Top Shareholders Sell Off Stocks Of ‘debt Bomb’ Evergrande

T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20China% 20Estates,% 20c% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20th % E1% BB% A9% 202% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20China% 20Evergrande% 20group,% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% C3% A1n% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7n% 20l% E1% BB% 9bn% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20v% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 81u% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20tho% C3% A1i% 20h% E1% BA% BFT% 20v% E1% BB% 91n% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20qu% E1% BA% A3% 20bom% 20N% E1% BB% A3% C3% 20N% A0y,% 20theo% 20b% C3% A1o% 20South% 20China% 20Morning% 20Post% 20 (SCMP)% 20ng% C3% A0y% 2023-9.Trong% 20% C4% 20giai% 91o% E1% BA% A1n% 20t% E1% BB% C3% AB% 20ng% A0y% C4% 2030-8% 20% 91% E1% BA% C3% BFN% 20ng% A0y% 2021-9,% 20China% 20Estates % 20% C4% 91% C3% A3% 20l% E1% BB% 97% 20t% 201.38% E1% BB% 89% 20 20HKD% (177.2% E1% BB% 20tri% 87u% $ 20)% 20khi% 20ch% E1% BA% A5p% E1% BA% 20nh% 20b% C3% ADN% 20108.9% A1n% E1% BB% 20tri% 87u% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20phi% BFu% 20Evergrande% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% A1% 20gi% 20246

