The Forest Fires In Australia Release Giant Carbon

According to% 20b% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20m% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20tr% C3% AAN% 20T% E1% BA% A1P% E1% 20ch% C3% AD% 20Nature,% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% C3% A1M% 20CH% C3% A1Y% 20R% E1% BB% ABNG% 20B% C3% B9ng% 20Ph% C3% A1T % 20kH% E1% BA% AFP% 20V% C3% B9ng% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20Nam% 20Australia% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 202019 % 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202020% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3i% 20Ph% C3% B3ng % 20715% 20tri% E1% BB% 87U% 20T% E1% BA% A5N% 20carbon% 20dioxide,% 20cao% 20h% C6% A1N% 20g% E1% BA% A5P% 20% C4% 91% C3% B4I% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% ADNH% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% A2y% 20T% E1% BB% AB% AB% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20V% E1% BB% 87% 20tinh.0: 00 /% 204: 26N% E1% BB% AF% 20mi % E1% BB% 81N% 20NamH% E1% BA% A1N% 20h% C3% A1N% 20V% C3% A0% 20s% E1% BB% B1% 20N% C3% B3ng% 20L% C3% AAN% 20DO% 20Bi % E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20KH% C3% AD% 20h% E1% BA% ADU% 20% C4% 91ang% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4 % 91% E1% BFN% BFN% 20C% C3% A1C% 20V% E1% BB% A5% 20CH% C3% A1Y% 20R% E1% BB% ABNG% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20XY % C3% AAN% 20V% C3% A0% 20D% E1% BB% AF% 20D% E1% BB% 99i% 20h% C6% A1N,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20cho% 20L% C3% A0% 20g% C3% B3P% 20Ph% E1% B3P A7N% 20g% C3% A2Y% 20ra% 20C% C3% A1C% 20V% E1% BB% A5% 20CH% C3% A1Y% 20R% E1% BB% ABNG% 20nnhi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8dng% 20% E1% BB% 9F% 20Australia% 202019% 20-% 202020 .David% 20bowman,% 20nh% C3% A0% 20sinh% 20th% C3% A1i% 20h% E1% BB% 8DC% 20V% E1% BB% 81% 20h% E1% BB% 8FA% 20ho% E1% BA% A1N% 20T% E1% BA% A1I% 20% C4% 90% E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 8DC% 20tasmania% 20% E1% BB% 9F% 20Hobart,% 20cho% 20BI% E1% BA % BFT:% 20% E2% 80% 9C% C4% 90% C3% B3% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20kinh% 20ng% E1% BA% A1C.% 20ch% C3% A1Y% 20R% E1% BB% ABNG% 20th% E1% BB% B1C% 20s% E1% BB% B1% 20L% C3% A0 % 20m% E1% BB% 99T% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20L% E1% BB% 9BN% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nay% 22.% 20% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI,% 20% C3% B4ng% 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1nh% 20t% C3% A1C% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7A% 20nh% E1% BB% AFng% 20tr% E1% BA% ADN% 20h% E1% BB% 8FA% 20ho% E1% BA% A1N % 20c% E1% BB% B1C% 20% C4% 91oan% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20kH% C3% AD% 20h% E1% BA% ADU% 20to % C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U,% 20% C4% 91% C6% A1N% 20C% E1% BB% AD% 20nh% C6% B0% 20% E1% B0% 20% E1% BB% 9F% 20mi% E1% BB% 81N% 20t% C3% A2Y% 20HoA% 20k% E1% BB% B3% 20V% C3% A0% 20siberia

.tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20% C4% 91 % C3% B3% 20KH% C3% B4ng% 20Ph% E1% BA% A3I% 20L% C3% A0% 20T% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20nh% E1% BB% Afng% 20t % 20x% E1% BA% A5U.% 20m% E1% BB% 99T% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20KH% C3% A1C% 20L% E1% BA% A1I% 20cho% 20R% E1% Three% B1ng% 20ph% E1% BA% A7N% 20L% E1% BB% 9BN% 20LU% E1% BB% 93ng% 20carbon% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% E1% BB% 8B% 20H% C3% Bat% 20GI% C3% A1N% 20ti% E1% BFP% 20B% E1% BB% 9fi% 20m% E1% BB% 99T% 20LO% C3% A0I% 20th% E1% BB% B1C% 20V% E1% BA% ADT% 20PH% C3% B9% 20DU% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20N% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99% 20% E1% BB% 9F% 20Nam% 20% C4% 90% E1% BA% A1I% 20D% C6% B0% C6% A1ng.V% E1% BB% A5% 20CH% C3% A1Y% 20R% E1% BB% ABNG% 20T% E1% BB% 93i% 20T% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADNNH% E1% BB% AFNG% 20% C4% 91% C3% A1M% 20ch% C3% A1Y% 20ch% C6% B0A% 20T% E1% BB% ABNG% 20C% C3% B3% 20% C4% 91% C3% A3% 20Thi% C3% Aau% 20R% E1% BB% A5i% 2074
