Tesla’s Battery Production Partner ‘surpasses’ Jack Ma On The World Billionaire Rankings

% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN,% 20% C3% B4ng% 20zeng% 20yuqun,% 20nh% C3% A0% 20s% C3% A1ng% 20L% E1% BA% ADP% 20C% E1% BB% A7A% 20H% C3% A3ng% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% Three % A5T% 20pin% 20xe% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BF% 20GI% E1% BB% 9bi ,% 20L% E1% BB% 8dt% 20top% 205% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20GI% C3% A0U% 20nh% E1% BA% A5T% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81.0: 00 /% 202: 55N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namt% E1% BB% B7% 20Ph% C3% B7% 20ZENG% 20yuqun% 20% C4% 91% C6% B0 % E1% BB% A3C% 20nh% C3% A2N% 20x% C3% A9T% 20nh% C6% B0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB % Af% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20L% E1% BA% A1i% 20c% E1% BB% A7A% 20tesla% 20t% E1% BA% A1i% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C.Theo % 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20Bloomberg% 20billionaires% 20index,% 20% C3% B4ng% 20Zeng% 20yuqun,% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C3 % A1C% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20pin% 20C% E1% BB% A7A% 20H% C3% A3NG% 20XE% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20tesla ,% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20R% C3% B2NG% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN% 2049.5% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20sau % 20khi% 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20Contemporary% 20amperex% 20technology% 20 (Catl)% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20m% E1% BA% A1nh% A1nh% 20m% E1% BA% BD% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20NAY.In% 20KHI% 20% C4% 91% C3% B3% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BB% B7% 20ph% C3% BA% 20JACK% 20mA,% 20nh% C3% A0% 20s% C3% A1ng% 20L% E1% BA% ADP% 20g% C3% A3% 20KH% E1% BB% 95ng % 20L% E1% BB% 93% 20ALIBABA,% 20L% C3% A0% 2048

.1% 20t% E1% BB% B7% 20USD.% 20nh% C6% B0% 20V% E1% BA% ADY,% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20% C3% B4ng% 20Zeng% 20% 22V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20m% E1% BA% B7T% 22% 20V% E1% BB% 8B% 20T% E1% BB% B7% 20Ph% C3% BA% 20g% E1% BA% A1O% 20C% E1% BB% 99i% 20Jack% 20mA% 20V% C3% A0% 20L% E1% BB% 8dt% 20V% C3% A0O% 20top% 205% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20GI% C3% A0U% 20nh% E1% BA% A5T% A5T% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81.% C4% 90% C6% B0% E1% BB% A3C% 20BI% E1% BA% BFT,% 20% C3% B4ng% 20zeng% 20yuqun,% 2053% 20tu% E1% BB% 95i,% 20c% C3% B3% 20xu% E1% BA% A5T% 20th% C3% A2N% 20T% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% 99T% 20ng% C3% B4I% 20L% C3% A0NG% 20% E1% BB% 9F% 20T% E1% BB% 89N H% 20PH% C3% Bac% 20ki% E1% BA% BFN
% 20% C3% 94ng% 20theo% 20h% E1% BB% 8DC% 20V% C3% A0% 20C% C3% B3% 20B% E1% BA % B1ng% 20ti% E1% BA% BFN% 20s% C4% A9% 20V% E1% BA% ADT% 20L% C3% BD.% 20T% E1% BB% AB% 20kho% E1% BA% A3ng% 2010% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20% C3% B4ng% 20zeng% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20x% C3 % A2y% 20D% E1% BB% B1ng% 20catl% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20% C4% 91% C3 % A3% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99t% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20pin% 20h% C3% A0ng% 20% C4 % 91% E1% BA% A7U% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20chuy% C3% AAN% 20D% C3% B9ng% 20cho% 20XE% 20% C4% 91i% E1% BB % 87n.c% C3% B9ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C3% B4ng% 20zeng,% 20Ph% C3% B3% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20C% E1% BB% A7A% 20catl% 20L% C3% A0% 20% C3% B4ng% 20huang% 20Shilin% 20c% C5% A9ng% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20L% E1% BB% A3I% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% C3% A0% 20T% C4% 83ng% 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20% 22ch% C3% B3ng% 20m% E1% BA% B7T% 22% 20V% E1% BB% 9BI% 20KH% E1% BB% 91I% 20T% C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 8B% 20GI% C3% A1% 2021% 20t% E1% BB% B7% 20USD.% 20m% E1% BB% 99T% 20Ph% C3% B3% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH % 20KH% C3% A1C% 20T% E1% BA% A1I% 20catl% 20L% C3% A0% 20% C3% B4ng% 20LI% 20PCP 20Hi% E1% BB% 87N% 20C% C3% B3% 20kH% E1 % BB% 91i% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 208.5% 20t% E1% BB% B7% 20USD.Tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20ch % C3% ADNH% 20C% E1% BB% A7A% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T% 20catl% 20t% E1% BA% A1i% 20Ph% C3% A1i % 20ki% E1% BFN,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c.hi% E1% BB% 87N% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20tr% C3% AAN% 20khi% E1% BA% BFN% 20nhi% E1% BB% 81U% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20t% C3% A0I% 20ch% C3% A0i% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20GI% C3% A1% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20D% E1% BA% A5U% 20hhi% E1% BB% 87U% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BA% BF% 20H% E1% BB% 87% 20C% C3% A1C% 20% C3% B4ng% 20tr% C3% B9M% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91ang% 20N% E1% BB% 95I% 20L% C3% AAN% 20% E1% BB% 9F% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20V% C3% A0% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20thu% 20V% E1% BB% 81% 20C% E1% BB% B1C% 20L% E1% BB% 9BN% 20th% C3% B4ng% 20qua% 20L% C3% A0N% 20s% C3% B3ng% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20s% E1% BA% A1CH.C% C3% A1C% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20nh% C6% B0% 20catl,% 20nh% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5P % 20pin% 20ch% E1% BB% A7% 20ch% E1% BB% 91T% 20cho% 20tesla,% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20Trong% 20B% E1% BB% 91I% 20C% E1% BA% A3NH% 20TRUNG% 20QU% E1% BB% 91C% 20D% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20XER% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20V% C3% A0% 20ch% C3% ADNH% 20Ph% E1% BB% A7% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20theo% 20% C4% 91U% E1% BB% 95i% 20tham% 20V% E1% BB% 8dng% 20% C4% 91% E1% C4% 91% E1% Three% A1T% 20tr% E1% BA% A1ng% 20th% C3% A1I% 20trung% 20h% C3% B2A% 20carbon% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202060.C4% C3% AAN% 20gia% 20hao% 20gao% 20L% C3% A0M% 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% E1% BA% A1I% 20THUUA% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT:% 20% 22x% C6% B0A% 20nay% 20danh % 20s% C3% A1CH% 20T% E1% BB% B7% 20PH% C3% BA% 20TRUNG% 20QU% E1% BB% 91C% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20B% E1% BB% 9FI% 20C% C3% A1C% 20T% E1% BB% B7% 20Ph% C3 % BA% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N,% 20sau% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20NG% E1% BB% 87.% 20GI% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20ch% C3% Bang% 20ta% 20nh% C3% ACN% 20th% E1% BA% A5Y % 20ng% C3% A0Y% 20C% C3% A0ng% 20nhi% E1% BB% 81U

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news