Taliban Difficult To Reach Nearly 10 Billion Usd Assets Of The Afghan Central Bank

L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20taliban% 20% C4% 91% C3% A3% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20gi% C3% A0NH% 20quy% E1% BB% 81N% 20ki% E1% BB% 83m% 20S% C3% A1T% 20afghanistan,% 20nh% C6% B0ng% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20KH % C3% B4ng% 20D% E1% BB% 85% 20D% C3% A0Ng% 20ti% E1% BA% BFP% 20C% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C % 20g% E1% BA% A7N% 2010% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20T% C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C3% A2N% 20h % C3% A0Ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20da% 20afghanistan% 20bank% 20 (dab) .tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20da% 20afghanistan% 20bank.% 20% E1% BA% A2nh:% 20dab.gov.Aftheo% 20m% E1% BB% 99T% 20quan% 20ch% E1% BB% A9C% 20afghanistan,% 20c% C3% A1C% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20dab% 20% C4 % 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20cho% 20L% C3% A0% 20BAO% 20g% E1% BB% 93m% 20ngo% E1% BA% A1I% 20T% E1% BB% 87,% 20V% C3% A0NG% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20T% C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20KH% C3% A1C

. However% 20nhi% C3% AAN,% 20c% C3% A1C% 20quan% 20ch% E1% BB% A9C% 20afghanistan,% 20 in% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 20quy% E1% B3% BB% 81N% 2 0th% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20dab,% 20ajmal% 20ahmady,% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20h% E1% BA% A7U% 20h% E1 % BA% BFT% 20C% C3% A1C% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% E1% BB% 9F % 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20ngo% C3% A0i,% 20khi% E1% BA% BFN% 20taliban% 20KH% C3% B3% 20ti% E1% BA% BFP% 20C% E1% BFP% 20C% E1% BFP% Adn.theo% 20% C3% B4ng% 20ahmady,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C3% A3% 20R% E1% BB% 9di% 20kabul,% 20do% 20taliban% 20v% E1% BA% ABN% 20N% E1% BA% B1M% 20Trong% 20danh% 20s% C3% A1CH% 20tr% E1% BB% ABNG% 20Ph% E1% BA% A1T% 20Qu% E1% BB% 91C% E1% 20t% E1% BA% BF,% 20c% C3% A1C% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20N% C3% B3I% 20tr% C3% AAN% 20s% E1% BA% BD% 20B % E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20B% C4% 83ng% 20V% C3% A0% 20taliban% 20s% E1% BA% BD% 20KH% C3% B4ng% 20th% E1% BB % 83% 20ti% E1% BA% BFP% 20c% E1% BA% DNA.% 20% C3% 94ng% 20N% C3% B3I% 20th% C3% AAM% 20R% E1% BA% B1ng% 20s% E1% BB% 91% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20m% C3% A0% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% C3% A0Y% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20ti% E1% BA% BFP% 20C% E1% BA% DNA% 20V% C3% A0O% 20kho% E1% BA% A3ng% 200,1-0, 2 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20ngo% E1% BA% A1I% 20t% E1% BB% 87% 20c% E1% BB% A7A% 20afghanistan
c% C3% A1C% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng,% 20 % C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20L% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC % 20% C4% 91ang% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n,% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20g% E1% BB% ADI% 20C% C3% A1C% 20T% C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0i,% 20t% E1% BA% A1I% 20C% C3 % A1c% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20nh% C6% B0% 20C% E1% BB% A5C% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20LI% C3% AAN % 20bang% 20m% E1% BB% B9% 20 (Fed)% 20t% E1% BA% A1i% 20New% 20York% 20 (FRBNY)% 20Hay% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20trung% 20 % C6% B0% C6% A1ng% 20anh.Theo% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20dab,% 20frbny% 20gi% E1% BB% AF% 20s% E1% BB% 91% 20V% C3% A0NG% 20th% E1% BB% 8Fi% 20tr% E1% BB% 8B% 20GI% C3% A1% 20101.770.256.000% 20afghani% 20 (1.32% 20T% E1% BB% B7% 20USD)% 20nh% C3% A2N% 20danh% 20dab% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 202020.th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20C % E1% BB% A7A% 20dab% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U% 20C% C5% A9ng% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20ng% C3% A2N % 20h% C3% A0ng% 20N% C3% A0Y% 20C% C 3% B3% 20C% C3% A1C% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20tr% E1% BB% 8B% 20GI% C3% A1% 206.1% 20T% E1% BB% B7% 20USD.% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U% 20KH% C3% B4ng% 20cung% 20C% E1 % BA% A5P% 20chi% 20ti% E1% BA% BFT% 20V% E1% BB% 81% 20C% C3% A1C% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t % C6% B0,% 20nh% C6% B0ng% 20m% E1% BB% 99T% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20PH% E1% BA% A7N% 20L% E1% BB% 9BN% 20C% C3% A1C% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20L% C3% A0% 20V% C3% A0O% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BFU% 20V% C3% A0% 20T% C3% DNA% 20Phi% E1% BFU% E1% BFU% 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9.C% C3% A1C% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87n% 20th% C3% B4ng% 20QU% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20T% C3% A1i% 20thi% E1% BA% BFT% 20V% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF, % 20thu% E1% BB% 99C% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi% 20 (WB),% 20ho% E1% BA% B7C % 20th% C3% B4ng% 20qua% 20frbny% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20GI% E1% BB% AF% 20T% E1% BA % A1i% 20new% 20York
theo% 20% C3% B4ng% 20ahmady,% 20h% E1% BA% A7U% 20H% E1% BA% BFT% 20C% C3% A1C% 20T% C3% A0i% 20s% E1% Three% A3N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20g% E1% BB% ADI% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20AN% 20to% C3% A0N% 20nh% C6% B0% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20V% C3% A0% 20V% C3% A0ng, % 20V% C3% A0% 20T% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20g% E1% BB% Adi% 20t% E1 % Three% a1i% 20fed,% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20t% E1% BA% BF,% 20th% C3% B4ng % 20QU% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20C% E1% BB% A7A% 20WB% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20t% C3% A0i% 20kho% E1 % BA% A3N% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20KH% C3% A1C.The% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% A7A% 20C% E1% BB% A7A % 20qu% E1% BB% B9% 20TI% E1% BB% 81N% 20t% E1% BB% 87% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF,% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20ngo% E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 91I% 20C% E1% BB% A7A% 20dab% 20L% C3% A0% 209.5% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20In% 20N% C4% 83m% 202021.L% C3% AA% 20minh% 20 (VNA)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news