This Year’s Annex Is Estimated At Over 18 Billion Usd

In% 2018% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20N% C3% B3I% 20tr% C3% AAN,% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20h% E1% BB% 93% 20ch % C3% AD% 20minh% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20tr% C3% AAN% 206.1% 20T% E1% BB% B7% 20USD,% 20chi% E1% BA% BFM% 2033.7%.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20K% C3% Aanh% 20ngo% E1% BA% A1i% 20T% E1% BB% 87% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20C% C3% A2N% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20C% C3% A1N% 20C% C3% A2N% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 83% 20V% C3% A0% 20% E1% BB% 95N% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20t% E1% BB% B7% 20GI% C3% A1 .

.. in% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0Ng% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20 (WB)% 20V% C3% A0% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB % A9C% 20H% E1% BB% A3P% A3P% 20T% C3% A1C% 20QU% E1% BB% 91C% 20T% E1% BA% BF% 20V% E1% BB% 81% 20ng% C6% B0% E1% BB % 9di% 20di% 20c% C6% B0% 20knomad% 20d% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O,% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20th% E1% BB% A9% 20T% C3% A1M% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20th% E1% BB% A9% 20BA% 20Trong 20Throng 20mrong 20v% E1% BB% B1C% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 81% 20% E2% 80% 93% 20th% C3% A1i% 20B% C3% ACN H% 20D% C6% B0% C6% A1ng% 20V% E1% BB% 81% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91i% 20In% 20N% C4% 83m% 202021.Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91i% 20V % E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20In% 20N% C4% 83m% 20nay% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% Adnh% 20% E1% BB % 9f% 20m% E1% BB% A9C% 2018
1% 20t% E1% BB% B7% 20USD,% 20CAO% 20H% C6% A1N% 20m% E1% BB% A9C% 2017.2% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20N% C4% 83m% 202020,% 20khi% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20x% E1% BFP% 20th% E1% BB% A9% 2011% 20th% E1% Three % BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20V% E1% BB% 81% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91i.% C3% 94ng% 20michal% 20rutkowski,% 20gi% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20WB% 20V% E1% BB% 81% 20An % 20sinh% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99I% 20V% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87C% 20L% C3% A0M% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91i% 20% E1% BB% 93% 20% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20V% E1% BB% 81% 20kH% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20di% E1% BB% 85N% 20ra% 20T% E1% BA% A1I% 20Vi% E1% BB% 87T% 20nam,% 20m% C3% A0% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20xu% 20h% C6% B0% E1% BB% 9BN g% 20chung% 20t% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20Qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20c% C3% B3% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20th% E1% BA% A5P% 20V% C3% A0% 20trung% 20B% C3% ACNH.C% C3% A1C% 20Y% E1% BA% BFU% 20T% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20g% C3% B3P% 20cho% 20s% E1% BB% B1% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20m% E1% BA% A1nh% 20m% E1% BA% BD% 20C% E1% BB% A7A% 20Ki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91I% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20QQ% E1% BB% 91C% 20gia% 20N% C3% A0Y% 20ch% E1% BB% A7% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20T% E1% BB% AB% 20quy% E1% BA% BFT% 20T% C3% A2M% 20GI% C3% BAP 20% C4% 91% E1% BB% A1% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20k% E1% BB% 8BP% 20th% E1% BB% 9DI% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20di% 20C% C6% B0.% E2% 80% 9cki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91I% 20V% E1 % BB% 81% 20c% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20th% E1% BA% A5P% 20V% C3% A0% 20trung% 20b % C3% ACNH% 20 (TR% E1% BB% AB% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C)% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20k% E1% BB% B3% 20V% E1% BB% 8dng% 20s% E1% BA% BD% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20T% E1% BB% 95ng% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20tr% E1% BB% B1C% 20ti% E1% BA% BFP% 20N% C6% B0% E1% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20 Ngo% C3% A0i% 20 (FDI)% 20V% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87N% 20tr% E1% BB% A3% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20ch% C3 % ADNH% 20th% E1% BB% A9C% A9C% 20 (ODA)% 20c% E1% BB% 99ng% 20L% E1% BA% A1i% 20Trong% 20N% C4% 83m% 20th% E1% BB% A9% 20Hai% 20LI% C3% AAN% 20TI% E1% BFP% E2% 80% 9D,% 20% C3% B4ng% 20michal% 20rutkowski% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20GI% C3% A1.c% C3 % B2N% 20theo% 20% C3% B4ng% 20nguy% E1% BB% 85n% 20ho% C3% A0ng% 20minh,% 20ph% C3% B3% 20GI% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20Ph% E1% BB% A5% A5% 20tr% C3% A1CH% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20chi% 20nh% C3% A1nh% 20tp.hcm% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ki% E1% BB% 81U% 20h% E1 % BB% 93I% 20V% E1% BA% ABN% 20CH% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20g% E1% BB% 93m% 20m% E1% BB% B9% 20,% 20canada, % 20ch% C3% A2U% 20% C3% 9AC% 20V% C3% A0% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 82U% E2% 80% A6% 20ri% C3% Aang% 20Trong% 209% 20th% C3 % A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202021,% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91i% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20V% E1% BB% 81% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 205, 1% 20t% E1% BB% B7% 20USD,% 20t% C4% 83ng% 2022 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9 Bi% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN, % 20Trong% 20N% C4% 83m% 202021,% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91i% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20V% E1% BB% 81% 20tp.hcm% 20s% E1% BA% BD% 20CAO% 20H% C6% A1N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20N% C4% 83m% 202020% 20 ( 6.1% 20T% E1% BB% B7% B7% 20USD)% 20T% E1% BB% AB% AB% 2010 %% 20-% 2012%
% 20Trong 20When,% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20V% E1% BB% 91N% 20L% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20LU% C3% B4N% 20chi% E1% BFM% 20kho% E1% BA% A3ng% 2030 %% 20-% 2040 %% 20t% E1% BB% 95ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ki% E1% BB% 81U% 20h% E1% BB% 91i % 20c% E1% BB% A7A% 20C% E1% BA% A3% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC.NC% E1% BB% AFNG% 20N% C4% 83m% 20g% E1% BA% A7N % 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20% C4% 91I% 20L% C3% A0M% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20ngo% C3% A0i% 20t% C4% 83ng% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20theo% 20t% E1% BB% ABNG% 20N% C4% 83m.% 20theo % 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20T% E1% BB% AB% 20C% E1% BB% A5C% 20Qu% E1% BA % A3N% 20L

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news