000% 20km2,% 20m% E1% BB% 99T% 20m % 20V% E1% BB% B1C% 20R% E1% BB% 99ng% 20h% C6% A1N% 20sRi% 20lanka,% 20V% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BB % A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20L% C3% A0% 20R% E1% BB% ABNG% 20B% E1% BA% A1CH% 20% C4% 91% C3% A0N% 20ho% E1% BA% B7C % 20cao% 20su% 20% E1% BB% 9F% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20Nam% 20Australia.sydney% 20B% E1% BB% 8B% 20BAO% 20V% C3% A2Y% 20B% E1% BB % 9fi% 20nh% E1% BB% AFng% 20% C4% 91% C3% A1M% 20ch% C3% A1Y% 20B% E1% BB% A5i% 20L% E1% BB% 9BN,% 20ch% C3% ACM% 20Trong 20KH% C3% B3I% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2021 / 12/2019.% 20 (% E1% BA% A2nh: Getty) C% C3% A1C% 20% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20t% C3% ADNH% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20T% E1% BB% AB% 20C% C6% A1% 20s% E1% BB% 9F% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20TO% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20V% E1% BB% 81% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20KH% C3% AD% 20th% E1% BA% A3I% 20C% E1% BB% A7A% 20CH% C3% A1Y% 20R% E1% BB% ABNG% 20D% E1% BB% B1A% 20tr% C3% AAN% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20V% E1% BB% 87% 20tinh% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20R% E1% BA% B1ng, % 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% C3% A1M% 20ch% C3% A1Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3i% 20Ph% C3% B3ng% 20kho% E1 % BA% A3NG% 20275% 20tri% E1% BB% 87U% 20T% E1% BA% A5N% 20carbon% 20dioxide% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 2011% 20N% C4% 83m% 202019 % 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C3% A1ng% 201% 20N% C4% 83m% 202020.iva R% 20van% 20ders% 20velde,% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8DC% 20m% C3% B4I% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% E1% BA% A1i % 20Vi% E1% BB% 87N% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20KH% C3% B4ng% 20gian% 20sron% 20H% C3% A0% 20lan% 20 (Utrecht)% 20V% C3% A0% 20t% E1% BA% A1I% 20% C4% 90% E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 8DC% 20T% E1% BB% B1% 20do% 20amsterdam,% 20% C4% 91% E1 % BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20L% C3% A0% 20T% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3% 20CH% C3% ADNH% 20C% E1% BB% A7A% 20B% C3 % A1O% 20C% C3% A1O% 20cho% 20BI% E1% BFT,% BFT,% 20PH% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20m% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BB% 89% 20ra% 20r% E1% BA% B1ng% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20C% C3% B2N% 20Qu% C3% A1% 20th% E1% BA% A5P.NC% C3% B3M% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20C% E1% BB% A7A% 20% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20ra% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20m% E1% BB% 99t% 20% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20t% C3% ADNH% 20ch% C3% Adh% 20x% C3% A1C% 20h% C6% A1N,% 20d% E1% BB% B1A% 20tr% C3 % Aan% 20d% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20chi% 20ti% E1% BA% BFT% 20h% C6% A1N% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% B4ng% 20c % E1% BB% A5% 20GI% C3% A1M% 20s% C3% A1T% 20t% E1% BA% A7ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91I%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news