The Female ‘samurai’ Figures Are Forgotten Japanese History, Tight Opponents Shown

Kh% C3% A1C% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C3% ACNH% 20% E1% BA% A3NH% 20Hi% E1% BB% 81N% 20D% E1% BB% 8Bu,% 20nh% E1% Three % B9% 20nh% C3% A0Ng% 20g% E1% BA% AFN% 20LI% E1% BB% 81N% 20V% E1% BB% 9BI% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Ph% E1% BB % A5% 20N% E1% BB% AF% 20nh% E1% E1% ADT% 20B% E1% BA% A3N,% 20nh% E1% BB% AFNG% 20onna-bugeisha% 20m% E1% BA% A1nh% 20m% E1% BA% BD,% 20can% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20V% C3% A0% 20thi% E1% BB% 87N% 20chi% E1% BFN% 20kH% C3% B4ng% 20k % C3% A9M% 20g% C3% AC% 20Nam% 20GI% E1% BB% 9BI.NC% E1% BA% AFC% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nh% E1% BA% ADT% 20B % E1% BA% A3N,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20TA% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20NGH% C4% A9% 20ngay% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20R% E1% BA% A5T% 20nhi% E1% BB% 81U% 20th% E1% BB% A9,% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong% 20s% E1% BB% 91% 20 % C4% 91% C3% B3% 20CH% C3% ADNH% 20L% C3% A0% 20H% C3% ACNH% 20% E1% BA% A3NH% 20C% E1% BB% A7A% 20nh% E1% BB% Afng % 20samurai% 20D% C5% A9ng% 20m% C3% A3nh,% 20thi% E1% BB% 87N% 20chi% E1% BA% BFN% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20ki% C3% Aau% 20h% C3% A3nh.% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20th% C3% AC% 20H% C3% ACNH% 20% E1% BA% A3nh% 20samurai% 20s% E1 % BA% BD% 20g% E1% E1% BA% AFN% 20LI% E1% BB% 81N% 20V% E1% BB% 9BI% 20Nam% 20GI% E1% BB % 9bi,% 20nh% C6% B0ng% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% B1C% 20T% E1% BA% BF,% 20nh% E1% BB% AFng% 20N% E1% BB% AF% 20samurai % 20Hay% 20c% C3% B2N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20g% E1% BB% 8DI% 20L% C3% A0% 20onna-bugeisha% 20c% C5% A9ng% 20t % E1% BB% ABNG% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20vai% 20tr% C3% B2% 20to% 20L% E1% BB% 9BN% 20In% 20Vi% E1% BB% 87C% 20B% E1% Three % A3O% 20V% E1% BB% 87% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc.tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20khi% 20thu % E1% BA% ADT% 20ng% E1% BB% AF% AF% 20% 22samurai% 22% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% AAN% 20PH% E1% BB% 95% 20BI% E1% BA% BFN % 20V% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20m% E1% BA% B7C% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20ch% E1% BB% 89 % 20nh% E1% BB% AFNC% 20Nam% 20chi% E1% BA% BFN% 20binh,% 20theo% 20nhi% E1% BB% 81U% 20ghi% 20ch% C3% A9P% 20T% E1% BB% AB% 20nh% E1% BB% AFNC% 20N% C4% 83m% 20200% 20sau% 20c% C3% B4ng% 20nguy% C3% AAN,% 20h% C3% ACNH% 20% E1% BA% A3nh% 20C% C3% A1C% 20N % E1% BB% AF% 20chi% E1% E1% BFN% 20Binh% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20h% C3% A0NH% 20C% C3% B9ng% 20% 22% C4% 91% E1 % BB% 93ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 22% 20c% E1% BB% A7A% 20h% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F% 20N % C3% AAN% 20quen% 20thu% E1% BB% 99C% 20V% E1% BB% 9BI% 20ng% C6% B0% E 1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20nh% E1% BA% ADT% 20x% C6% B0A.% 20h% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C % 20g% E1% BB% 8DI% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1I% 20T% C3% AAN% 20onna-bugeisha,% 20nnh% C4% A9A% 20L% C3% A0% 20N% E1% A0% BB% AF% 20chi% E1% BA% BFN% 20Binh

