Term To Pay Close Bond Interest, What Will Evergrande Do?

B% E1% BA% A5t% 20k% E1% BB% B3% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20N% C3% A0o% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20l% E1% BB% A1% 20h% E1% BA% B9n% 20c% C5% A9ng% 20s% E1% BA% BD% 20khi% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20d% E1% BA% A5y% 20l% C3% aan% 20quan% 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% 20nguy% 20c% C6% A1% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20nh% C3% A0% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20b% E1% BB% 8B% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95.0: 00 /% 203: 22N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamTrong% 20m% E1% BB% 99T% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20g % E1% BB% Adi% 20s% C3% A0n% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20th% C3% A2M% 20Quy% E1% BA% BFN ,% 20Hengda% 20Real% 20Estate% 20group% 20% E2% 80% 93% 20% C4% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% 8B% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% E1% BB% 20c% A7a% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% 20Evergrande% 20-% 20kh% E1% BA % B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20trong% 20ng% C3% A0y% 20th% E1% BB% A9% 20N% C4% 83m% 2023/9% 20s% E1% BA% BD% 20tr % E1% BA% A3% E1% BB% 20m% 99T% E1% BA% 20kho% 20l% C3% A3N % A3i% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc.% 20S% E1% BB% % C3% 91% 20tr A1i% E1% BA% 20phi% BFu% C3% 20N% C3% A0y% B3% 20c% 20l% C3% A3i% E1% BA% 20su% 205.8% A5t%,% 20% C4% 91% C3% A1o% E1% BA% 20h% A1n% 20v% C3% C3% A0o% 20th% A1ng% 209 / 2025.Theo% 20s% E1% BB% 91% E1% BB% 20li% 87u% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Refinitiv,% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1 % BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% A3i% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20m% C3% A0% 20Hengda% 20Real% 20Estate% 20% C4% 91 % C3% A3% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20th% E1% BA% A3o% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3% 20trong% 20ng% C3% A0y % 2023/9% 20l% C3% A0% 20kho% E1% BA% A3ng% 20 232% 20tri% E1% BB% 87u% 20NDT,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% C6% B0% 2035

.88% A1ng% E1% BB% 20tri% 87u% 20USD.% C3% 20Tuy% 20nhi% aAN,% E1% BA% 20kho% A3N% 20ti% E1% BB% 81n% C3% 20tr% aan% 20ch% E1% BB% 89% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nhi% E1% BB% 81u% 20kho% E1% BA% A3N% 20l% C3% A3i% 20tr% A1i% C3% BA% 20phi% E1% C3% BFu% A0% 20m% 20Evergrande% E1% BA% 20ph% A3i% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20trong% C3% A1ng% 20th% 209.C% C3% A1c% E1% BA% 20kho% A3N% 20 bar% 20to% C3% A1n% 20trong% 20th% C3% A1ng% 209% 20c% E1% BB% A7a% 20EvergrandeC% C3% B9ng% 20ng% C3% A0y% 2023/9,% 20Evergrande% 20ph% E1% BA % A3i% E1% BA% 20tr% A3% 2083
5% E1% BB% 20tri% 87u% $ 20% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% A3i% 20cho% E1% BB% 20m% 99T% 20tr % C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20m% E1% BB% 87nh% $ 20,% 20% C4% 91% C3% A1o% 20h% E1% BA% A1n% 20v% C3% A0o% 20th% A1ng% C3% 203/2022% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20c% C5% A9ng% E1% BA% 20ph% A3i% E1% BA% 20tr% A3% E1% BB% 20m% 99T% 20kho% E1 % BA% C3% A3N% 20l% C3% A3i% A1c% 20kh% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% 2047.5% E1% BB% 20tri% 87u% $ 20% 20v% C3% A0o % 20ng% C3% A0y% 2029/9% 20t% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% A2y% 20cho% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20% C4% 91 % C3% A1o% E1% BA% 20h% A1n% 20v% C3% C3% A0o% 20th% A1ng% 209/2024% 20Ngay% E1% BA% 20c% 20khi% A3% C3% 20Evergrande% 20kh% B4ng% E1% BB% 20th% B1c% E1% BB% 20hi% 87n% E1% BA% 20tr% A3% 2083.5% E1% BB% 20tri% 87u% $ 20% 20hay% 2047.5% E1% BB% 20tri% 87u% $ 20% 20v% C3% A0o% 20% C4% 91% C3% table% 20h% E1% BA% B9n,% 20th% C3% AC% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20v% E1% BA% ABN % 20c% C3% B2n% 20m% E1% BB% 99T% 20kho% E1% BA% A3ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 2030% 20ng% C3% A0y% 20k% E1% BB% 83% 20t % E1% B B% AB% 20ng% C3% A0y% 20k% E1% BB% B3% 20h% E1% BA% A1n% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20khi% 20c% C3% A1c% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20N% C3% A0y% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3.% C3% 94ng% 20Hui% 20kA-yan,% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Evergrande.% 20% E1% BA% A2NH:% 20South% 20China% 20Morning% E1% BA% 20Post.V%% 20ch% C6% ABN B0a% 20R% C3% B5% E1% BB% 20li% 87u% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20kho% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BA% A3% 20l% C3% A3i% 20% C4% 91% C3% B3% 20hay% 20kh% C3% B4ng.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20b% E1% BA% A5t% 20k% E1% BB% B3% 20th% E1% BB% 9Di% 20h% E1% BA% A1n% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20N% C3% A0o% 20b% E1% BB% 8B% 20l% E1% BB% A1% 20h% E1% BA% B9n% 20c% C5% A9ng% 20s% E1% BA% BD% 20khi% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20d% E1% BA% A5y% 20l% C3% aan% 20quan% 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% 20nguy% 20c% C6% A1% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20nh% C3% A0% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% E1% BA% 20s% A3N% 20t% E1% BB% ABng% 20l% E1% BB% 9bn 20nh% E1% BA% % A5t% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20b% E1% BB% 8B% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20v% C3% A0% 20g% C3 % A2y% 20ra% 20nh% E1% BB% AFng% 20l% C3% A0n% 20s% C3% B3ng% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% C3% A2u% 20s % E1% BA% AFC% 20l% C3% aan% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20th % E1% BA% BF% E1% BB% 20gi% 9Bi.Ch% C3% ADnh% E1% BB% 20quy% 81n% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20s% E1% BA% BD% 20can% 20thi % E1% BB% 87p% 20gi% C3% corn% 20Evergrande? t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Evergrande% 20% C4% 91ang% 20ch% C3% ACM% 20trong% 20kho % E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20tr% E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1% 20 305% 20t% E1% BB% B7% $ 20,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20N% E1% BA% AFM% 20gi% E1% BB% AF% 20b% E1% BB% 9Fi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA % A7u% 20t% C6% B0% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20mua% 20nh% C3% A0,% 20c% C3% A1c % 20nh% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20tr% C3% aan% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20kh% C3% A1c % 20nhau% C6% B0% 20nh% 20x% C3% 20d% A2y% E1% BB% B1ng,% 20v% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news