The Four Major Audit Firms Oppose The General Audit Plan

Deloitte,% 20EY% 20v% C3% A0% 20PwC% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20h% E1% BB% 8D% 20kh% C3% B4ng% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB % 99% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20v% E1% BB % 81% 20c% C3% B4ng% 20t% C3% A1c% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20chung% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi % 20c% C3% C3% A1c% 20c% B4ng% 20ty% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20l% E1% BB% 9Bn.0: 00 /% 203: 39N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamBi% E1% BB% 83u% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% E1% BB% A7a% 20H% C3% A3ng% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20Deloitte.% 20% E1% BA% A2nh:% 20ReutersB% E1% BB% 99% 204% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20l% E1% BB% 9bn% 20c% E1% BB% A7a% 20Anh% 20g% E1% BB% 93m% 20KPMG,% 20Deloitte,% 20EY% 20v% C3% A0% 20PwC% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% E1% BB% AB% 20ch% E1% BB% 91i% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20nh% E1% BA% B1m% 20ph% C3% A1% 20v% E1% BB% A1% 20s% E1% BB% B1% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20c% E1% BB% A7a% 20h% E1% BB% 8D% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% E1% BB% 20ki% 83m% C3% 20to% A1n% 20b% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1ch% 20bu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8D% 20ph% E1% BA% A3i% 20chia% 20s% E1% BA% BB% 20c% C3% B4ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% E1% BA% 20c% A1nh% 20tranh% E1% BB% 20nh% 8F% 20h% C6% A1n.Deloitte,% 20EY% A0% 20v% C3% 20at% 20PwC% 20cho% E1% BA % BFT% 20h% E1% BB% 8D% 20kh% C3% B4ng% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA % A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% B4ng% 20t% C3% A1c% 20ki% E1% BB % 83m% 20to% C3% A1n% 20chung% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ni% C3% AAM % 20y% E1% BA% BFT% 20l% E1% BB% 9bn.% 20Trong% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3,% 20KPMG% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91 % E1% BA% B7t% 20c% C3% A2u% 20h% E1% BB% 8Fi% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% A1ch% 20th% E1% BB% A9c% 20v% E1% BA% ADN % 20h% C3% A0nh% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20cu% E1% BB% 99c% 20ki% E1% BB % 83m% C3% 20to% A1n% 20chung% C3% 20N% 20v% C3% A0y

.Deloitte% A0% 20EY% 20cho% E1% BA% 20R% B1ng% E1% BB% 20vi% 87C% E1% BB 20gi% % 9Bi% E1% BA% 20h% A1n% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% C 3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20FTSE% 20% E2% 80% 93% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20100% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B3% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20v% E1% BB% 91n% 20h% C3% B3a% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20tr% C3% aan% 20S% E1% BB% 9F% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20London,% 20m% C3% A0% 201% 20c% C3 % B4ng% 20ty% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20s% E1% BA% BD% 20l% C3% A0% 20gi % E1% BA% C3% A3i% 20ph% 20t% A1p% E1% BB% 91t% 20h% C6% A1n.BDO,% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% E1% BB% 20th% A7% 20c% E1% BA% A1nh% 20tranh% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 204% 20% E2% 80% 9C% C4% 91% E1% BA% A1i% 20gia% E2% 80% 9D% 20ng% C3% A0nh% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20N% C3% B3i% 20tr% C3% aAN,% 20c% C5% A9ng % 20c% C3% B3% 20c% C3% B9ng% 20quan% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20v% E1% BB% 81% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20h% E1% BA% A1n % 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20m% C3% A0% 201% 20c% C3% B4ng % 20ty% 20ti% E1% BA% 20h% C3% BFN% A0nh% E1% BB% 20ki% 83m% C3% 20to% A1n.KPMG,% 20Deloitte,% 20EY% 20v% C3% A0% 20PwC% 20hi% E1% BB% 87n% 20% C4% 91ang% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20to% C3% A0n% 20b% E1 % BB% 99% 20100% 20FTSE% C3% A0% 20v% 20h% C6% A1n% 2090 %% 20FTSE% 20250,% 20l% C3% 20d% A0m% E1% BA% 20l% C3% A5y% aan% 20lo % 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% 20vi% E1% BB% 87C% 20thi% E1% BA% BFu% 20c% E1% BA% A1nh% 20tranh
% 20C% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% E1% BB% 8B% 20ch% E1% BB% 89% 20tr% C3% ADCH% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y% 20v% E1% BB% 81% 20ch% E1% BA% A5t% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20b% E1% BB% 9Fi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20sau% 20khi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20% C4% 91% C3% A3% 20R% C6% A1i% 20v% C3% A0o% 20ph% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N% C6% B0% 20nh% 20Carillion% C3% A0% 20v% 20Thomas% 20Cook.Tr% C3% aan% E1% BB% 20th% B1c% 20t% E1% BA% BF,% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20chung% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c % 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20Anh% 20th% C3% North% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 203 / 2021%% E1% BA% 20nh B1m% E1% BB% 20m% 20% C4% A5c% 91% C3% ADCH% 20gi% C3% corn% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20c% C3% B3% 20quy% 20m% C3% B4% 20nh% E1% BB% 8F% 20x% C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20N% C4% 83ng% 20l% E1% BB% B1c% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% A1nh% 20tranh.% 20% C4% 90% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20m% E1 % BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7n% 20N% E1% BA% B1m% 20trong% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA% A5t% 20s % C3% A2u% 20R% E1% BB% 99ng% 20nh% E1% BA% B1m% 20c% E1% BA% A3i% 20t% E1% BB% 95% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9Dng% 20ki% E1% BB% 83m% 20to% C3% A1n% 20v% C3% A0% 20qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 8B% 20c% C3% B4ng% 20ty % E1% BB% 20c% A7a% C6% B0% 20V% C6% A1ng% E1% BB% 20qu% 91C, running% E1% BB% 20Anh.C% A5% E1% BB% 20th% 83% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20thu% E1% BB% 99c% 20FTSE% 20 350% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20k% E1% BA% BF% 20to% C3% A1n% 20nh% E1% BB% 8F% 20h% C6% A1n% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% E1% BB% 20m% 99T% E1% BA% 20ph% A7n% 20t% C6% B0% C6% 20% C4% A1ng% 91% E1% BB% 91i% 20trong% 20quy 20tr% C3%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news