Tdh Continues To Be Warned By Audit With Tax Except

S% E1% BB% 9F% 20gdck% 20tp.hcm% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20duy% 20tr% C3% AC% 20di% E1% BB% 87N% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20TDH% 20do% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20C% C3% B3% 20% C3% BD% 20Ki% E1% BA% BFN% 20ngo% E1% BA% A1i% 20tr% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20BCTC.0: 00 /% 203: 47N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namc% E1% BB % A5% 20th% E1% BB% 83,% 20ng% C3% A0Y% 2030/3/2021,% 20s% E1% BB% 9F% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20ch% E1% BB% A9ng % 20kho% C3% A1N% 20tp.hcm% 20 (Hose)% 20BAN% 20H% C3% A0NH% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% C6% B0A% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20CTCP% 20PC% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20nh% C3% A0% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20 (Hose:% 20TDH)% 20V% C3% A0O% 20di% E1% BB% 87N% 20c% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20V% C3% AC% 20L% C3% BD% 20DO% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20Vi% E1% BB% 87C% 20truy% 20thu% 20thu% E1% BA% BF.% C4% 90% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0Y% 2021/5/2021,% 20s% E1% BB% 9F% 20BAN% 20H% C3% A0NH% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20s% E1% BB% 91% 2029 0 / Q% C4% 90-SGDHCM% 20V% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% C6% B0A% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20TDH% 20V% C3% A0O% 20DI% E1% BB% 87N% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20V% C3% AC% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B3% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% ADN% 20sau% 20thu% E1% BA% BF% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BA% B9% 20N% C4% 83m% 202020% 20L% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20% C3% A2M% 20363% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20V% C3% A0% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% DNA% 20sau% 20thu% E1% BA% BF% 20CH% C6% B0A% 20PH% C3% A2N% 20Ph% E1% BB% 91i% 20T% E1% BA% A1i% 20ng% C3% A0Y% 2031/12/2020% 20% C3% A2M% 20143% C3% A2M% 20143% C3% A2M% 20143% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20C% C4% 83N% 20C% E1% BB% A9% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20N% C4% 83m% 202020

.ng% C3% A0Y% 2030/8/2021,% 20s% E1% BB% 9F % 20% C4% 91% C3% A3% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20BCTC% 20h% E1% BB% A3P% 20nh% E1% BA % A5T% 20B% C3% A1N% 20NI% C3% AAN% 20% C4% 91% C3% A3% 20SO% C3% A1T% 20x% C3% A9T% 202021% 20C% E1% BB% A7A% 20TDH.% 20Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20theo% 20% C4% 91% C3% B3% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% DNA% 20sau% 20thu% E1% BF% 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BA% B9% 2006% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202021% 20C% E1% BB% A7A% 20NVT% 20L% C3% A0% 20174% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20V% C3% A0% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% ADN% 20sau% 20thu% E1% BA% BF% 20CH% C6% B0A% 20Ph% C3% A2N% 20Ph% E1% BB% 91i% 20t% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0Y% 2030/6/2021% 20L% C3% A0% 2015.6% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng
% 20tuy% 20nhi% C3% Aan,% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20C% C3% B3% 20% C3% BD% 20Ki% E1% BA% BFN% 20ngo% E1% BA% A1I% 20tr% E1% BB% AB% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20C% C3% A1C% 20kho% E1% BA% A3N% 20PH% E1% BA% A3I% 20N% E1% BB% 99P% 20V% C3% A0% 20KHO% E1% BA% A3N% 20PH% E1% BA% A3I% 20thu% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20C% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20tp.hcm.NC% C6% B0% 20V% E1% BA% ADY,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ch% C6% B0A% 20KH% E1% BA% AFC% 20Ph% E1 % BB% A5C% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20nguy% C3% AAN% 20nh% C3% A2N% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA % BFN% 20Vi% E1% BB% 87C% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20B% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C6% B0A% 2 0v% C3% A0O% 20di% E1% BB% 87N% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O,% 20SGDCK% 20tp.hcm% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C % 20duy% 20tr% C3% AC% 20di% E1% BB% 87N% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9Bi % 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20TDH% 20V% C3% A0% 20s% E1% BA% BD% 20XEM% 20x% C3% A9T% 20h% C6% B0% E1% BB % 9bng% 20x% E1% BB% AD% 20L% C3% BD% 20TI% E1% BA% BFP% 20Theo% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% E1 % BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20TDH% 20sau% 20khi% 20c% C3% B3% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20ki % E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20N% C4% 83m% 202021% 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty.h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng % 204/2021,% 20c% E1% BB% A5C% 20thu% E1% BA% BF% 20TP.% 20HCM% 20cho% 20BI% E1% BFT% 20C% C6% A1% 20quan% 20N% C3% A0Y % 20% C4% 91% C3% A3% 20% C3% A1P% 20D% E1% BB% A5ng% 20th% C3% AAM% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20Phong% 20T% E1 % BB% 8FA% 20H% C3% B3A% 20% C4% 91% C6% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20TDH% 20% C4% 91% E1 % BB% 83% 20truy% 20thu% 20h% C6% A1N% 20451% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20m% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty % 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% A5C% 20L% E1% BB% A3I% 20V % C3% A0% 20PH% E1% BA% A1T% 20CH% E1% BA% ADM% 20N% E1% BB% 99p,% 20th% E1% BB% 9di% 20h% E1% BA% A1N% 20% C3% A1P% 20D% E1% BB% A5ng% 20t% E1% BB% 9BI% 2030/3/2022.% 20Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20c% C6% A1% 20quan% 20thu% E1% BA% BF% 20% C4% 91% C3% A3% 20thu% 20h% E1% BB% 93i% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20h% C6% A1N% 20200% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Trong% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20h% C6% A1N% 20400% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Ph% E1% BA% A3i% 20thu.tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20T% E1% BA% A1I% 20B% C3% A1O% 20C% C3 % A1O% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20SO% C3% A1T% 20x% C3% A9T% 206% 20th% C3% A1ng% 202021,% 20% C4% 91% C6% A1N% 20V% E1% BB% 8B% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20% C4% 91% C3% A3% 20cho% 20% C3% BD% 20Ki% E1% BA% BFN% 20ngo% E1% BFN BA% A1I% 20tr% E1% BB% AB% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20N% C3% A0Y.C% E1% BB% A5% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20thuduc% 20HOUSE% 20% C4% 91% C3% A3% 20ghi% 20nh% E1% BA% DNA% 20KHO % E1% BA% A3N% 20PH% E1% BA% A3I% 20N% E1% BB% 99p% 20V% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% C3% A1P% 20D% E1% BB % A5ng% 20c% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20KH% E1% BA% AFC% 20Ph% E1% BB% A5C% 20h% E1% BA

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news