The Ability To ‘overthrow’ The Dollar Of Electronic Yuan

After% 20% C4% 91% C3% Bang% 2050% 20N% C4% 83m% 20USD% 20% 27L% E1% BA% ADT% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 27% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20B% E1% BA% A3N% 20V% E1% BB% 8B% 20V% C3% A0ng,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng % 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BB% 87% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20% C4% 91% C6% B0 % E1% BB% A3C% 20xem% 20L% C3% A0% 20BI% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% 91% 20L% E1% BB% 9BN% 20cho% 20k% E1% BB% B7% 20nguy % C3% AAN% 20TI% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20m% E1% BB% 9BI.0: 00 /% 206: 54N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam in% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C4% 83m,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20Ph% C3% A1T % 20tri% E1% BB% 83n% 20ti% E1% BB% 81N% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20nh% E1% BA% B1M% 20m% E1% BB % A5C% 20% C4% 91% C3% Adch% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20Trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20tuy% 20nhi% C3% Aan,% 20di% E1% BB% 85N% 20BI% E1% BFN% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A3% 20xu% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB % 87n% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2016 / 7.% 20s% C3% A1CH% 20tr% E1% BA% AFNG% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20Ph% E1% BB% A7% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20L% C3% A0M% 20Rung% 20chuy% E1% BB% 83N% 20th% E1% BB% 8 B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20khi% 20N% C3% B3I% 20R% E1% B3I %%% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91ang% 20th% C4% 83m% 20D% C3% B2% 20Vi% E1% BB% 87C% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20XY% C3% Aan% 20BI% C3% AAN% 20GI% E1% BB% 9BI% 20B% E1% BA% B1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20t% E1% BB% 87% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20 (E-CNY) .Theo% 20Nikkei% 20asian% 20Review,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20t% E1% BB% 87% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20D% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20nh% C6% B0% 20L% C3% A0% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91I% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% A5T% E1% 20Trong 20m% E1% BB% 99T% 20LO% E1% BA% A1T% 20C% C3% A1C% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20nh% E1% BA% B1M% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20t% E1% BB% 87% 20c% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c,% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20cu% E1% BB% 91i% 20C% C3% B9ng% 20L% C3 % A0% 20ki% E1% BB% 81m% 20ch% E1% BF% 20s% E1% BB% B1% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20to% C3% A0N% 20c % E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A% 20H% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20thanh% 20to% C3% A1N% 2 0B% E1% BA% B1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20USD

.T% C3% ACNH% 20H% C3% ACNH% 20tr% C3% AAN% 20tr% C3% B9ng% 20h% E1% BB% A3P% 20m% E1% BB% 99t% 20c% C3% A1CH% 20K% E1% BB% B3% 20L% E1% BA% A1% 20V% E1% BB% 9BI% 2050% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20ng% C3% A0Y% 2015/8/1971,% 20t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Richard% 20Nixon% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% B9% 20% C4% 91% C6% A1N% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ph% C3% A1% 20GI% C3% A1% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20USD,% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20ch% E1% BB% 89% 20Vi% E1% BB% 87C% 20quy% 20% C4% 91% E1 % BB% 95I% 20USD% 20ra% 20V% C3% A0ng% 20theo% 20Gi% C3% A1% 20C% E1% BB% 91% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 2035% 20USD% 20m% E1 % BB% 97i% 20ounce.% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20N% C3% A0Y% 20ch% E1% BA% A5M% 20D% E1% BB% A9T% 20ch% E1% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20B% E1% BA% A3N% 20V% E1% BB% 8B% 20V% C3% A0ng,% 20h% C3% ANH% 20th % C3% A0NH% 20t% E1% BB% AB% AB% 20H% E1% BB% 99i% 20NGH% E1% BB% 8B% 20Bretton% 20Woods% 20N% C4% 83m% 201944
T% E1% BB% 95ng% 20th % E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% B9% 20RICHARD% 20Nixon% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2015/8/1971% 20N% C3% B3I% 20V% E1% BB% 9bi % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20m% E1% BB% B9% 20tr% C3% AAN% 20 access% E1% BB% 81n% 20h% C3% ACNH% 20R% E1% BA% B1ng% 20% C3% B4ng% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0A% 20m% E1% BB% B9% 20ra% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20ti% C3% Aau% 20chu% E1% BA% A9N% 20V% C3% A0ng.% 20% E1% BA% A2nh:% 20AP.% C4% 90% C3 % Bang% 20N% E1% BB% ADA% 20th% E1% BA% BF% 20k% E1% BB% B7% 20sau,% 20m% E1% BB% 99T% 20k% E1% BB% B7% 20nguy% C3% AAN% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91ang% 20L% C3% B3% 20D% E1% BA% A1ng.% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20T% C4% 83ng% 20C% C6 % B0% E1% BB% 9dng% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20Qu% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20H% C3% B3A% 20% C4 % 91% E1% BB% 93ng% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BB% 87,% 20nh% E1% BA% B1M% 20H% E1% B1% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20T% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% B9,% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20% C4 % 91% C3% A1P% 20tr% E1% BA% A3% 20washington% 20Trong% 20Vi% E1% BB% 87C% 20V% C5% A9% 20KH% C3% AD% 20H% C3% B3A% 20USD% 20% C4 % 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% ABNG% 20Ph% E1% BA% A1T% 20h% E1% BB% 8d.% 22cu% E1% BB% 99C% 20ch% E1% BA% A1Y% 20% C4% 91UA% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20ti% E1% BB% 81N% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20p H% E1% BA% A3I% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20nh% C3% ACN% 20nh% E1% BA% ADN% 20Trong% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3nh% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh% 20% C4% 91ang% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20GI% C3% A0NH% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20V% C3% A0% 20quy% E1% BB% 81N% 20L% E1% BB% B1C% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20t% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% B9% 22,% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20T% E1% BA% BF% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20diana% 20chooleva % 20t% E1% BA% A1I% 20enodo% 20economics,% 20% C4% 91% C3% A1NH% 20GI% C3% A1.% 20theo% 20B% C3% A0,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20t% E1% BB% 87% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20% 22L% C3% A0% 20Ph% E1% BA% A7N% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20C% E1% BB% A7A% 20GI% E1% BA% A3I% 20Ph% C3% A1P% 20thay% 20th% E1% BA% BF% 20cho% 20tr% E1% BA% ADT% 20T% E1% BB% B1% 20D% E1% BB% B1A% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20USD% 22% 20m% C3% A0% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh% 20% C4% 91ang% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng.Vi% E1% BB% 87C% 20C% E1% BA% AFT% E1% 20GI% E1% BA% A3M% 20thu% E1% BA% BF% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20V% C3% A0% 20in% 20USD% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% C3% A0i% 20tr% E1% BB% A3% 20cho% 20C% C3% A1C% 20BI% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news