The Eu Has A New Regulation For Us Technology Corporations

% E1% BB% A6Y% 20Vi% C3% AAN% 20PH% E1% BB% A5% A5% A5% 20tr% C3% A1CH% 20C% E1% BA% A1NH% 20Tranh% 20C% E1% BB% A7A% 20EU,% 20margrethe% 20Vestager% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA% A5T% 202% 20B% E1% BB% 99% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20L% C3% A0% 20% C4% 90% E1% BA% A1O% 20LU% E1% BA% ADT% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20V% C3% A0% 20% C4% 90% E1% BA% A1O% 20LU% E1% BA% ADT% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20K% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20nh% E1% BA% B1M% 20v% C3% A0O% 20amazon,% 20Apple,% 20pple% 20V% C3% A0% 20Facebook.Bi% E1% BB% 83U% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% E1% BB% A7A% 20google% 20V% C3% A0% 20Facebook.% 20% E1% BA% A2nh:% 20TTXVNC% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20th% C3% A0NH% 20Vi% C3% AAN% 20LI% C3% AAN% 20minh% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20 (EU)% 20ng% C3% A0Y% 2025/11% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB % 91ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20quan% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20V% E1% BB% 81% 20C% C3% A1C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB % 8BNH% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% B1M% 20H% E1% BA% A1N% 20CH% E1% BA% BF% 20% E1% BA% A3NH% 20h% C6% B0% E1 % BB% 9fng% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4 % 91o% C3% A0N% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20V% C3% A0% 20BU% E1% BB% 99C % 20c% C3% A1C% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20N% C3% A0Y% 20T% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ki % E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20C% C3% A1C% 20N% E1% BB% 99i% 20dung% 20Vi% 20Ph% E1% BA% A1M% 20tr% C3% AAN% 20C% C3% A1C % 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3NG% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH.Tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20c% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20s% E1% BA% BD% 20PH% E1% BA% A3I% 20L% C3% A0M% 20R% C3% B5% 20C% C3% A1C% 20chi% 20ti% E1% BA% 20TI BFT% 20cu% E1% BB% 91i% 20c% C3% B9ng% 20T% E1% BA% A1I% 20NGH% E1% BB% 8B% 20Vi% E1% BB% 87N% 20ch% C3% A2U% 20% C3% A2U% 20% C3% A2U% 20% C3% A2U% 20% C3% A2U% 20% C3% A2U 82u,% 20n% C6% A1i% 20C% C3% A1C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20nnhi% C3% AAM% 20ng% E1% BA% B7T% 20h% C6% A1N% 20V % E1% BB% 9BI% 20c% C3% A1C% 20m% E1% BB% A9C% 20PH% E1% BA% A1T% 20cao% 20h% C6% A1N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3C% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA% A5t.kh% C3% B4ng% 20h% C3% A0i% 20L% C3% B2ng% 20tr% C6% B0% E1% BB % 9bc% 20s% E1% BB% B1% 20ch% E1% BA% ADM% 20tr% E1% BB% 85% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20cu% E1% BB% 99C% 20 % C4% 91i% E1% BB% 81U% 20tra% 20ch% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99C% 20quy% E1% BB% 81n,% 20% E1% BB% A 6Y% 20Vi% C3% AAN% 20PH% E1% BB% A5% 20tr% C3% A1CH% 20C% E1% BA% A1NH% 20Tranh% 20C% E1% BB% A7A% 20EU,% 20margrethe% 20Vestager,% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20XU% E1% BA% A5T% 20Hai% 20B% E1% BB% 99% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20L% C3% A0% 20% C4% 90% E1% BA% A1O% 20LU% E1% BA% ADT% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% E1% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20 (DMA)% 20V% C3% A0% 20% C4% 90% E1% BA% A1O% 20LU% E1% BA % ADT% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20 (DSA)% 20nh% E1% BA% B1M% 20V% C3% A0O% 20amazon,% 20Apple,% 20pple% 20V% C3% A0% 20Facebook

.dma% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20danh% 20s% C3% A1CH% 20nh% E1% BB% AFNG% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20V% C3% A0% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20PH% C3% A9P% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% ADP 91O% C3% A0N% 20Ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20V% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87C% 20TI% E1% BA% BFP% 20C% E1% BA% ADN% 20C% C3% A1C% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3NG% 20C% E1% BB% A7A% 20h% E1% BB% 8D,% 20% C4% 91i% 20k% C3% A8M% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20Ph% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2010 %% 20Now% 20thu% 20to% C3% A0N% 20c% E1% BA% A7U.DSA% 20Y% C3% AAU% 20C% E1% BA% A7U% 20C % C3% A1C% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20h% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20nhi% E1% BB% 81U% 20h% C6% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20N% E1% BB % 99i% 20dung% 20vi% 20Ph% E1% BA% A1M% 20tr% C3% AAN% 20C% C3% A1C% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3ng% 20C% E1% BB% A7A % 20h% E1% BB% 8D,% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20m% E1% BB% A9C% 20Ph% E1% BA% A1T% 20L% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 206 %% 20Doanh% 20thu% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20V% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20t% E1% Three % ADP 20% C4% 91O% C3% A0N% 20KH% C3% B4ng% 20TU% C3% A2N% 20th% E1% BB% A7.L% E1% BA% ADP% 20tr% C6% B0% E1% BB % 9dng% 20chung% 20m% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20EU% 20th% C3% B4ng% 20QU% 20TU% C3% A2N% 20Theo% 20C% C3 % A1C% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20ch% C3% ADNH% 20m% C3% A0% 20B% C3% A0% 20Vestager% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1 % BA% A5T,% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20s% E1% BB% ADA% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20L% C3% A0% 20% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20s% E1% BA% BD% 20L% C3% A0% 20c% C6% A1% 20quan% 20th% E1% BB% B1C% 20thi% 20ch% C3% ADNH% 20C% C3% A1C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20m% E1% BB% 9bi,% 20thay% 20v% C3% AC% 20trao% 20nhi% E1% BB% 81U% 20quy% E1% BB% 81N% 20h% C6% A1N% 20cho% 20c% C3% A1C% 20C% C6% A1% 20quan % 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20nh% C6% B0% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% Three % A5T% 20BAN 20% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A% 20PH% C3% A1P
CU% C3% A1C% 20cu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91 % C3% A0M% 20PH% C3% A1N% 20D% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C % 20kH% E1% BB% 9FI% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20In% 20N% C4% 83m% 202022,% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% C3% A3C% 20th% C3% A3C% 20th% C3% B4ng% 20qua% 20 in% 20N% C4% 83m% 202023 ./. L% C3% AA% 20minh% 20 (by% 20Rers)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news