The Unprecedented Move: China Requires Didi To Cancel Listing In The Us

% C4% 90% C6% B0% E1% BB% A3c% 20cho% 20l% C3% A0% 20% 27th% C3% A1ch% 20th% E1% BB% A9c% 27% 20c% C6% A1% 20quan% 20qu % E1% BA% A3N% 20l% C3% BD,% 20ngay% 20sau% 20IPO% 20kh% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 207% 20c% E1% BB% A7a% 20Didi,% 20nh% C3% A0% 20ch% E1% BB% A9c% 20tr% C3% A1ch% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C3% A3% 20nhanh% 20% C4 % 91% C3% B3ng% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% C3% A0ng% 20lo% E1% BA% A1T% 20cu% E1% BB% 99c% 20 % C4% 91i% E1% BB% 81u% 20tra% 20nh% E1% BA% B1m% 20v% C3% A0o% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0y% 20v% C3% A0% 20c% C3 % A2n% 20nh% E1% BA% AFC% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20nh% E1% BB% AFng% 20kho% E1% BA% A3N% 20ph% E1% BA% A1T% 20ch% C6 % C3% B0a% B3% 20c% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% E1% BB% 87% E1% BB% 20Vi% 87C% 20h% E1% BB% C3% A7y% 20ni% 20y% AAM% E1% BA% BFT% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20c% C3% A1c% 20h% C3% ACnh% 20ph% E1% BA% A1T ... Didi% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc% 20nguy% 20c% C6% A1% E1% BA% 20ph% A3i% 20h% E1% BB% C3% A7y% 20ni% 20y% AAM% E1% BA% BFT% 20t% E1% BA% A1i% 20M% E1% BB% B9% 20-% 20% E1% BA% A2nh:% 20Getty% 20ImagesTheo% E1% BB% 20ngu% 93n% 20tin% E1% BB% 20c% A7a% 20Bloomber g,% 20nh% C3% A0% 20ch% E1% BB% A9c% 20tr% C3% A1ch% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C3% A3% 20y% C3% AAU% 20c % E1% BA% A7u% 20c% C3% A1c% 20gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20c% E1% BA% A5p% 20cao% 20Didi% 20Global% 20Inc.% 20% E2% 80% 93% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20sau% 20% E1% BB% A9ng% 20d% E1% BB% A5ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20xe% 20Didi% 20Chuxing% 20% E2% 80% 93% 20h% E1% BB% A7y% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20t% E1% BA% A1i% 20t% E1% BA% A1i% 20M% E1% BB% B9