. * In% 20b% C3% A0i% 20Vi% E1% BFFT% 20N% C3% A0Y,% 20thu% E1% BA% ADT% 20ng% E1% BB% AF% 20samurai% 20s% E1% BA% BD% 20D% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ch% E1% BB% 89% 20nam% 20chi% E1% BA% BFN% 20binh% 20V% C3% A0% 20onna-bugeisha% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ch% E1% BB% 89% 20N% E1% BB% AF% 20chi% E1% BA% BFN% 20binh. Onna-bugeisha% 20L% C3% A0% 20AI? H% C3% ACNH% 20% E1% BA% A3NH% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20PH% E1% BB% A5% 20N% E1% A5% BB% AF% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20x% C6% B0A% 20In% 20H% C3% ACNH% 20Dung% 20C% E1% BB% A7A% 20nhi% E1% BB% 81U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20V% E1% BB% 91N% 20g% E1% BA% AFN% 20ch% E1% BA% B7T% 20V% E1% BB% 9BI% 20N% C3% A9T% 20Chung% 20C% E1% BB% A7A% 20N% E1% BB% 81N% 20V% C4% 83N% 20h% C3% B3A% 20% C3% 81% 20% C4% 90% C3% B4ng:% 20hi % E1% BB% 81N% 20D% E1% BB% 8Bu,% 20c% E1% BA% A9N% 20tr% E1% BB% 8dng,% 20chu% 20to% C3% A0N,% 20gi% C3% A0U% 20% C4% 91% E1% BB% A9C% 20Hi% 20sinh,% 20t% E1% BA% A7N% 20T% E1% BA% A3O% 20N% E1% BB% 99i% 20tr% E1% BB% A3,% 20ch% C4% 83m% 20ch% C3% Bat% 20cho% 20c% C3% A1C% 20th% C3% A0NH% 20Vi% C3% AAN% 20Trong % 20gia% 20% C4% 91% C3% ACNH,% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20ch% E1% BB% 93ng% 20con .
.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN ,% 20nh% E1% BB% Afng% 20onna-bugeisha% 20L% E1% BA% A1i% 20ho% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20KH% C3% A1C;% 20h% E1% BB% 8D% 20m % E1% BA% A1NH% 20m% E1% E1% BD,% 20can% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20KH% C3% B4ng% 20k% C3% A9M% 20m% E1% BB% 99T% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C3% A0N% 20% C3% B4ng% 20N% C3% A0o.onna-Bugeisha% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20xu% E1% BA% A5T% 20th% C3% A2N% 20T% E1% BB% AB% 20T% E1% BA% A7NG% 20L% E1% BB% 9bp% 20qu% C3% BD% 20T% E1% BB% 99C% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N,% 20L% C3% A0% 20con% 20g% C3% A1i% 20ho% E1% BA% B7C% 20V% E1% BB% A3% 20C % E1% BB% A7A% 20samurai,% 20t% E1% BB% AB% 20NH% E1% BB% 8F% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20L% C3% A0M% 20quen% 20V% E1% BB% 9BI% 20Vi% E1% BB% 87C% 20chi% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A5U% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Ph% C3% B2ng% 20th% C3% A2N,% 20B% E1% BA% A3O% 20V% E1% BB% 87% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20kHI % 20nh% E1% BB% AFNC% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C3% A0N% 20% C3% B4N g% 20ph% E1% BA% A3I% 20ra% 20tr% E1% BA% DNA.% 20% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI,% 20nhi% E1% BB% 81u% 20N% E1% BB% AF% 20chi% E1% BA% BFN% 20Binh% 20C% C5% A9ng% 20tham% 20gia% 20chi% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BA% A5U% 20tr% C3% AAN% 20chi% E1% BFN% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng.% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20KH% E1% BA% A3O% 20C% E1% BB % 95% 20h% E1% BB% 8DC% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT,% 20Trong% 20C% C3% A1C% 20B% E1% BB% 99% 20h% C3% A0i% 20C% E1% BB% 91T% 20% E1% BB% 9F% 20chi% E1% BA% BFN% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20x% C6% B0A,% 20c% C3% B3% 20kho% E1% BA% A3ng % 2030 %% 20L% C3% A0% 20N% E1% BB% AF% 20Gi% E1% BB% 9bi.n% E1% BA% BFU% 20C% C3% A1C% 20samurai% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20ki% E1% BA% BFM% 20katana% 20th% C3% AC% 20onna-Bugeisha% 20s% E1% BA% BD% 20C% C3% B3% 20V% C5% A9% 20kH C3% AD% 20D% C3% A0NH% 20RI% C3% AAng% 20cho% 20h% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20g% E1% BB% 8DI% 20L% C3% A0% 20Naginata,% 20thanh% 20ki% E1% BA% BFM% 20V% E1% BB% 9BI% 20Ph% E1% BA% A7N% 20L% C6% B0% E1% BB% A1i% 20% C4 % 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20U% E1% BB% 91N% 20cong% 20V% C3% A0% 20chi% E1% BB% 81U% 20d% C3% A0i% 20% C4% 91% E1 % Three% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20GI% C3% BAP% 20GI% E1% BB% AF% 20th% C4% 83n

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news