Taliban Calling Mayor Kabul Continues To Work Normally

TH% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kabul% 20-% 20mohammad% 20daoud% 20sultanzoy% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C3% B4ng% 20s% E1 % BA% BD% 20TI% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20N% E1% BA% AFM% 20quy% E1% BB% 81N% 20D% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20th % E1% BB% 9Di% 20Taliban% 20sau% 20khi% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB % 99c% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20tho% E1% BA% A1i% 20Y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20% C3% B4ng% 20N% C3% AAN% 20duy % 20tr% C3% AC% 20C% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH.TH% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1 % BB% 9fng% 20kabul% 20-% 20mohammad% 20daoud% 20sultanzoy.% 20% E1% BA% A2NH% 20ch% E1% BB% A5P% 20m% C3% A0N% 20h% C3% ACHTR% E1% BA% A3 % 20l% E1% BB% 9Di% 20ph% E1% BB% 8Fng% 20v% E1% BA% A5n% 20h% C3% A3ng% 20tin% 20RT% 20h% C3% B4m% 20th% E1% BB% A9% 20S % C3% A1U,% 20% C3% B4ng% 20sultanzoy% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% C3% A3% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20tho% E1% BA% A1i% 20sau% 20khi% 20taliban% 20chi% E1% BA% BFM% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20kabul% 20V% C3% A0% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20GI% A0nh% C3% 20chi% E 1% BA% BFN% 20th% E1% BA% AFNG% 20Trong% 20cu% E1% BB% 99C% 20N% E1% BB% 99i% 20chi% E1% BA% BFN% 20% E1% BB% 9F% 20afghanistan. % E2% 80% 9ctaliban% 20g% E1% BB% 8DI% 20V% C3% A0% 20N% C3% B3I% 20R% E1% BA% B1ng% 20T% C3% B4I% 20N% C3% AAN% 20TI% E1 % BA% BFP% 20t% E1% BB% A5C% 20duy% 20tr% C3% AC% 20C% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH% E2 % 80% 9d,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kabul% 20N% C3% B3I.Theo% 20% C3% B4ng% 20sultanzoy,% 20cu% E1% BB % 99C% 20s% E1% BB% 91ng% 20% E1% BB% 9F% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20% C4% 91% C3% A3% 20nhanh% 20ch % C3% B3ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1I% 20B% C3% ACNH% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng,% 20ngo% E1% BA% A1I% 20tr% E1% BB% AB% 20nh% E1% BB% Afng% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20trung% 20chuy% E1% BB% 83n% 20ra% 20-% 20V% C3% A0O% 20afghanistan

.% 20% C3% 94ng% 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1NH% 20N% E1% BA% BFU% 20AFGHANISTAN% 20mu% E1% BB% 91N% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20m% E1% BB% 99T% 20PH% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF,% 20th% C3% AC% 20% E2% 80% 9CCH% C3% Bang% 20TA% 20KH% C3% B4ng% 20C% C3% B2N% 20L% E1% BB % B1A% 20ch% E1% BB% 8dn% 20N% C3% A0 O% 20KH% C3% A1C% 20ngo% C3% A0I% 20H% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20m% E1% BB% 99T% 20C% C3% A1CH% 20th% E1% A1CH BB% B1C% 20D% E1% BB% A5ng% E2% 80% 9d.T% C3% ACNH% 20H% C3% ACNH% 20afghanistan% 20% C4% 91% C3% A3% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20In% 2020% 20N% C4% 83m% 20qua,% 20% C3% B4ng% 20sultanzoy% 20nh% E1% Three % ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh.% 20% E2% 80% 9cc% E1% BA% A3% 20Hai% 20B% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20ph% E1% BA% A3i% 20nh% C3% ACN% 20nh% E1% BA% ADN% 20th% E1% BB% B1c% 20t% E1% BA% BF,% 20ph% E1% BA% A3i% 20kh% C3 % B4N% 20ngoan,% 20ki% C3% AAN% 20tr% C3% AC% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20L% E1% BB% A3i% 20% C3% Adch% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20L% C3% AAN% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U
