The Richest Technology Billionaires In China Lost 87 Billion Usd

According% 20t% C3% ADnh% 20to% C3% A1n% 20c% E1% BB% A7a% 20th% E1% BB% 9Di% 20b% C3% A1o% 20Financial% 20Times,% 20m% E1% BB% 99T% 20s % E1% BB% 91% 20t% E1% BB% 89% 20ph% C3% BA% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20gi% C3% A0U% 20nh% E1% BA% A5t% 20Trung % 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN% 2087% 20t% E1% BB% 89% $ 20% 20t% C3 % A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20c% C3% A1% 20nh% C3% A2n% 20c% E1% BB% A7a% 20h% E1% BB% 8D% 20b% E1% BB% 91C, running% 20h% C6 % A1i% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% C3% AB% 20th% A1ng% 207.Trong% 20b% E1% BB% 91i% E1% BA% 20c% A3nh 20ki% E1% BB% % 83m% 20so% C3% A1T% 20ch% E1% BA% B7t% 20ch% E1% BA% BD% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20b% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20N% E1% BA% B7ng% 20N% E1% BB% 81% 20nh% E1% BA% A5t% 20l% C3% A0% 20t% E1% BB% 89% 20ph% C3% BA% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20Colin% 20Huang, % 20nh% C3% A0% 20s% C3% A1ng% 20l% E1% BA% ADP% 20trang% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20% C4% 91i% E1% BB % 87n% 20t% E1% BB% AD% 20Pinduoduo,% 20% C3% 94ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20m% E1% BA% A5t% 201/3% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20-% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% 2015.6% 20t% E1% BB% 89% 20u SD.% 20C% E1% BB% 95% E1% BA% 20phi% BFu% E1% BB% 20c% A7a% 20Pinduoduo% E1% BA% 20m% A5t% E1% BA% 20kho% A3ng% 2027 %% 20gi% C3% A1% E1% BB% 20tr% 8B% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% C4% AB% 20% 91% E1% BA% C3% A7u% 20th% A1ng% 207.C% C5% A9ng% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20th% C3% A1ng% 207% 20t% E1% BB% 89% 20ph% C3% BA% 20Jack% 20mA ,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20s% C3% A1ng% 20l% E1% BA% ADP% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Alibaba,% 20l % E1% BB% 97% 202

.6% 20t% E1% BB% 89% $ 20.% C3% 20Tuy% 20nhi% aAN,% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 20l% E1 % BB% 97% 20c% E1% BB% A7a% 20% C3% B4ng% 20l% C3% A0% 2013% 20t% E1% BB% 89% $ 20% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB % C3% AB% 20th% A1ng% 2011-% 202 020,% 20khi% C3% A0% 20Nh% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20b% E1% BA % AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20ch% E1% BA% B7t% 20ch% E1% BA% BD% 20% C4% 91 % E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Ant% 20group,% 20chi% 20nh% C3% A1nh% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% E1% BB% 20Alibaba.T% 89% C3% BA% 20ph% 20Jack% 20mA
% 20% E1% BA% A2nh:% 20Cable% 20NewsTh% E1% BB% 20b% C3% 9Di% A1o% 20Financial% C4% 20Times% 20% 91% C3% A3% 2 0xem% 20x% C3% 2020% 20t% A9t% E1% BB% 89% C3% BA% 20ph% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20-% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3c% 20trang% 20th% C3% B4ng% 20tin% 20d% E1% BB% AF% 20li% E1% BB% 87u% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Bloomberg% 20theo% 20d% C3% B5i % 20-% 20ph% C3% A1T% E1% BB% 20hi% 87n% 20t% E1% BB% 95ng% C3% A1% 20gi% E1% BB% 20tr% 20t% C3% 8B% A0i% 20s% E1% A3N% BA% 20R% C3% B2ng% E1% BB% 20c% A7a% 20h% E1% BB% C4% 8D% 20% 91% C3% A3% BA% 20gi% E1% 2016 %% A3m% 20k% E1 % BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20khi% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20chi % E1% BA% BFN% 20d% E1% BB% 8Bch% 20thanh% 20tra% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20Didi% 20Chuxing% 20-% 20% E1% BB% A9ng% 20d% E1% BB% A5ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20taxi% 20ph% E1% BB% 95% 20at% E1% BA% BFN% 20nh% E1% BA% A5t% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20-% 20v% C3% A0o% E1% BB% 20cu% 91i% C3% A1ng% 20th% C3% 94ng% 206.% 20Hoogewerf 20Rupert%,% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Fng% 20nh % C3% B3m% 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20v% E1% BB% 81% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% A1i% 20B% C3% A1o % 20c% C3% A1o% 20Hurun,% 20N% C3% B3i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 9D% 20Financial% 20Times:% 20% 22Ch% C3% table% 20t% C3% B4i % 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% B1% 20s% E1% BA% AFP% 20x% E1% BA% BFP% 20l% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 8B% C3% AD% 20tr% 20gi% C3% C3% A0U% B3% 20c% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 22.T% E1% BB% 89% 20ph% C3% BA% 20Zhong% 20Shanshan.% 20% E1% BA% A2nh:% 20WikipediaNg% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20s% C3% A1ng% 20l% E1% BA% ADP% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Alibaba,% 20t% E1% BB% 89% 20ph% C3% BA% 20Jack% 20mA,% 20% C4% 91% C3% A3% 20tho% C3% A1T% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20t% E1% BB% 95n% 20th% E1% BA% A5t% 20t% E1% BB% 93i% 20t% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% A5t% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y% 20nh% C6% B0ng% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7n% 20l% C3% A0% 20how% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB% A7a% 20% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% E1% BB% 8B% 20suy% 20gi% E1% BA% A3m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Ant% 20group% 20v% C3% A0o% 20th% A1ng% C3% C3% 2011-2020.Tuy% 20nhi% aAN,% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20% C3% C3% B4ng% 20tr% B9m% 20Trung% 20Qu% E1 % BB% 91C, running% 20l% E1% BA% C4% A1i% 20% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% C6% B0% 20h% E1% BB% 9Fng% 20l % E1% BB% A3i% 20t% E1% BB% AB% 20cu% E1% BB% 99c% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20ch% E1% BA% B7t% 20theo% 20quy% 20 % C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20c% E1% BB% A7a% 20Nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running.% 20T% E1% BB% 89% 20ph% C3% BA% 20Zhong% 20Shanshan% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20chai% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20Nongfu% 20Spring% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0U% 20nh% E1% BA% A5t% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20R% C3% B2ng% 2072% 20t% E1% BB% 89% $ 20,% 20t% C4% 83ng% 205% 20t% E1% BB% 89% $ 20% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20cu% E1% BB % 91i% C3% A1ng% 20th% 206.% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20t% E1% BB% B1% C6% B0% 20nh% E1% BA% 20v% Ady% 20c% C3% A1c % 20nh% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu % E1% BB% 91C, running% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20v% C3% A0% 20N% C4% 83ng% 20l% C6 % B0% E1% BB% A3ng% 20t% C3% A1i% 20t% E1% BA% A1o% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN% 20s % E1% BB% B1% C3% A0U% 20gi% C3% B3% 20c 20c% E1% BB%% A7a% 20h% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news