The Four Major Audit Firms Oppose The General Audit Plan

Deloitte,% 20ey% 20V% C3% A0% 20PWC% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20h% E1% BB% 8D% 20KH% C3% B4ng% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB % 99% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA% A5T% 20C% E1% BB% A7A% 20CH% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20V% E1% BB % 81% 20c% C3% B4ng% 20t% C3% A1C% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20chung% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9Bi % 20c% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20Ni% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20L% E1% BB% 9BN.0: 00 /% 203: 39N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NamBi% E1% BB% 83U% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20C% E1% BB% A7A% 20h% C3% A3ng% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20deloitte.% 20% E1% BA% A2NH:% 20REUTERSB% E1% BB% 99% 204% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20L% E1% BB% 9BN% 20C% E1% BB% A7A% 20anh% 20g% E1% BB% 93m% 20kpmg,% 20deloitte,% 20EY% 20V% C3% A0% 20PWC% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% E1% BB% AB% 20CH% E1% BB% 91I% 20K% E1% BA% BF% 20HO% E1% BA% A1CH% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% A7A% 20Ph% E1% BB% A7% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20N% C3% A0Y% 20nh% E1% BA% B1M% 20PH% C3% A1% 20V% E1% BB% A1% 20s% E1% BB% B1% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20C% E1% BB% A7A% 20H% E1% BB% 8D% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20B% E1% Three% B1ng% 20C% C3% A1CH% 20BU% E1% BB% 99C% 20h% E1% BB% 8D% 20Ph% E1% BA% A3i% 20Chia% 20s% E1% BA% BB% 20C% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% A7% 20C% E1% BA% A1NH% 20Tranh% 20nh% E1% BB% 8F% 20H% C6% A1N.Deloitte,% 20ey% 20V% C3% A0% 20PWC% 20cho% 20BI% E1% BA % BFT% 20h% E1% BB% 8D% 20KH% C3% B4ng% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% Three % A5T% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20V% E1% BB% 81% 20c% C3% B4ng% 20t% C3% A1C% 20Ki% E1% BB % 83m% 20to% C3% A1N% 20chung% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20ni% C3% AAM % 20Y% E1% BA% BFT% 20L% E1% BB% 9BN.% 20In% 20Then% 20% C4% 91% C3% B3,% 20KPMG% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91 % E1% BA% B7T% 20C% C3% A2U% 20H% E1% BB% 8FI% 20V% E1% BB% 81% 20C% C3% A1CH% 20th% E1% BB% A9C% 20V% E1% BA% DNA % 20h% C3% A0NH% 20Hi% E1% BB% 87U% 20QU% E1% BA% A3% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20cu% E1% BB% 99C% 20ki% E1% BB % 83m% 20to% C3% A1N% 20Chung% 20N% C3% A0Y

.Deloitte% 20V% C3% A0% 20EY% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20GI% E1% BB % 9bi% 20h% E1% BA% A1N% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20C% C 3% A1C% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ftse% 20% E2% 80% 93% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20100% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B3% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20V% E1% BB% 91N% 20H% C3% B3A% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20NI% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20tr% C3% AAN% 20s% E1% BB% 9F% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20london,% 20m% C3% A0% 201% 20C% C3 % B4ng% 20ty% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20s% E1% BA% BD% 20L% C3% A0% 20Gi % E1% BA% A3I% 20PH% C3% A1P% 20T% E1% BB% 91T% 20h% C6% A1N.bdo,% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20C% E1% BA% A1NH% 20Tranh% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20C% E1% BB% A7A% 204% 20% E2% 80% 9C% C4% 91% E1% C4% 91% E1% Three% A1I% 20gia% E2% 80% 9d% 20ng% C3% A0NH% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20N% C3% B3I% 20tr% C3% AAN,% 20c% C5% A9ng % 20c% C3% B3% 20c% C3% B9ng% 20quan% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20V% E1% BB% 81% 20GI% E1% BB% 9BI% 20h% E1% BA% A1N % 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3NG% 20C% C3% A1C% 20Doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20m% C3% A0% 201% 20c% C3% B4ng % 20ty% 20ti% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0NH% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N.KPMG,% 20deloitte,% 20ey% 20V% C3% A0% 20PWC% 20Hi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91ang% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20to% C3% A0N% 20B% E1 % BB% 99% 20ftse% 20100% 20V% C3% A0% 20H% C6% A1N% 2090 %% 20ftse% 20250,% 20L% C3% A0M% 20D% E1% BA% A5y% 20L% C3% AAN% 20LO % 20ng% E1% BA% A1I% 20V% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20thi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BA% A1nh% 20tranh
% 20c% C3% A1C% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% E1% BB% 8B% 20ch% E1% BB% 89% 20tr% C3% Adch% 20g% E1% Three% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20V% E1% BB% 81% 20ch% E1% BA% A5T% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20B% E1% BB% 9FI% 20nhi% E1% BB% 81U% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20sau% 20kHI% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20% C4% 91% C3% A3% 20R% C6% A1i% 20V% C3% A0O% 20Ph% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N% 20nh% C6% B0% 20carillion% 20V% C3% A0% 20thomas% 20cook.tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% B1C% 20t% E1% B1% BF,% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20chung% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C % 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20anh% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20H% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 203 / 2021% 20nh% E1% BA% B1M% 20m% E1% BB% A5C% 20% C4% 91% C3% Adch% 20GI% C3% BAP% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20TY% 20Ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20C% C3% B3% 20quy% 20m% C3% B4% 20nh% E1% BB% 8F% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20N% C4% 83ng% 20L% E1% BB% B1C% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% A1NH% 20Tranh.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20m% E1 % BB% 99T% 20Ph% E1% BA% A7N% 20N% E1% BA% B1M% 20Trong% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA% A5T% 20s % C3% A2U% 20R% E1% BB% 99ng% 20nh% E1% BA% B1M% 20C% E1% BA% A3I% 20T% E1% BB% 95% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9dng% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1N% 20V% C3% A0% 20qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 8B% 20C% C3% B4ng% 20ty % 20c% E1% BB% A7A% 20V% C6% B0% C6% A1ng% 20Qu% E1% BB% 91C% 20anh.c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20c% C3% A1C% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20thu% E1% BB% 99C% 20ftse% 20350% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Y% C3% A3C% 20Y% C3% AAU% 20C% E1% BA% A7U% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20m% E1% BB% 99T% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20k% E1% Three% BF% 20to% C3% A1N% 20nh% E1% BB% 8F% 20H% C6% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20m% E1% BB% 99T% 20Ph% E1% BA% A7N% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20Trong% 20quy% 20tr% C3

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news