Turkish President Appoints New Finance Minister

Ng% C3% A0y% 201/12,% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20th% E1% BB% 95% 20Nh% C4% A9% 20k% E1% BB% B3% 20Recep % 20Tayyip% 20Erdogan% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% E1% BB% 95% 20nhi% E1% BB% 87m% 20B% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng % 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20m% E1% BB% 9Bi% 20sau% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20kinh% 20t% E1% BA% BF % 20R% C6% A1i% 20v% C3% A0o% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng,% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20t% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 8Dt% 20v% C3% A0% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20N% E1% BB% 99i% 20t% E1% BB% 87% 20lira% 20% 27lao% 20d% E1% BB% 91C, running% 27% 20xu% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9c% 20th% E1% BA% A5p% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% E1% BB% A5c.T% 95ng% E1% BB% 20th% 20th% 91ng% E1% BB% 95% C4% A9% 20Nh% 20k% E1% BB% B3% 20Recep% 20Tayyip% 20Erdogan% 20ph% C3% 20at% A1T% E1% BB% 83u% 20t% E1% BA% A1i% 20Ankara% 20ng% C3% A0y% 2017/11 / 2021.% 20% E1% BA% A2nh :% 20AFP / TTXVNT% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Erdogan% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BA% A5p% 20thu% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% A1n% 20xin% 20t% E1% BB% AB% 20ch% E1% BB% A9c% 20c% E1% BB% A7a% 20B% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% 20Lutfi% BB% 9Fng% 20v% C3% 20Elvan% A0% 20b% E1 % BB% 95% 20nhi% E1% BB% 87m% 20th% E1% BB% A9% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Nureddin% 20Nebati% 20 % C4% 91% E1% BA% A3m% 20nh% E1% BA% ADN% 20c% C6% B0% C6% A1ng% 20v% E1% BB% 8B% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1 % BA% A1o% 20B% E1% BB% 99% 20N% C3% A0y.% C3% 94ng% 20Elvan% 20gi% E1% BB% AF% 20ch% E1% BB% A9c% 20B% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20th% E1% BB% 95% 20Nh% C4% A9% 20k% E1% BB% B3% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 2011/2020% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20trong% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m% 20qua,% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20th% E1% BB% 95% 20Nh% C3% AC% 20k% E1% BB% B3% 20% C4 % 91% C3% A3% BA% 20x% E1% A3y% 20ra% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BB% 20cu% 99c% E1% BB% 20kh% A7ng% E1% BA% 20ho% A3ng

.Trong % 20ng% C3% A0y% 201/12,% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20th% E1% BB% 95% 20Nh% C4% A9% 20k% E1% BB% B3% 20% C4% 91% C3% A3% 20can% 20thi% E1% BB% 87p% 20v% C3% A0o% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20lira% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% E1% BA% 20c% A3nh% C3% A1% 20gi% E1% BB% 20tr% 8B% E1% BB% 20c% A7a % 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20N% E1% BB% 99i% 20t% E1% BB% 87% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20s% E1% BB % A5t% E1% BA% 20gi% A3m% E1% BA% 20g% 2030 %% A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% $ 20% 20ch% E1% BB% 89% 20v% C3% 20trong% B2ng% 20m% E1% BB% 99T% 20th% C3% A1ng.% 20T% C3% ADnh% 20chung% 20trong% 2011% 20th% C3% A1ng% 20qua,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20lira% 20% C4% 91% C3% A3% 20% 22b% E1% BB% 91C, running% 20h% C6% 22% 20h% A1i% C6% 2040 %% A1n% C3% A1% 20gi% E1% BB% 20tr% 8B % 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% C6% B0% 20USD.Tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% 91% C3% B3,% C3% A2n% 20Ng% 20h% C3% A0ng% 20trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20th% E1% BB% 95% 20Nh% C4% A9% 20k% E1% BB% B3% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% BA% A3m% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20c% C6% A1% 20b% E1% BA% A3N% 20trong% 20th% C3% A1ng% 2011% 20v% E1% BB% ABA% 20qua
% 20 % C4% 90% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20l% E1% BA% A7n% 20th% E1% BB% A9% 20ba% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20N% C3% A0y % 20gi% E1% BA% A3m% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20ch% E1% BB% 89% 20trong% 20v% C3% B2ng% 20ch% C6% B0a% 20% C4% 91 % E1% BA% A7y% 20hai% 20th% C3% A1ng,% 20cho% 20d% C3% B9% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BA% A1m% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 2020%%% E1% BA% 20g A5p% 204% 20l% E1% BA % A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3% AAU% 20c% E1% BB% A7a% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20TH % E1% BB% 95% C4% A9% 20Nh% 20k% E1% BB% 20T% C3% B3.Minh% A2M% 20 (VNA)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news