.5% E1% BB% 20tri% 87u% 20HKD,% 20t% E1% BB% A9c% E1% BA% 20kho% A3ng% 202 , 26% 20HKD / c% E1% BB% 95% 20phi % E1% BA% BFu.T% C3% 20% C4% ADnh% 91% E1% BA% C3% BFN% 20ng% A0y% 2031-8,% 20China% 20Estates% E1% BA% 20N% AFM% 20gi% E1% BB% AF% 20751.09% E1% BB% 20tri% 87u% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20phi% 20Evergrande BFu%,% 20t% C6% B0% C6% 20% C4% A1ng % 91% C6% B0% C6% A1ng% 20t% E1% BB% 89% 20l% E1% BB% 87% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20t% 205
66 %% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20N% C3% A0y. K% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20tho% C3% A1i% 20s% E1% BA% A1ch% 20v% E1% BB% 91n% 20c% E1% BB% A7a% 20China% 20Estates, % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% C3% A1ng% 20l% E1% BA% ADP% 20b% E1% BB% 9Fi% 20% C3% B4ng% 20Joseph% 20Lau% 20Luen -hung,% 20l% C3% A0% E1% BB% 20m% 99T% E1% BB% 20c% 99T% E1% BB% 20m% 91C, running% 20quan% E1% BB% 20tr% 8Dng% 20trong% 20m% E1% BB% 91i% 20quan% 20h% E1% BB% 87% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C3% A1c% 20tr% E1% BA% A3i% 20d% C3% A0i% 20h% C6% A1n% 201% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7% 20gi% E1% BB% AFA% 202% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n.% C3 % 94ng% 20Joseph% 20Lau% 20Luen-hung.% 20% E1% BA% A2nh:% 20SCMPK% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20khi% 20Evergrande% 20ra% 20m% E1% BA% AFT % 20c% C3% C3% B4ng% 20ch% table% 20l% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20c% C3% A1ch% 20% C4% 91% C3% A2y% 2012% 20N% C4% 83m,% 20China% 20Estates% 20lu% C3% B4n% 20l% C3% A0 % 20b% C3% aan% 20mua% 20ho% E1% BA% B7c% 20b% C3% aan% 20b% C3% A1n% 20trong% 20m% E1% BB% 8Di% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20quan % 20tr% E1% BB% 8Dng% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20how% 20t% E1% BB% 89% 20ph% C3% BA% 20H% E1% BB% A9a% 20Gia% 20% E1% BA% A4n% 20s% C3 % 20l% A1ng% E1% BA% ADp.China% C4% 20Estates% 20% 91% C3% A3% 20mua% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% E1% BB% 20c% 95% 20phi% E1 % BA% BFu% 20tr% E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1% 2050% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20khi% 20% C3% B4ng% 20H % E1% BB% A9a% 20% C4% 91% C6% B0a% 20Evergrande% 20ra% 20m% E1% BA% AFT% 20l% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20tr % C6% B0% E1% BB% C3% 9Bc% 20c% C3% B4ng% 20ch% table% 20v% C3% 20N% C4% A0o% 202009.% 20Trong% 83m% 20% C4% 20giai% 91o% E1% 202017-2018 A1n% BA%,% 20Chinese% C4% 20Estates% 20% 91% C3% A3% 2013.59% 20chi% 20t% E1% BB% 89% 20% C4% 20HKD% 91% E1% BB% 83 % 20mua% 20t% E1% BB% 95ng% 20c% E1% BB% 95ng% 20 860% 20tri% E1% BB% 87u% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20Evergrande,% 20t% C6% B 0% C6% 20% C4% A1ng% C6% B0% 91% C6% A1ng% 2015.80% 20HKD / c% E1% BB% 95% E1% BA% 20phi% BFu.China% 20Estates% 20l% C3% aan% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20tho% C3% A1i% 20h% E1% BA% BFT% 20v% E1% BB% 91n% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20Evergrande% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nguy% 20c% C6% A1% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20v% C3% AC% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20kh% E1% BB% 95ng% 20l% E1% BB% 93% 20h% C6% A1n% 20300% 20t% E1% BB% 89% E1% BB% 20USD.Nh% AFng% 20c% C3% C3% B4ng% 20tr% ACnh% 20ch% C6% B0a% 20ho% C3% A0n% E1% BB% 20thi% 87n% E1% BB% 20c% 20Evergrande A7a% E1% BB% 20%% 9F% 20TP% 20L% E1% BA% A1c% C6% B0% 20D% C6% A1ng% 20-% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running % 20h% C3% B4m% 2016-9
% 20% E1% BA% A2nh:% 20ReutersTho% C3% A1i% 20v% E1% BB% 91n% C3% A0% 20l% E1% BB% 20m% 99T% 20N % C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91i% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ph% C3% B2ng,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ti% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0nh% 20v% C3% AC% 20nh% E1% BB% AFng% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20li% C3% aan% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20thanh% E1% BA% 20kho% A3N% 20trong% 20tr% C 6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20x% E1% BB% AD% 20l% C3% BD% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20tri% E1% BB% 83n% 20khai% 20m% E1% BB% 99T% C3% A1ch% 20c% E1% BB% 20hi% 87u% E1% BA% 20qu% A3% 20China% 20Estates% C3% B4ng% 20th% 20b% C3% 20% C4% A1o.Evergrande% 91% C3 % A3% 20ng% C4% 83n% 20ch% E1% BA% B7n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7n% 20k % E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BA% A3N% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20nh% E1% BB% 9D% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1 % BA% ADN% 20% 22ngo% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% 91i% 22% 20v% E1% BB% 9Bi% 20tr% C3% A1i% 20ch% E1% BB% A7% 20 (bondholder )% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gi% E1% BA% A3i% 20quy% E1% BA% BFT% 20kho% E1% BA% A3N% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 204% 20t% E1% BB% 89% 20nh% C3% A2n% 20d% C3% A2n% 20t% E1% BB% 87% 20 (619% 20tri% E1% BB% 87u% 20USD)% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc.% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% C3% 20N% C3% A0y% 20c% B2n% E1% BB% 20m% 99T% E1% BA% 20kho% A3N% 20l% C3% A3i% E1% BA% 20su% 2083.5% A5t% 20tri% E1% BB% 87u% C4% USD 20% 20% 91% E1% BA% BFN% E1% BA% 20h% A1n% 20t

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news