% A7N% 20tr% C4% 83m.mark% 20meckler,% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20cosa% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20k% E1% BA% BFT% 20QU% E1% BA% A3% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20L% C3% A0% 20minh% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20m% E1% BB% B9% 20c% E1% BA% A7N% 20BI% E1% BFT% 20V% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% A9C% 20KH% E1% BB% 8FE% 20th% E1% BB% 83% 20ch% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0% 20tinh% 20th% E1% BA% A7N% E1% 20C% E1% BB% A7A% 20% C3% B4ng% 20biden.ph% C6% B0% C6% A1ng% 20anh% 20 (source% E1% BB% 93N:% 20washington% 20Examiner)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news