Taliban Will ‘detox’ How To Produce Opium Production

Ti% E1% BB% 81n% 20v% C3% A0% 20quy% E1% BB% 81n% 20l% E1% BB% B1c% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% C3% North% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20thu% E1% BB% 91C, running% 20phi% E1% BB% 87n% 20% E1% BB% 9F% 20Afghanistan, % 20nh% C6% B0ng% 20Taliban% 20s% E1% BA% BD% 20% 27cai% 20nghi% E1% BB% 87n% 27% 20b% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1ch% 20N% C3% A0o % 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tho% C3% A1T% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20b% C3 % A9o% 20b% E1% BB% 9F% C3% 20N% A0y.Taliban% 20khai% C3% A1c% 20th% E1% BB% 20ngu% 93n% 20thu% 20quan% E1% BB% 20tr% 8Dng% 20t% E1 % BB% 9D% 20bu% C3% B4n% 20b% C3% A1n% 20thu% E1% BB% 91C, running% 20phi% E1% BB% 87n% 20v% C3% A0% 20heroin.% 20% E1% BA% A2nh: % 20Sky% 20NewsAfghanistan% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20h% E1% BA% A7u% 20h% E1% BA% BFT% 20thu% E1% BB% 91C, running% 20phi% E1% BB % 87n% 20v% C3% A0% 20b% E1% BA% A1ch% 20phi% E1% BA% BFN% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20nh% C6% B0ng% 20ngay% 20sau% 20khi% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20Kabul,% 20Taliban% 20% C4% 91% C3% A3% 20tuy% C3% aan% 20b% E1% BB % 91% 20ma% 20t% C3% seven% 20s% E1% BA% BD% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B2n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% E1 % BA% A3N% E1% BA% 20xu% A 5t% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20th% E1% BB% 9Di% 20l% E1% BB% B1c% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% C3% A0y% 20c% E1% BA% A7m% E1% BB% 20quy% E1% BA% 81n.S% A3N% E1% BA% 20xu% A5t% 20ma% 20t% C3% fly,% 20ch% E1% BB% 20y% A7% E1 % BA% BFu% 20l% C3% A0% 20thu% E1% BB% 91C, running% 20phi% E1% BB% 87n% 20v% C3% A0% 20heroin,% 20l% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20l% E1% BB% B1c% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20c% E1% BB% A7a% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Afghanistan% 20v% C3% A0% 20t% E1% BB% AB% 20l% C3% A2u% 20Taliban% 20% C4% 91% C3% A3% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20N% C3% B3% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20ngu% E1% BB% 93n% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20mua% 20v% C5% A9% 20kh% C3% AD% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20tr % C3% aan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20gi% C3% A0nh% 20quy% E1% BB% 81n% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20 % C4% 91% E1% BA% A5t% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc.Do% E1% BB% 20ph% A5% E1% BB% 20thu% 99c% E1% BA% 20R% A5t% 20nhi % E1% BB% 81u% 20v% C3% A0o% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20tr% E1% BB% 93ng% 20tr% E1% BB% 8Dt,% E1% BA% 20s% A3N% E1% BA% 20xu% A5t% C3% A0% 20v% C3% B4n% 20bu% 20b% C3% A1n% E1% BB% 20thu% 91C, running% 20p hi% E1% BB% 87n,% 20% C3% BD% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20d% E1% BB% ABng% 20xu% E1% BA% A5t% 20kh% E1% BA% A9u % 20ma% 20t% C3% seven% 20c% E1% BB% A7a% 20Taliban% 20c% C3% B3% 20v% E1% BA% BB% 20xa% 20v% E1% BB% 9Di% 20v% E1% BB% 9Bi % E1% BB% 20nhi% 81u% 20ng% C6% B0% E1% BB% E1% BA% 9Di

