Taliban Difficult To Reach Nearly 10 Billion Usd Assets Of The Afghan Central Bank

L% E1% BB% B1c% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20Taliban% 20% C4% 91% C3% A3% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20gi% C3% A0nh% 20quy% E1% BB% 81n% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20Afghanistan,% 20nh% C6% B0ng% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20kh % C3% B4ng% 20d% E1% BB% 85% 20d% C3% A0ng% 20ti% E1% BA% BFP% 20c% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c % 20g% E1% BA% A7n% 2010% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C3% A2n% 20h % C3% 20% A0ng% 20trung% C6% B0% C6% A1ng% 20N% C6% B0% E1% BB% C3% 9Bc% 20N% A0y% 20DA% 20Afghanistan% 20Bank% 20 (DAB) .0: 00 / % 201: 54N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamTr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20DA% 20Afghanistan % 20Bank.% 20% E1% BA% A2nh:% 20dab.gov.afTheo% E1% BB% 20m% 99T% 20quan% 20ch% E1% BB% A9c% 20Afghanistan,% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB% A7a% 20DAB% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20cho% 20l% C3% A0% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20ngo% E1% BA% A1i% 20t% E1% BB% 87% 20v% C3% A0ng% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA % C3% A3N% A1% 20gi% E1% BB% 20tr% 8B% 20kh% C3% C3% A1c

.Tuy% 20nhi% aAN,% 20c% C3% A1c% 20quan% 20ch% E1% BB% A9c% 20Afghanistan, % 20trong % 20% C4% 91% C3% B3% 20c% C3% B3% 20quy% E1% BB% 81n% 20th% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20DAB,% 20Ajmal% 20Ahmady,% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20h% E1% BA% A7u% 20h% E1% BA% BFT% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20tr% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i,% 20khi% E1% BA % BFN% 20Taliban% C3% B3% 20kh% 20ti% E1% BA% BFP% E1% BA% 20c% ADn.Theo% 20% C3% B4ng% 20Ahmady,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% C3% A3% 20R% E1% BB% 9Di% 20Kabul,% 20how% 20Taliban% 20v% E1% BA% ABN% 20N% E1% BA% B1m% 20trong% 20danh% 20s% C3% A1ch % 20tr% E1% BB% ABng% 20ph% E1% BA% A1T% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF,% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20N% C3% B3i% 20tr% C3% aan% 20s% E1% BA% BD% 20b% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20b% C4% 83ng% 20v% C3% A0% 20Taliban% 20s% E1% BA% BD% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20ti% E1% BA% BFP% 20c% E1% BA% ADN.% 20% C3% 94ng % 20N% C3% B3i% 20th% C3% AAM% 20R% E1% BA% B1ng% 20s% E1% BB% 91% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20m% C3% A0% 20l % E1% BB% B1c% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20ti% E1% BA% BFP% 20c% E1 % BA% 20v% C3% ADN% A0o% E1% BA% 20kho% from 200
1 to 0.2 %% A3ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20d% E1% BB% B1% E1% BB% 20tr% AF% E1% BA% 20ngo% A1i% 20t% E1% BB% 87% E1% BB% 20c% A7a% C3% A1c% 20Afghanistan.C% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng,% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% C3% A0% 20 % E1% BB% 9F% 20c% C3% A1c% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91ang% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n,% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20g% E1% BB% Adi% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i,% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20nh% C6% B0% 20C% E1% BB % A5c% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20Li% C3% aan% 20bang% 20M% E1% BB% B9% 20 (Fed)% 20t% E1% BA% A1i% 20New% 20York% 20 (FRBNY)% 20hay% 20Ng% C3% 20h% C3% A2n% A0ng% 20% C6% 20trung% C6% B0% A1ng% 20Anh.Theo% C3% B4ng% 20th% 20b% C3% A1o% 20c % E1% BB% A7a% 20DAB,% 20FRBNY% 20gi% E1% BB% AF% 20s% E1% BB% 91% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 8Fi% 20tr% E1% BB% 8B% A1% C3% 20gi% 20101,770,256,000 20afghani% 20% (1.32% 20t% E1% BB% B7% 20USD)% 20nh% C3% A2n% 20danh% 20DAB% 20v% C3% A0o 20cu% E1% BB% % 91i% 20N% C4% 83m% C3% B4ng% 202020.Th% 20b% C3% A1o% E1% BB% 20c% A7a% 20DAB% 20h% E1% BB% 93i% C3% A1ng% 20th% 20S% C3 % A1u% 20c% C5% 20at% A9ng% 20cho% E1% BA% B Ft% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% 206.1% 20t% E1% BB% B7% 20USD.% 20B% C3% C3% A1o% 20c% A1o% 20th % C3% A1ng% 20S% C3% A1u% 20kh% C3% B4ng% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20chi% 20ti% E1% BA% BFT% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% A1c % 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0,% 20nh% C6% B0ng% 20m% E1% BB% 99T% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20ph% E1% BA% A7n% 20l% E1% BB% 9bn% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20l% C3% A0% 20v% C3% A0o% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% C3% A0% 20v% 20t% C3% ADN% E1% BA% 20phi% BFu% E1% BB% 20c% A7a% E1% BB% 20M% C3% A1c% B9.C% E1% BA% 20kho% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20th% C3% B4ng% 20qua% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20T% C3% A1i% 20thi% E1% BA% BFT% 20v% C3% A0% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF,% 20thu% E1% BB% 99c% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF % E1% BB% 20gi% 9Bi% 20 (WB),% E1% BA% 20ho% B7c% 20th% C3% B4ng% 20FRBNY 20qua% C3% A0% 20v% C4% 20% % 91% C6% B0% E1% BB% A3c% E1% BB% 20gi% AF% 20t% E1% BA% 20New% A1i% 20York.Theo% 20% C3% B4ng% 20Ahmady,% E1% BA% 20h% A7u% 20h% E1% BA% BFT% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20g% E1% BB% Adi% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20safe% 20to% C3% A0n% 20nh% C6% B0% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20v% C3% A0% 20v% C3% A0ng,% 20v% C3% A0% 20t% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20g% E1% BB% Adi% 20t% E1% BA% A1i% 20Fed,% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Thanh% 20to% C3% A1n% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF,% 20th% C3% B4ng% 20qua% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20c% E1% BB % A7a% 20WB% C3% A0% 20v% C3% A1c% 20c% 20t% C3% A0i% E1% BA% 20kho% A3N% 20ng% C3% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20kh% A1c
Theo % 20% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20Qu% E1% BB% B9% 20Ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87 % 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF,% 20d% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20ngo% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% 91i% E1% BB% 20c% A7a% 20DAB% 20l% C3% A0% 209.5% 20t% E1% BB% $ 20% B7% C4% 20trong% 20N% 83m% C3% AA% 202021.L% 20from% 20 ( VNA)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news