% E2% 80% 9dv% E1% BB% 81% 20Vi% E1 % BB% 87C% 20C% C3% A1C% 20Tay% 20s% C3% Bang% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20chi% E1% BA% BFM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C % 20Kabul% 20m% C3% A0% 20kh% C3% B4ng% 20t% E1% BB% 91n% 20nhi% E1% BB% 81u% 20s% E1% BB% A9c% 20l% E1% BB% B1c,% 20% C3% B4ng% 20sultanzoy% 20V% E1% BA% A1CH% 20ra% 20nhi% E1% BB% 81U% 20nguy% C3% AAN% 20nh% C3% A2N,% 20Bao% 20g% E1% BB% 93m% 20s% E1 % BB% B1% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20C% E1% BB% A7 A% 20m% E1% BB% 99T% 20B% E1% BB% 99% 20PH% E1% BA% DNA% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20V% E1% BB% 9Bi% 20Taliban,% 20s% E1% BB% B1% 20ph% E1% BA% ABN% 20N% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20c% C3% A1ch% 20M% E1 % BB% B9% 20V% E1% BB% 99i% 20V% C3% A0ng% 20R% C3% Bat% 20qu% C3% A2N,% 20s% E1% BB% B1% 20ch% E1% BB% 89% 20huy% 20v% C3% A0% 20ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20thi% E1% BA% BFU% 20ch% E1% BA% B7T% 20ch% E1% BA% BD% 20T% E1% BB% AB% 20C% C3% A1C% 20C% E1% BA% A5P% 20cao,% 20s% E1% BB% B1% 20B% E1% BA% A5T% 20m% C3% A3N% 20In% 20Qu% C3% A2N% 20 % C4% 91% E1% BB% 99i% 20khi% E1% BA% BFN% 20C% C3% A1C% 20Binh% 20s% C4% A9% 20AFghanistan% 20h% E1% BA% A1% 20V% C5% A9% 20KH % C3% AD% 20thay% 20V% C3% AC% 20chi% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A5U% 20V% C3% A0% 20Hi% 20sinh% 20% E2% 80% 9CV % C3% AC% 20m% E1% BB% 99T% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20g% C3% AC% 20% C4% 91% C3% B3% 20KH% C3% B4ng% 20x% C3 % A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% E2% 80% 9d.c% C3% A1C% 20tuy% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng % 20V% C3% A0% 20BI% C3% AAN% 20GI% E1% E1% BB% 9BI% 20afghanistan% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20m% E1 % BB% 9F% 20L% E1% BA% A1I% 20V% C3% A0O% 20TU% E1% BA% A7N% 20T% E1% BB% 9BI,% 20V% C3% A0% 20C% C3% A0 A1c% 20khu% 20ch% E1% BB% A3% 20s% E1% BA% BD% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1I% 20B% C3% ACNH% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng,% 20% E2% 80% 9c% C3% ADT% 20nh% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% C3% B3% 20L% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFng% 20g % C3% AC% 20ch% C3% table% 20t% C3% 20% B4i% C4% 20mong% E1% BB% 91% E2% 80% A3i% 9D% 20-% 20Sultanzoy% C3% 20N% B3i.V% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20th% E1% BB% B1C% 20thi% 20quy% E1% BB% 81N% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% 20- % 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20T% C3 % A2Y% 20quan% 20t% C3% A2M,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20sultanzoy% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C3% B4ng% 20tin% 20R% E1% BA% B1ng% 20b% E1% BA% A5t% 20ch% E1% BA% A5p% 20c% C3% A1c% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20t% C3% B4N% 20GI% C3% A1O,% 20% E2% 80% 9cx% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i% 20V% E1% BA% ABN% 20BAO% 20g% E1% BB% 93m% 2050 %% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% E2% 80% 9d.% 20V% C3% A0% 20ngay% 20C% E1% BA% A3% 20In% 20H% E1% BB% 93i% 20gi % C3% A1O% 20% E2% 80% 9cc% C5% A9ng% 20c% C3% B3% 20C% C3% A1C% 20quy% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% B1% 20do% E2% 80 % 9D.% 20% E2% 80% 9CH% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% BD% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20t% C6% B0% E1% BB%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news