Uefa Plans To Replace Financial Fair Laws

Li% C3% AAN% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% C3% B3ng% 20% C4% 91% C3% A1% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20 (UEFA)% 20 % C4% 91ang% 20c% C3% A2N% 20nh% E1% BA% AFC% 20thay% 20th% E1% BA% BF% 20LU% E1% BF% ADT% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% B4ng B1ng % 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20 (FFP)% 20B% E1% B1ng% 20LU% E1% BA% ADT% 20GI% E1% BB% 9BI% 20h% E1% BA% A1N% 20qu% E1% BB% B9% 20L% C6% B0% C6% A1ng% 20V% C3% A0% 20% 27thu% E1% BA% BF% 20xA% 20x% E1% BB% 89% 27% 20 (Luxury% 20tax) .0: 00 /% 201: 13N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namlu% E1% BA% ADT% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BA% B1ng% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20ra% 20% C4% 91% E1% BB% 9DI% 20C% C3% A1CH% 20% C4% 91% C3% A2Y% 2011% 20N% C4% 83m,% 20v % E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20nh% E1% BA% B1M% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20s % E1% BB% B1% 20c% C3% B4ng% 20B% E1% BA% B1ng% 20cho% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng% 20Y% E1 % BA% BFU.% 20Theo% 20% C4% 91% C3% B3% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20R% E1% BA% B1ng% 20C% C3% A1C% 20C% C3% A2U% 20L% E1% BA% A1C% 20B% E1% BB% 99% 20Ph% E1% BA% A3I% 20H% C3% B2A% 20V% E1% BB% 91N% 20Trong% 20kho% E1% BA% A3ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 203% 20N% C4% 83m.tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20LU% E1% E1% ADT% 20C% C3% B4ng % 20B% E1% BA% B1ng% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20% C4% 91% C3% A3% 20KH% C3% B4ng% 20Ph% C3% A1T% 20Huy% 20t% C3% A1C % 20d% E1% BB% A5ng% 20nh% C6% B0% 20D% E1% BB% B1% 20t% C3% ADNH% 20BAN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A % 20UEFA.% 20thay% 20V% C3% A0O% 20% C4% 91% C3% B3,% 20kho% E1% BA% A3ng% 20C% C3% A1CH% 20GI% E1% BB% AFA% 20C% C3% A1C % 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng% 20h% C3% B9ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91 % E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng% 20y% E1% BA% BFU% 20ng% C3% A0Y% 20C% C3% A0Ng% 20xA% 20h% C6% A1N

.UEFA% 20D% E1% BB% B1 % 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20thay% 20th% E1% BA% BF% 20LU% E1% BA% ADT% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% B1ng B1ng% 20T% C3% A0i % 20ch% C3% Adnh.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20goal) According to% 20t% E1% BB% 9D% 20The% 20times,% 20UEFA% 20% C4% 91ang% 20c% C3% A2N% 20nh % E1% BA% AFC% 20thay% 20th% E1% BA% BF% 20LU% E1% E1% ADT% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BA% B1ng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% A0i % 20b% E1% BA% B1ng% 20LU% E1% BA% ADT% 20GI% E1% BB% 9BI% 20h% E1% BA% A1N% 20QU% E1% BB% B9% 20L% C6% B0% C6% A1ng % 20V% C3% A0% 20% E2% 80% 9cthu% E1% BA% BF% 20xA% 20x% E1% BB% 89% E2% 80% 9D% 20 (Luxury% 20tax) .c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng% 2 0s% E1% BA% BD% 20B% E1% BB% 8B% 20GI% E1% BB% 9BI% 20H% E1% BA% A1N% 20Qu% E1% BB% B9% 20L% C6% B0% C6% A1ng% 20N% E1% BA% B1M% 20Trong% 20m% E1% BB% 99T% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20C% E1% BB% 91% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20doanh% 20thu
% 20V% C3% AD% 20D% E1% BB% A5,% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20chi% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A% 2070 %% 20 %% 20thu% 20cho % 20Vi% E1% BB% 87C% 20tr% E1% BA% A3% 20L% C6% B0% C6% A1ng% 20C% E1% BA% A7U% 20th% E1% BB% A7.% 20N% E1% BA% BFU% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng% 20N% C3% A0O% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20Qu% C3% A1% 20GI% E1% BB% 9BI% 20h% E1% BA% A1N% 20N% C3% A0Y,% 20h% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% BD% 20Ph% E1% BA% A3I% 20tr% E1% BA% A3% 20m % E1% BB% 99T% 20kho% E1% BA% A3N% 20% E2% 80% 9cthu% E1% BF% 20xA% 20x% E1% BB% 89% E2% 80% 9d.kho% E1% Ba % A3N% 20ti% E1% BB% 81N% 20thu% E1% BF% BF% 20N% C3% A0Y% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20thu% E1% BA% DNA% 20V % E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20tr% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20 % C4% 91% E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng.% 20% C4% 90% E1% BB% 99i% 20N% C3% A0O% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20tr% E1% BA% A7N% 20C% C3% A0Ng% 2 0NHI% E1% BB% 81U% 20th% C3% AC% 20C% C3% A0Ng% 20Ph% E1% BA% A3I% 20tr% E1% BA% A3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20ti% E1% BB% 81N% 20thu% E1% BA% BF.% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20thu% E1% BA% BF% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% BA% BD% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91% C6% B0A% 20V% C3% A0O% 20qu% E1% BB% B9% 20Chung% 20C% E1% BB% A7A% 20UEFA % 20V% C3% A0% 20Chia% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20cho% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng% 20C% C3 % B2N% 20L% E1% BA% A1i.NH% E1% BB% AFNG% 20% C3% BD% 20T% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20m% E1% BB% 9BI% 20N% C3% A0Y % 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20UEFA% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20th% E1% BA% A3O% 20LU% E1 % BA% ADN% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20LI% C3% AAN% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20th% C3% A0NH% 20Vi% C3% AAN,% 20C% C3% A1C% 20GI% E1% BA% A3I% 20V% C4% 90QG,% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20B% C3% B3ng,% 20c% C3% A1C% 20c% E1% BA% A7U% 20th% E1% BB% A7% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20NH% C3% A0% 20m% C3% B4i% 20GI% E1% BB% 9BI% 20Trong% 20cu% E1% BB% 99C% 20h% E1% BB% 8dp% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 209% 20t% E1% BB% 9Bi ./. Pv / vov.vn

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news