The Us Warns A Dangerous Situation In States With Low Vaccination Rates

K% E1% BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20PH% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20nh% C3% B3M% 2010% 20bang% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20Ph% C3% B2ng% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% ADP% 20Vi% E1% BB% 87N% 20V% C3% AC% 20Covid-19% 20cao% 20g% E1% BA% A5P% 20g% E1% BA% A7N% 204% 20L% E1% BA% A7N% 20V% C3% A0% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20cao% 20g% E1% BA% A5P% 205.5% 20L% E1% BA% A7N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 2010% 20bang% 20c% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% B7% 20L% E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20Ph% C3% B2ng% 20cao.ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20TI% C3% AAM% 20VACCINE% 20ng% E1% BB% ABA% 20COVID-19% 20T% E1% BA% A1I% 20NEW% 20York,% 20m% E1% BB % B9.% 20 (% E1% BA% A2NH:% 20AFP / TTXVN) NG% C3% A0Y% 2019/8,% 20h% C3% A3ng% 20Tin% 20CNN% 20 (M% E1% BB% B9)% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20Ph% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20m% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BB% 89% 20ra% 20ph% E1% BA% A7N% 20L% E1% BB% 9BN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20m% E1% BB% B9% 20sinh% 20s% E1% BB% 91ng% 20t% E1% BA% A1i% 20nh% E1% BB% AFNC% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% B B% 87% 20L% C3% A2Y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20covid-19% 20cao% 20nh% C6% B0Ng% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% ADP% 20Vi% E1% BB% 87N% 20V% C3% A0% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20cao% 20h% C6% A1N% 20t% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20bang% 20C% C3% B3% 20t% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T.Theo% 20trung% 20Trung 20T% C3% A2M% 20PH% C3% B2ng% 20ng% E1% BB% ABA% 20V% C3% A0% 20ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20 (CDC)% 20m% E1% BB% B9,% 20g% E1% BA% A7N% 2093 %% 20D% C3% A2N% 20s% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% B9% 20s% E1% BB% 91ng% 20t% E1% BA% A1I% 20khu% 20V % E1% BB% B1C% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20L% C3% A2Y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20cao

.cnn% 20% C4 % 91% C3% A3% 20TI% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0NH% 20PH% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20d% E1% BB% B1A% 20tr% C3% AAN% 20C% C3 % A1C% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20LI% C3% AAN% 20BANG,% 20SO% 20S% C3% A1NH% 20GI% E1% BB% AFA% 20C% C3% A1C% 20hai% 20nh% C3% B3M% 20g% E1% BB% 93m% 2010% 20bang% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20Ph% C3% B2ng% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20 (ch% C6% B0A% 20% C4% 91% E1% B A% BFN% 2041 %% 20C% C6% B0% 20D% C3% A2N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20Ph% C3% B2ng% 20% C4 % 91% E1% BA% A7Y% 20% C4% 91% E1% BB% A7)% 20V% C3% A0% 2010% 20bang% 20c% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20PH% C3% B2ng% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20 (H% C6% A1N% 2058 %% 20C% C6% B0% 20D% C3% A2N% 20 % C4% 91% C3% A3% 20ho% C3% A0N% 20th% C3% A0NH% 20C% C3% A1C% 20m% C5% A9i% 20ti% C3% AAM% 20C% E1% BA% A7N% 20thi% E1 % BA% BFT) .k% E1% BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20PH% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20nh% C3% B3M% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% ADP% 20Vi% E1% BB% 87N% 20V% C3% AC% 20covid-19% 20CAO% 20g% E1% BA% A5P% 20g% E1% BA% A7N% 204% 20L% E1% BA% A7N% 20V% C3% A0% 20t% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20CAO% 20g% E1% BA% A5P% 205.5% 20L% E1% BA% A7N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% C3% B3M% 20C% C3% B2N% 20L% E1% BA% A1i
% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20PH% E1% BB% 91i% 20Vi% C3 % Aan% 20% E1% BB% A9ng% 20ph% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19% 20C% E1% BB% A7A% 20nh % C3% A0% 20tr% E1% BA% AFNG% 20JEFF% 20Zients% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20m% E1% BA% AFC% 2 0m% E1% BB% 9Bi% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20T% C4% 83ng% 20do% 20s% E1% BB% B1% 20XU% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20C% E1% BB% A7A% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20delta,% 20C% C3% A1C% 20CA% 20nhi% E1% BB% 85m% 20t % E1% BA% ADP% 20trung% 20% E1% BB% 9F% 20nh% E1% BB% AFng% 20C% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20C% C3% B3 % 20t% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20th% E1% BA% A5P.% 20V% C3% AC% 20th% E1% Three% BF,% 20V% E1% BB% 81% 20C% C6% A1% 20B% E1% BA% A3N,% 20nh% C3% A0% 20tr% E1% BA% AFNG% 20nh% C3% ACN% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Hi% E1% BB% 87N% 20Nay% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BB% AFng% 20C% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20N% C3% A0Y.Theo% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20C% E1% BB% A7A% 20B% E1% BB% 99% 20Y% 20T% E1% BA% BF% 20V% C3% A0% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20nh% C3% A2N% 20sinh% 20m% E1% BB% B9,% 20trung% 20B% C3% ACNH% 20T% E1 % BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% ADP% 20Vi% E1% BB% 87N% 20V% C3% AC% 20Covid-19% 20T% E1% BA% A1I% 2010% 20bang % 20c% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20Ph% C3% B2ng% 20th% E1% BA% A5P% 20 NH% E1% BA% A5T% 20L% C3% A0% 2039% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI / 100,000% 20D% C3% A2N% 20In% 20kHI% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20N% C3% A0Y% 20% E1% BB% 9F% 20nh% C3% B3M% 2010% 20bang% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20ph% C3% B2ng% 20cao% 20nh% E1% BA% A5T% 20L% C3% A0% 2010% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI / 100,000% 20d% C3% A2N.In% 20WHI% 20% C4% 91% C3% B3,% 20The% 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1 % BA% A1I% 20H% E1% BB% 8DC% 20Johns% 20hopkins% 20t% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20t% C6% B0% C6 % A1ng% 20% E1% BB% A9ng% 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% B3M% 20L% C3% A0% 2034% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI / 1% 20tri% E1% BB% 87U% 20D% C3% A2N% 20V% C3% A0% 206% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI / 1% 20tri% E1% BB% 87U% 20D% C3 % A2N.Gi% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20cdc% 20 (M% E1% BB% B9)% 20Rochelle% 20Wallensky% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20Trung% 20B% C3% ACNH% 20T% E1% BA% A1I% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20500% 20CA / NG% C3% A0Y,% 20Ph% E1% BA% A3N% 20% C3% A1NH% 20nguy% 20C% C6% A1% 20T% E1 % BB% AD% 20Vong% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news