Toyota Yaris Dominates The Japanese Automobile Market

In% 207% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202021,% 20toyota% 20yaris% 20L% C3% A0% 20m% E1% BA% ABU% 20 % C3% B4T% C3% B4% 20B% C3% A1N% 20ch% E1% BA% A1Y% 20nh% E1% E1% A5T% 20T% E1% BA% A1i% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1 % BA% A3N% 20V% E1% BB% 9BI% 20Doanh% 20s% E1% BB% 91% 20142.312% 20chi% E1% BA% BFC,% 20chi% E1% BFM% 205.2 %% 20th% E1 % BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N.1.% 20toyota% 20yaris% 20 (business% 20s% E1% BB% 91:% 20142

.312% 20chi% E1% BA% BFC,% 20chi% E1% BF% BFM% 205.2 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N) .2
% 20honda% 20N-Box% 20 (business% 20s% E1% BB% 91:% 20127.543% 20chi% E1% BA% BFC,% 20chi% E1% E1% BFM% 204.7 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N) .3.% 20toyota% 20roomy% 20 (business% 20s% E1% BB% 91:% 2092.299% 20chi% E1% BA% BFC,% 20chi% E1% BFM% 203.4 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N) .4. % 20suzuki% 20spacia% 20 (thanh% 20s% E1% BB% 91:% 2089.681% 20% C4% 91% C6% A1N% 20V% E1% BB% 8B% 20 (3
3 %% 20th% E1% BB % 8b% 20Ph% E1% BA% A7N) .5.% 20daihatsu% 20tanto% 20 (business% 20s% E1% BB% 91:% 2077.157% 20chi% E1% BA% BFC,% 20chi% E1% BFM % 202.8 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N) .6.% 20daihatsu% 20move% 20 (business% 20s% E1% BB% 91:% 2066.740% 20chi% E1% Ba % BFC,% 20c Hi% E1% BA% BFM% 202.5 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N) .7.% 20toyota% 20alphard% 20 (business% 20s% E1% BB% 91:% 2065.742% 20chi% E1% BA% BFC,% 20chi% E1% E1% BFM% 202.4 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N) .8.% 20toyota% 20corolla% 20 ( Business% 20s% E1% BB% 91:% 2063.106% 20chi% E1% BFC BFC,% 20chi% E1% BFM% 202.3 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N ) .9.% 20toyota% 20raize% 20 (business% 20s% E1% BB% 91:% 2055.495% 20chi% E1% BA% BFC,% 20chi% E1% BFM% 202 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N) .10.% 20toyota% 20harrier% 20 (business% 20s% E1% BB% 91:% 2055.051% 20chi% E1% BA% BFC,% 20chi% E1% BFM% 202 %% 20th% E1% BB% 8B% 20Ph% E1% BA% A7N) .ph% E1% BA% A1M% 20Ki% E1% BB% 81U% 20 (by% 20F2M)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news