The First Half Of 2021, 103 Billion Usd Real Estate Transactions In Asia – Pacific

B% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20Colliers% 20cho% 20th% E1% BA% A5y,% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20giao% 20d % E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA % A1i% 20khu% 20v% E1% BB% C3% B1c% 20ch% A2u% 20% C3% 81% C3% 20-% 20th% 20B% C3% A1i% ACnh% C6% B0% 20D% C6% A1ng% 20 (APAC)% 20% C4% 91% C3% A3% 20l% E1% BA% ADP% 20% C4% 91% E1% BB% 89nh% 20m% E1% BB% 9Bi% 20trong% 20N% E1% BB % C4% Ada% 20% 91% E1% BA% 20N% C4% A7u% 83m% 202 021,% 20t% C4% 20% C4% 83ng% E1% BA% 91% 2028 %% BFN% 20so% 20v% E1 % BB% 9Bi% 20N% E1% BB% Ada% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 202 020,% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20gi% C3% A1% E1% BB% 20tr% 8B% 20 103% 20t% E1% BB% B7% C3% A2n% 20USD.Ph% C3% North% 20kh% 20v% C4% 83n% C3% B2ng% 20ph% 20c% C5% A9ng% 20di% E1% BB% 85n% 20ra% 20c% C3% A1c% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20v% E1% BB% A5% 20mua% 20b% C3% A1n% 20s% C3% B4i% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng.% 20% E1% BA% A2nh:% 20th% C3% A0nh% E1% BB% 20Nguy% C3% A1c% 85n.C% E1% BB% 20th% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20N% E1% BB% 95i% 20b% E1% BA% ADT% 20l% C3% A0% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20Nh% E1% BA % ADT% E1% BA% 20B% A3N,% 20Australia% C3% A0% 20v% C3% A0n% 20H% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20v% E1% BB % 9Bi% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20l% E1% BA% A7n% 20l% C6% B0% E1% BB% A3t% 20l% C3 % A0% 2030,301% 20-% 20-% 2017,785 2018,966% C3% A0% 20v%% 2015,587% E1% BB% 20tri% 87u% 20USD.% C4% 20Trong% 20% 91% C3% B3,% 20b% E1 % BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20c% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20v% C3% A0% 20logistics% 20l% C3 % A0% 20nh% E1% BB% AFng% 20ph% C3% A2n% 20kh% C3% North% 20c% C3% B3% 20% C4% 91% C3% A0% 20h% E1% BB% 93i% 20ph% E1 % BB% A5c% 20nhanh% E1% BA% 20nh% A5t,% 20t% C4% 83ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 2070 %% 9Fng% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20N% C4 % 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc

.% 20Ti% E1% BA% BFP% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20l% C3% A0% 20ph% C3% A2n% 20kh% C3% North% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20t% C4% 83ng% 2065%.% 20M% E1% BA% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20s% E1% BA% A1n% 20 (28%)% 20v% C3% A0% 20v% C4% 83n% 20ph% C3% B2ng% 20 (20%)% 20c% C5% A9ng% 20c% C3% B3% 20nh% E1% BB% AFng% 20d% E1% BA% A5u% 20hi% E1% BB% 87u% 20h% E1% BB% 93i% 20ph% E1% BB% A5c% 20R% E1% BA% 20% C4% A5t% C3% 91% E1% A1ng% 20k% C3% BB% 83.C% A1c% E1% BA% 20lo% A1i % 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20thay% 20th% E1% BA% BF% 20 (alternative% 20asset)% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20v% C6% B0% C6% A1n% 20l% C3% 20v% C3% aan% A0% E1% BB% 20hi% 20% C4% 87n% C3% 91% A3% BA% 20chi% E1% 208
5% BFM% % 20trong% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB % 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20trong% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20-% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BA% 20g% 20% C4% A5p% C3% 91% B4i% 20th% E1% BB% 8B% 20ph% E1% BA% A7n% 20c% E1% BB% A7a% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20thay% 20th% E1% BA% BF% 20trong% 20% C4% 20giai% 91o% E1% BA% 202 014% 20-% A1n% 20Colliers 202019.Theo%, 20% C4% 91i% E1% BB%% 81u% 20N% C3% 20% C4% A0y% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20ph% E1% BA% A7n% 20nhi% E1% BB% 81u% 20b% E1% BB% 9Fi% 20c% C3% A1c% 20ph% C3% A2n% 20kh% C3% North% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20nh% C6% B0% 20trung% 20t% C3% A2M% 20d% E1% BB% AF% 20li% E1% BB% 87u% 20 (data% 20centres),% 20trung% 20t% C3% A2M% 20nghi% C3% aan% E1% BB% 20c% A9u% C3% A0% 20v% C3% A1T% 20ph% E1% BB% 20tri% 83n% 20 (R

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news