.S% A3N% E1% BA% 20xu% A5t% E1% BB% 20thu% 91C, running 20phi% E1% BB% % 87n% 20% C4% 83n% 20s% C3% A2u% 20v% C3% A0% 20sinh% 20l% E1% BB% A3i% 20th% E1% BA% BF% 20N% C3% A0o% 20t% E1% BA % A1i% 20Afghanistan?% C4% 90% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20t% E1% BB% AB% 2080-90 %% E1% BB% 20ngu% 93n% 20cung% E1% BA% 20c% A5p% E1% BB% 20thu% 91C, running% E1% BB% 20phi% 87n% 20b% E1 % BA% A5t% 20h% E1% BB% A3p% 20ph% C3% A1p% 20tr% C3% aan% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20v% C3% A0% 20c% C5% A9ng % 20l% C3% A0% 20ngu% E1% BB% 93n% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20c% C3% A1c% 20lo% E1% BA% A1i% 20c% E1% BA% A7n% 20sa,% 20ma% 20t% C3% seven% 20t% E1% BB% 95ng% 20h% E1% BB% A3p% 20nh% C6% B0% 20methamphetamines,% 20v% C3% A0% 20ma% 20ho% C3% A0ng% 20% E2 % 80% 93% 20m% E1% BB% 99T% 20lo% E1% BA% A1i% 20th% E1% BA% A3o% 20m% E1% BB% 99c% 20hoang% 20d% C3% A3% 20c% C3% B3 % 20t% C3% 20d% A1c% E1% BB% A5ng% C4% 20nhanh% 20% 91% C6% B0% E1 % BB% A3c% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20trong% 20ma% 20t% C3% 20% C4% fly% 91% 20t% C3% A1.Heroin% E1% BB% AB % 20Afghanistan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20bu% C3% B4n% 20b% C3% A1n% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20m% E1% BB% 8Di % 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20ngo% E1% BA% A1i% 20tr% E1% BB% AB% 20M% E1% BB% B9% 20Latinh,% 20N% C6% A1i% 20c% C3% B3% 20ngu% E1% BB% 93n% 20cung% 20ri% C3% Aang.% 20Theo% 20Sky% 20News,% 20ch% C3 % A2u% 20% C3% 82u% 20l% C3% A0% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB % A7a% 20heroin% 20Afghanistan,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20bu% C3% B4n% 20l% E1% BA% Adu% 20qua% 20th% E1% BB% 95% 20Nh% C4% A9% 20k% E1% BB% B3% C3% A0% 20v% 20v% C3% B9ng% 20Balkan
Ma% 20t% C3% 20% fly% C4% 20Afghanistan% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20bu% C3% B4n% 20l% E1% BA% Adu% 20% C4% 91i% 20kh% E1% BA% AFP% 20N% C6% A1i% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi.% 20D% E1% BB% AF% 20li% E1% BB% 87u:% 20UNODCTheo% 20cu% E1% BB% 99c% 20Kh% E1% BA% A3o% 20s% C3% A1T% 20Thu% E1% BB% 91C, running% 20phi% E1% BB% 87n% 20Afghanistan% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20b% E1% BB% 9Fi% 20c% C3% A1c% 20l% E1% BB% B1c% 20l% C6% B0% E1% B B% A3ng% 20Li% C3% Aan% 20qu% C3% A2n% 20M% E1% BB% B9% 20v% C3% A0% 20Li% C3% Aan% 20h% E1% BB% A3p% 20qu% E1% BB% 91C, running,% 20nhi% E1% BB% 81u% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20R% E1% BB% 99ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20N % C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20chuy% E1% BB% 83n% 20sang% 20tr % E1% BB% 93ng% 20c% C3% A2y% 20thu% E1% BB% 91C, running% 20phi% E1% BB% 87n% 20v% C3% AC% 20% C4% 91% C3% A2y% 20l% C3% A0 % 20m% E1% BB% 99T% 20lo% E1% BA% A1i% 20c% C3% A2y% 20mang% 20l% E1% BA% A1i% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20cao ,% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BA% 20kho% A3ng% 20224,000% 20ha% 20v% C3% 20N% C4% A0o% 83m% 202 020,% 20t% C4% 83ng% 20so% 20v% 2037 %% E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83m% C3% B3% 202019.C% 20t% E1% BB% 9Bi% 2022% 20t% 20trong% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 2034% 20t% E1% BB% 89nh% 20% E1% BB% 9F% 20Afghanistan% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20b% E1% BB% 9Fi% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20tr% E1% BB% 93ng% 20thu% E1% BB% 91C, running% 20phi% E1% BB% 87n.% 20Ng % C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ta% 20% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% E1% BB% 97i% 20hecta% 20s % E1% BA% A3N% E1% BA% 20xu% 20ra% 2028kg A5t% E1% BB% 20thu%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news