The Opponent Of Jack Ma Left The Ceo Chair

Richard% 20Liu,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20s% C3% A1ng% 20l% E1% BA% ADP% 20trang% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i % 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD% 20JD.com% E1% BB% 20c% A7a% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20s% E1% BA% BD % 20R% C3% Real% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20c% C3% B4ng% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh,% 20t% E1% ADP% BA% 20% C4% 20trung% C3% 91% 20t% A0o% E1% BA% A1o% E1% BA% 20tr% BB.0: 00 /% 204: 02N% E1% BB% AF% 20mi% E1 % BB% 81n% C3% A0y% 20NamNg% 206/9,% 20at% 20JD.com% 20cho% E1% BA% BFT% 20s% E1% BA% BD% 20b% E1% BB% 95% 20nhi% E1% BB% 87m% 20Xu% 20Lei% 20l% C3% A0m% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n.% 20% C4% 90% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB % 99ng% 20th% C3% A1i% 20m% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20cho% 20nh% C3% A0% 20s% C3% A1ng% 20l% E1 % BA% ADP% 20ki% C3% AAM% 20CEO% 20Richard% 20Liu% 20l% C3% B9i% 20v% E1% BB% 81% 20ph% C3% ADA% 20sau% 20% C4% 91% E1% BB% 83 % 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20cho% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% C3% A0i% 20h% E1% BA% A1n% 20v% C3 % A0% 20% C4% 91% C3% A0o% 20t% E1% BA% A1o% E1% BA% 20qu% A3N% 20l% C3% BD% 20tr% E1% BA % E1% BB% 20tu% BB% 95i

