The Platform Supports Testing On Kobiton Mobile Device Mobilizes 12 Million Usd

Warehouse% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20N% C3% A0y% 20nh% E1% BA% B1m% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20nhanh% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20h% E1% BB% 87% 20sinh% 20th% C3% A1i% 20c% C3% A1c% 20s% E1% BA% A3N% 20ph% E1% BA% A9m,% 20t% C4% 83ng% 20c% C3% A1c% 20t% C3% ADnh% 20N% C4% 83ng,% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20nhi% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% B9ng:% 20k% E1% BB% B9% 20s% C6% B0% 20ki% E1% BB% 83m% 20th% E1% BB% AD% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF% C3% A0% 20v% 20l% E1% BA% C3% ADP% 20tr% E1% BB% ACnh.S% 20v% 91% E1% BB% 91n% C3% 20N% A0y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% AB% 20qu% E1% BB% B9% 20Panoramic% 20Ventures% 20v% C3% A0% 20Fulcrum% 20Equity% 20Partners% 20 (M% E1% BB% B9),% 20c% C3% B9ng% 20m% E1% BB% 99T% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20t% E1% BB% C3% AB% 20Ng% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Silicon% C4% 20Valley.Trong% 20% 91% C3% B3,% 20Panoramic% 20Ventures% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1 % BB% A3% 20ngu% E1% BB% 93n% 20v% E1% BB% 91n% 20cho% 20nhi% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C6% B0% E1 % BB% A3ng% 20t% E1% BB% AB% 20doanh% 20nh% C3% A2n% 2 0cho% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20sinh% 20vi% C3% Aan% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20nghi% E1% BB% 87p% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% B1c% BB% C3% B4ng% 20c% E1% BB% 20ngh% 87.Fulcrum% 20Equity% 20Partners% 20l% E1% BA% A1i% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20ch% C4% 83m% 20s% C3% B3c% 20s% E1% BB% A9c% 20kh% E1% BB% 8Fe,% 20% E1% BB% A9ng% 20d% E1% BB% A5ng% 20CNTT% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c % 20N% C3% A0y,% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20ph% E1% BA% A7n% 20m% E1% BB% 81m% 20B2B% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20c% C3% B4ng% E1% BB% 20ngh% E1% BA% 87.Kho% 20% C4% A3N% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% C4% 20ban% 20% 91% E1% BA% A7u% 20c% E1% BB% A7a% 20Fulcrum% 20N% E1% BA% B1m% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 20t% E1% BB% AB% 203% 20tri% E1% BB% 87u% 20-% 2015% E1% BB% 20tri% 87u% $ 20% E1% BA% 20nh% B1m% 20h% E1% BB% 97% E1% BB% 20tr% A3% C3% A1c% 20c% 20nhu% 20c % E1% BA% A7u% 20nh% C6% B0% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20N% E1% BB% 99i% 20b% E1% BB% 99,% 20mua% E1% BA% 20l% A1i,% 20tho% C3% A1i% 20v% E1% BB% 91n ,% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20cho% 20c% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20v% C3% A0% 20t% C3% A1i% 20c% E1% BA% A5p% 20v% E1% BB% 20l% C3% 91n

.Kobiton% A0% E1% BA% 20gi% A3i% 20ph% C3% A1p% E1% BB% 20ki% 83m% E1% BB% 20th% AD% 20ph% E1% BA% A7n% 20m% E1% BB% 81m% 20tr% C3% aan% 20thi% E1% BA% BFT% 20b% E1% BB% 8B% 20di% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% C3% A1ng% 20l% E1% BA% ADP% 20N% C4% 83m% 202 016% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20ng% C5% A9% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20v% C3% A0% 20k% E1% BB% B9% 20s% C6% B0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% E1% BB% 20Vi% 87T% 20t% E1% BA% C3% A1i% 20c% B4ng% 20ty% 20kms% C3% A1% 20Technology.Qu% 20tr% C3% ACnh% 20ki% E1% BB% 83m% 20th% E1% BB% AD% 20ph% E1% BA% A7n% 20m% E1% BB% 81m% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20tr% C3% aan% 20c% C3% A1c% 20thi% E1% BA% BFT% 20b% E1% BB% 8B% 20di% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% E1% BB% B1c,% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20tr% C3 % aan% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20% E1% BB% 9F% 20nhi% E1% BB% 81u% 20quy% 20m% C3% B4% 20t% E1% BB% AB% A1c% 20c% C3% 20doanh% E1% BB% 20nghi% 20% E2% 87p% 80% E1% BB% 9Ck% B3% 20l% C3% E2% 80% A2n% 9D% 20ch o% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20blue-chip,% 20% C4% 91% C3% A1p% 20% E1% BB% A9ng % 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20c% E1% BB% A7a% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20nh% C6% B0 % 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20gi% E1% BA% A3i% 20tr% C3% AD% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20t% C3 % C3% A0i% 20ch% ADnh,% 20s% C3% A1ng% 20t% E1% BA% C3% A1o% A0% 20v% C3% A0nh% 20ng% 20l% 20du% E1% BB% 8Bch.Kobiton% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 20ba% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% B9ng% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20v% C3% B2ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20v% E1% BB% 91n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aAN
% 20Hi% E1% BB% 87n% 20Kobiton% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A1T % 20m% E1% BB% 91C, running% 20h% C6% A1n% 2050,000% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% B9ng% 20tr% C3% aan% 20to% C3% A0n% 20c% E1 % BA% A7u% 20 (s% E1% BB% 91% 20li% E1% BB% 87u% 20how% 20Kobiton% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N % C4% 83m% 202 021) .Nh% E1% BB% 9D% 20v% C3% A0o% E1% BB% 20vi% 87C% 20% E1% BB% A9ng% 20d% E1% BB% C3% A5ng% 20c% B4ng% E1% BB% 20ngh% 87% C3% 20AI% 20c% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20vi% 87C% 20s% C3% A1p% 20nh% E1% BA% ADP% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y% 20c% C3% B9ng% 20Mobile% 20Labs,% 20Kobiton% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4 % 91% E1% BA% A1T% E1% BB% 20m% 20t% C4% A9c% 83ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 20 250 %% 9Fng% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% B9ng% C3% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc.Theo% 20Jim% 20Douglass,% 20% 91% C4% E1% BA% A1i% 20di % E1% BB% 87n% 20Fulcrum% 20Equity% 20Partners,% 20vi% E1% BB% 87C% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20t% C3% A1c% 20v% E1% BB% 9Bi% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% E1% BB% B1% 20% C4% 91o% C3% A1n% 20s% E1% BA% BD% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20theo% 20chi% E1% BB% 81u% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20% C4% 91a% 20tr% E1% BA% A3i% 20nghi% E1% BB% 87m% 20trong% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20v% C3% A0% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20di% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ch% C3% ADnh% 20l% C3% A0% 20y% E1% BA% BFu% 20t% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% 91t% 20l% C3% B5i% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% A1p% 20% E1% BB% A9ng% 20xu% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20N% C3% A0y. Dan% 20Drechsel,% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20di% E1% BB% 87n% 20Panoramic% 20Ventures% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% 20% C4% AFng% 91i% E1% B

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news