The Panorama Of ‘debt Bomb’ In The Giant Evergrande Real Estate Group

C% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20Evergrande% 20% C4% 91ang% 20ng% E1% E1% A5P% 20nnh% C3% A9% 20B% E1% BB% 9D% 20V% E1% BB% B1C% 20s% E1% BB% A5P% 20% C4% 91% E1% BB% 95,% 20V% C3% A0% 20N% E1% BFU% 20% 27qu% E1% BA% A3% 20BOM% 20N% E1% BB% A3% 27% 20N% C3 % A0Y% 20ph% C3% A1T% 20N% E1% BB% 95,% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20s% E1% BA% BD% 20lan% 20R% E1% BB% 99ng% 20kh% E1% BB% 8fi% 20BI% C3% AAN% 20GI% E1% BB% 9BI% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20% E2% 80% 93% 20gi% E1% BB% 9BI% 20Ph% C3% A2N% A2N% 20t% C3% Adch% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O ... 0: 00 /% 207: 52N% E1% BB% AF% 20mi% E1 % BB% 81n% 20mm% E1% BB% 99T% 20D% E1% BB% B1% 20% C3% A1N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1 % BA% A3N% 20c% C3% B2N% 20ch% C6% B0A% 20ho% C3% A0N% 20thi% E1% BB% 87N% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20% E1% BB% 9F% 20L % E1% BA% A1C% 20D% C6% B0% C6% A1ng,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c,% 20th% C3% A1ng% 209/2021% 20-% 20% E1% BA% A2nh: % 20REUTERS.% E2% 80% 9cs% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5P% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20L% C3% A0% 20B% C3% A0I% 20Ki% E1% BB% 83m% 20tra% 2 0l% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0% 20H% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20c% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20Ph% E1% BA% A3I% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7T% 20Trong 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C4% 83m% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% C3% A2Y% E2% 80% 9d,% 20chuy% C3% AAN % 20gia% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20V% E1% BB% 81% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20C% E1% BB % A7A% 20capital% 20economics,% 20% C3% B4ng% 20mark% 20williams,% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20V% E1% BB% 9BI% 20cnbc

.qu % C3% 81% 20tr% C3% 8CNH% 20h% C3% 8CNH% 20th% C3% 80NH% 20C% E1% BB% A6A% 20% 22BOM% 20N% E1% BB% A2% 22sau% 20nhi% E1% BB % 81u% 20N% C4% 83m% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20V% C3% A0% 20gom% 20mua% 20t% C3% A0i% 20s % E1% BA% A3N,% 20song% 20song% 20V% E1% BB% 9BI% 20QU% C3% A1% 20tr% C3% ACNH% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20m% E1% BA% A1NH% 20m% E1% BA% BD% 20C% E1% BB% A7A% 20Kinh% 20T% E1% BA% BF% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C,% 20Evergrande% 20GI% E1% BB% 9D % 20% C4% 91% C3% A2Y% 20% C4% 91ang% 20% E2% 80% 9CO% E1% BA% B1N% 20m% C3% ACNH% E2% 80% 9D% 20g% C3% A1nh% 20L % C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng % C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% A3% 20KHO% E1% BA% A3ng% 20300% 20T% E1% BB% B7% 20USD.% 20V% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% A3% 20N% C3% A0Y,% 20Evergrande% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4 % 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20N% E1% BA% B7ng% 20N% E1% BB% A3% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BF% 20Gi % E1% BB% 9BI% 20V% C3% A0% 20PH% E1% BA% A3I% 20xoay% 20s% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20C% C3% A1CH% 20 % C4% 91% E1% BB% 83% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20cho% 20nh% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20CH % E1% BB% A7% 20N% E1% BB% A3.% 20In% 20Hai% 20tu% E1% BA% A7N% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20C% C3 % B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20Hai% 20L% E1% BA% A7N% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20V% E1% BB % 81% 20nguy% 20c% C6% A1% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3
TU% E1% BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20Evergrande% 20N% C3% B3I% 20sanh% 20s% E1% BB% 91% 20B% C3% A1N% 20nh% C3% A0% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20s% E1% BA% BD% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20GI% E1% BA% A3M% 20M% E1% BA% A1NH% 20In% 20th% C3% A1ng% 209,% 20sau% 20kHI% 20 % C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 20LI% C3% AAN% 20TI% E1% E1% BFP% 20tron G% 20nhi% E1% BB% 81U% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20kHI% E1% BFN% 20T% C3% ACNH% 20h% C3% ACNH% 20D % C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20C% C3% A0Ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% AAN% 20T% E1% BB% 93i% 20T% E1% BB% 87.% E2% 80% 9cbom% 20N% E1% BB% A3% E2% 80% 9D% 20% E1% BB% 9F% 20Evergrande,% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20 % C4% 91% E1% BB% 8BA% 20% E1% BB% 91C% 20% E2% 80% 9cqu% C3% A1% 20L% E1% BB% 9BN% 20% C4% 91% E1% BB% 83 % 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20V% E1% BB% A1% E2% 80% 9d% 20c% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91Cng% C3% A0Y% 20th % E1% BB% A9% 20N% C4% 83m% 20tu% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20th% E1% BB% 9DI% 20h% E1% BA% A1N% 20Evergrande % 20Ph% E1% BA% A3I% 20Thanh% 20to% C3% A1N% 20ti% E1% BB% 81N% 20L% C3% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9Bi % 20hai% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU.% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20% C4% 91ang% 20% E2% 80% 9cn% C3% ADN% 20th% E1% BB% 9F% E2% 80% 9d% 20ch% E1% BB% 9D% 20xem% 20Evergrande% 20C% C3% B3% 20HO% C3% A0N% 20T% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20NGH% C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20N% C3% A0Y,% 20B% E1% BB% 9FI% 20% C4 % 91% C3% A2Y% 20s% E1% BA% BD% 20L% C3% A0% 20T% C3% ADN% 20Hi% E1% BB% 87U% 20quan% 20tr% E1% BB% 8D ng% 20V% E1% BB% 81% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ti% E1% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3% 20c% E1% BB% A7A% A7A% 20c% C3% B4ng% 20ty.% 20c% 20c% C6% A1% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20C% E1 % BB% A7A% 20Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% E1% BA% A3N% 20% C3% A1NH% 20R% C3 % B5% 20R% E1% BB% 87T% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU ,% 20khi% 20m% E1% BB% 99T% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% E1% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20Hi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20GI% C3% A1% 20CH% E1% BB% 89% 20B% E1% BA% B1ng% 2030 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 87nh% 20GI% C3 % A1.v% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20N% E1% B1% E1% B1M% 20% E1% BB% 9F% 20ch% E1% BB% 97% 20Evergrande% 20QQ % C3% A1% 20L% E1% BB% 9BN,% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% E1% BB% 97i% 20m% E1% BB% 99T% 20V% E1% BB% A5% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% BA% BD% 20KH% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20kHI% E1% BA% BFN% 20N% E1% BB% 81N% 20Kinh% 20T% E1% BA% BF% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news