Tiktok’s Parent Company Confirmed To Sell Shares To The Chinese Government’s Investment Fund

D% C3% B9% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 9F% 20H% E1% BB% AFU% 201 %% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N,% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20CH% C3% ADNH% 20th% E1% BB% A9C% 20C% C3% B3% 201% 20GH% E1% BF% 20Trong% 20H% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 8B% 20C% E1% BB% A7A% 20bytedance,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BA% B9% 20C% E1% BB% A7A% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA % A3ng% 20CHIA% 20s% E1% BA% BB% 20nh% E1% BA% A1C% 20tiktok.bytedance% 20x% C3% A1C% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% C3% A3% 20B % C3% A1N% 201 %% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20cho% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C.Theo% 20nikkei,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1 % BA% B9% 20C% E1% BB% A7A% 20tiktok,% 20bytedance% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20x% C3% A1c% 20nh% E1% BA% ADN% 20Vi% E1% BB% 87C% 20B% C3% A1N% 201 %% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A7A % 20m% E1% BB% 99T% 20% C4% 91% C6% A1N% 20V% E1% BB% 8B% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0nh% 20N% E1% BB % 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20cho% 20m% E1% BB% 99T% 20Qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C.% 20s% E1 % BB% B1% 20Vi% E1% BB% 87C% 20di% E1% BB% 85n% 20ra% 20Trong% 20B% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh % 20% C4% 91ang% 20th% E1% BA% AFT% 20CH% E1% BA% B7T% 20Ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V % E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B4ng% 20NH% E1% BB% 87% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3 % A0Y% 20kHI% E1% BA% BFN% 20nhi% E1% BB% 81U% 20% 22g% C3% A3% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 22% 20Hoang% 20mang.c % E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20qu% E1% BB% B9% 20wangtouzhongwen% 20technology,% 20thu% E1% BB% 99C% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB % AFU% 20C% E1% BB% A7A% A7A% 20C% E1% BB% A5C% 20QU% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20kH% C3% B4ng% 20gian% 20m% E1% BA% A1ng% 20V % E1% BB% 81% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20ti% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% E1% BB% A7A % 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20C% C3% B9ng% 20Hai% 20c% C6% A1% 20quan% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20kH% C3% A1C ,% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 202% 20tri% E1% BB% 87U% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BB% 87% 20 (T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20308

.770% 20USD)% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 204% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20L % E1% BA% A5Y% 201 %% 20C% E1% BB% 95% 20PH% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A7A% 20bytedance% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh.th% C6% B0% C6% A1ng% 20V% E1% BB% A5% A5% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20kHI% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20con% 20C% E1% BB% A7A% 20bytedance% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 91N% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20k% C3% BD% 20L% C3% AAN% 20200% 20tri% E1% BB% 87U% 20nh% C3% A2N% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BB% 87,% 20t% C6% B0% C6% A1ng % 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2030.8% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD
% 20sau% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20k% E1% BB% 83% 20tr% C3% Aan,% 20qu% E1% BB% B9% 20Qu% E1% BB% 91C% 20doanh% 20% C4% 91% C3% A3 % 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20GH% E1% BA% BF% 20In% 20H% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Qu% E1% Three % A3N% 20tr% E1% BB% 8B% 20C% E1% BB% A7A% 20bytedance% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh.ngo% C3% A0i% 20tiktok,% 20bytedance% 20C% C3% B2N% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20% E1% BB% A9ng% 20D% E1% BB% A5ng% 20N% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20C% C3% B3% 20T% C3% AAN% 20douyin,% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3NG% 20video% 20ng% E1% BA% AFN% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C6% A1N% 20600% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% B9ng% 20V% C3% A0% 20D% E1% BB% 8Bch% 20V% E1% BB% A5% 20T% E1% BB% 95ng% 20h% E1% BB% A3P% 20Tin% 20T% E1% BB% A9C% 20H% C3% A0NG% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20jinri% 20toutiao.% C3% 94ng% 20ivan% 20platonov,% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A2N% 20T% C3% A2N% 20C% C3% B4ng% 20NG% E1% BB% 87% 20T% E1% E1% BA% A1I% 20C% C3% B4NC% 20TY% 20NgHi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20Equalocean% 20% E1% BB% 9F% 20B% E1% 9F% 20B% E1% Three% AFC% 20kinh,% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT:% 20% 22% C4% 90% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9Bi% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C,% 20c% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20c% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20th% E1 % BA% BF% 20H% E1% BB% 87% 20m% E1% BB% 9BI% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20% 27h% E1% BB% 99p% 20% C4% 91en % 27.% 20R% C3% B5% 20R% C3% A0NG% 20Douyin% 20V% C3% A0% 20Toutiao,% 20theo% 20Logic% 20Chung% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20C% C6 % A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD,% 20C% E1% BA% A7N% 20m% E1% BB% 99t% 20s% E1% BB% 91% 20GI% C3% A1M% 20s% C3% A1T% 20N% E1% BB% 99 I% 20B% E1% BB% 99% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20KH% E1% BB% 91i% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20m% C3% A0% 20H% E1% BB% 8d% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20V% C3% A0% 20c% C3% A1C% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20LI% C3% AAN% 20quan% 22.% C3% 94ng% 20C% C5% A9ng% 20cho% 20R % E1% BA% B1ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20m% E1 % BB% 9BI% 20c% E1% BB% A7A% 20Qu% E1% BB% B9% 20QU% E1% BB% 91C% 20Noanh% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% E1% Three % A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20k% E1% BF% 20ho% E1% BF% A1CH% 20ipo% 20C% E1% BB % A7A% 20bytedance.% 20theo% 20% C3% B4ng,% 20gi% E1% BA% A3i% 20Ph% C3% A1P% 20An% 20to% C3% A0N% 20nh% E1% BA% A5T% 20cho% 20g% C3 % A3% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20C% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20L% C3% Bac% 20N % C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20T% C3% A1CH% 20H% E1% B3N% 20tiktok% 20kH% E1% BB% 8fi% 20B% E1% BB% 99% 20m% C3% A1Y% 20C % E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH.NGO% C3% A0i% 20bytedance,% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20internet% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20thu% E1% BB% 99C% 20C% C6% A1% 20quan% 20AN% 20N

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news