.% C4% 90% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20ch% C6% B0a% 20t% E1 % BB% ABng% 20c% C3% B3% 20v% C3% A0% 20l% C3% A0m% 20d% E1% BA% A5y% 20l% C3% aan% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1 % BB% 81% 20nh% E1% BB% AFng% 20% C3% BD% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20c% E1% BB% A7a% 20B% E1% BA% AFC% 20Kinh% 20 % C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ng% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20kh% E1% BB% 95ng% 20l% E1 % BB% 93% E1% BB% 20c% A7a% C6% B0% 20N% E1% BB% C3% 9Bc% 20N% A0y.T% C6% AF% C3% 82N% 20NH% C3% 93A% 20H% 20TR % E1% BB% B0C% 20TI% E1% BA% BEP% 20HO% E1% BA% B6C% 20NI% C3% 8AM% 20y% E1% BA% BET% 20L% E1% BA% A6N% 20HAI% 20T% E1 % BA% A0I% 20H% E1% BB% C3% 92NG% 20k% E1% BB% 94NGNgu% 93n% 20at% 20tin% 20cho% E1% BA% BFT,% 2 0C% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20kh% C3% B4ng% 20gian% 20m% E1% BA% A1ng% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20 ( CAC)% 20mu% E1% BB% 91n% 20ban% 20gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20Didi% 20h% E1% BB% A7y% 20ni% C3% AAM% 20y% E1 % BA% BFT% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0y% 20tr% C3% aan% 20s % C3% A0n% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20New% 20York% 20how% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% 20vi% E1% BB% 87C % 20R% C3% B2% 20R% E1% BB% 89% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% AF% 20li% E1% BB% 87u% 20nh% E1% BA% A1y% 20c% E1% BA % A3m.% 20C% C6% A1% 20quan% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20Didi% 20l% C3% aan% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20chi% 20ti% E1% BA% BFT% 20v% C3% A0% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20N% C3% A0y% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% E1% BB% B1% 20ch% E1% BA% A5p% 20thu% E1% BA% ADN% E1% BB% 20c% A7a% 20ch% C3% ADnh% E1% BB% 20ph% C3% A1c A7
C% C4% 91% 20%% 81% E1% BB% E1% BA% 20xu% A5t% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C3% A2n% 20nh% E1% BA% AFC% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20t% C6% B0% C3% A2n% 20nh% 20h% C3% B3a% E1% BB% 20tr% B1c% E1% BA% 20tuy% BFN% E1% BA% 20ho% B7 c% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20l% E1% BA% A7n% 20hai% 20 (secondary% 20listing)% 20t % E1% BA% A1i% 20H% E1% BB% 93ng% 20K% C3% B4ng% 20sau% 20khi% 20h% E1% BB% A7y% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20t% E1 % BA% 20s% C3% A1i% A0n% 20ch% E1% BB% C3% A9ng% 20kho% A1n% 20M% E1% BB% E1% BA% B9.N% BFu% 20ti% E1% BA% BFN% 20h % C3% A0nh% 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2n% 20h% C3% B3a,% 20m% E1% BB% A9c% 20gi% C3% A1% 20mua% 20l% E1% BA% A1i% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C3% ADT% 20nh% E1% BA% A5t% 20l% C3% A0% 20gi% C3% A1% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20l% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ra% 20c% C3% B4ng% 20ch% C3% with% 20 (IPO)% 2014% USD 20% 20b% E1% BB% 9Fi% 20v% C3% AC% 20N% E1% BA% BFu% 20 % C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20m% E1% BB% A9c% 20gi% C3% A1% 20th% E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n% 20qu% C3% A1% 20s% E1% BB % 9Bm% 20 (Didi% 20m% E1% BB% 9Bi% 20IPO% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 206/2021)% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1c% 20v% E1% BB% A5% 20ki% E1% BB% 87n% 20ho% E1% BA% B7c% 20s% E1% BB% B1% E1% BA% 20ph% 20% C4% A3N% 91% E1% BB% 91i% E1% BB% 20c% A7a% E1% BB% 20c% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng,% E1% BB% 20ngu% 20tin% 93n% C3% 20cho% 20hay.C% B2n% E1% BA% 20N% BFu% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA % BFT% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20l% E1% BA% A7n% 20hai% 20t% E1% BA% A1i% 20s% C3% A0n% 20ch% E1% BB% A9ng % 20kho% C3% A1n% 20H% E1% BB% 93ng% 20K% C3% B4ng,% 20gi% C3% A1% 20IPO% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20th% E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n% 20m% E1% BB% A9c% 20gi% C3% A1% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% Ada% 208, 11% $ 20% 20phi% C3% aan% 2024 / 11.Theo% E1% BB% 20ngu% 93n% 20tin,% 20c% C3% A1c% E1% BB% 20cu% 99c% E1% BA% 20th% A3o% 20lu % E1% BA% ADN% 20v% E1% BA% ABN% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB % A5c% 20v% C3% A0% 20c% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20c% C3% A2n % 20nh% E1% BA% AFC% 20l% E1% BA% A1i% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20N% C3% A0y.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20N% E1 % BA% BFu% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20hai% 20l% E1% BB% B1a% 20ch% E1% BB% 8Dn% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th % E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n,% 20% C4% 91% C3% A2y% 20s% E1% BA% BD% 20l% C3% A0% 20% C4% 91% C3% B2n% 20gi% C3% A1ng% E1% BA% 20m% 20% C4% A1nh% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% E2% 20Didi% 20% 80% 93

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news