.Theo% 20WSJ,% E1% BA% 20quy% 20% C4% BFT% 91% E1% BB% 8Bnh% 20b% E1% BB% 95% E1% BB% 20nhi% 87m% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20JD.com% E1% BB% 20c% A7a% 20Liu% C3% B3% 20c% E1% BB% 20th% 83% 20l% C3% A0% 20b% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20trong% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20t% C3% ACM% 20ki% E1% BA% BFM% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20k% E1% BA% BF% 20nhi% E1% BB% 87m,% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th % C3% A1i% 20di% E1% BB% 85n% 20ra% 20sau% 20khi% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20nhi% E1% BB% 81u% 20t% E1% BA % ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20l% E1% BB% 9bn% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB % 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n% 20t% E1% BB% AB% 20ch% C3% ADnh% 20ph % E1% BB% A7% C6% B0% 20N% E1% BB% C3% 9Bc% 20N% 20Liu A0y.Richard%,% C3% A0% 20nh% 20s% C3% 20l% A1ng% E1% BA% ADP% 20ki% C3% AAM% 20CEO% 20JD
com% 20s% E1% BA% C3% BD% 20R% Real% E1% BB% 20kh% 8Fi% 20c% C3% B4ng% E1% BB% 20vi% 87C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh% 20h% C3% A0ng% 20ng% C3% A0y% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% A0o% 20v% C3% BA% 20chi% E1% 20l% BFN% C6% B0% E1% BB% 20d% C3% A3c% A0i% E1% BA% 20h% A1n .% 20% E1% BA% A2nh:% E1% BB% 20Reuters.M% 9F% C4% 91% 20% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20cho% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1 % BA% 20t% C3% A1ch% ACM% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20k% E1% BA% BF% 20v% E1% BB% C4% 8BJD.com% 20% 91% C6% B0 % E1% BB% A3c% 20Liu% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20N% C4% 83m% 202 004% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20d% E1% BA% A1ng % 20website% 20b% C3% A1n% 20% C4% 91% E1% BB% 93% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD.% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% C4% AB% 20% 91% C3% B3, C4% 20JD.com% 20%% 91% C3% A3% C3% A1T% 20ph% E1% BB% 20tri% 83n% C3 20th% % A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1 % BA% A1i% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD% 20l% E1% BB% 9bn% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running ,% 20ph% C3% A2n% 20ph% E1% BB% 91i% 20h% C3% A0ng% 20t% E1% BA% A1p% 20h% C3% B3a,% 20qu% E1% BA% A7n% 20% C3% A1o % 20cho% 20h% C3% A0ng% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20m% E1% BB% 97i% 20th% C3% A1ng.% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20N% C3% A0y% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20con% 20chuy% C3% aan% 20v% E1% BB% 81% C4% 20l% A9nh% 20v% E1% BB% 20y% B1c% E1% BA% 20t% 20v% C3% BF% A0o% C3% A1ng% 20th% 20 12/2020% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% 8B% 20h% E1% BA% Adu% 20c% E1% BA% A7n% 20v% C3% A0o% 20th% C3% 20N% A1ng% 205% C4% 83m% C6% B0% 20nay.Tr% E1% BB% 9Bc% 20khi% E1% BB% 20tr% 9F% C3% A0nh% 20th% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20JD.com,% 20Xu% C4% 20Lei% 20% 91% C3% 20% C4% A3% 91% E1% BA% A3m% E1% BB% 20nhi% 87m% 20c % C6% B0% C6% A1ng% 20v% E1% BB% 8B% 20CEO% 20JD% 20Retail,% 20chi% 20nh% C3% A1nh% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD.% 20% C3% 94ng% 20s% E1% BA% BD% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20tr% C3% A1ch% 20nhi% E1% BB% 87m% 20v% E1 % BB% 81% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% C3% A0ng% 20ng% C3% A0y,% 20s% E1% BB% B1% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20b% E1% BB% 99% 20ph% E1% BA% ADN% 20kinh% 20doanh% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% C3% A1c% A0n
C% C3% A0% 20nh% 20ph% C3% 20T% C3% A2n% ADCH% E1% BB% 20c% A7a% 20Citigroup% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3% A1i% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% E1% BB% 20m% 9F% C4% 91% 20% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20cho% 20Xu% 20Lei% E1% BB% 20tr% 9 F% 20th% C3% A0nh% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20k% E1% BA% BF% 20nhi% E1% BB% 87m% 20ho% C3% A0n% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BB% A7a% 20Liu.% 20Ph% C3% C3% A1T% 20ng% C3% B4n% 20vi% 20t% aan% 20JD.com% E1% BB% AB% 20ch% E1% BB% 91i% 20b% C3 % ACnh% 20lu% E1% BA% ADN% 20v% E1% BB% 81% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20t% C3% ACM% 20ng% C6% B0% E1% BB % 9Di% 20k% E1% BA% BF% 20v% E1% BB% 8B% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n.Ngo% C3% A0i% 20Xu% 20Lei,% 20JD. com% 20c% C5% A9ng% 20b% E1% BB% 95% 20nhi% E1% BB% 87m% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20v% E1% BB% 8B% 20tr% C3% AD% 20m% E1% BB% 9Bi.% 20Xin% 20Lijun,% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20JD% 20Health% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20nh% E1% BA% ADN% 20v% E1% BB% 8B% 20tr% C3% AD% 20c% C5% A9% 20c% E1% BB% A7a% 20Xu% 20Lei% 20 (CEO% 20JD% 20Retail),% 20Jin% 20Enlin% 20t% E1% BB% AB% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20b% E1% BB% 99% 20ph% E1% BA% ADN% 20y% 20t% E1% BA% BF% 20l% C3% aan% 20l% C3% A0m% 20CEO% 20JD% 20Health.% 20Xu% 20Lei% 20s% E1% BA% BD% 20b% C3 % A1o% 20c% C3% A1o% 20c% C3% B4ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20cho% 20Liu,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20v% E1% BA% ABN% 20gi% E1% BB% AF% 20ch% E1% BB% A9c% 20CEO% 20JD.com.Xu% C4% 20Lei% 20% 91% C6

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news