Ultraviolet Thresholds In Many Cities At A Warning Level

H% C3% B4M% 20NAY,% 20ng% C3% A0Y% 203/12% 20nhi% E1% BB% 81U% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20C% C3% B3% 20ng% C6 % B0% E1% BB% A1ng% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20tia% 20c% E1% BB% B1C% 20T% C3% ADM% 20 (UV)% 20R% E1% Three% A5T% 20cao,% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20xu% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20ch% E1% BB% 89 % 20s% E1% BB% 91% 20tia% 20c% E1% BB% B1C% 20T% C3% ADM% 20C% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20L% C3% A0 % 20t% E1% BB% AB% AB% 2010-13% 20GI% E1% BB% 9d.% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20C% E1% BA% A7N% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20c% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20che% 20ch% E1% BA% AFN% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20H% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20x% E1% BA% A5U% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% A9C% 20KH% E1% BB% 8FE.0: 00 /% 203: 09N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namch % E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20tai% 20uv% 20t% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20L% E1 % BB% 9BN% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20R% E1% BA% A5T% 20caoch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20uV% 20t% E1 % Three% A1i% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20L% C3% A0% 205.7;% 20h% E1% BA% A3I% 20PH% C3% B2ng% 20L% C3% A0% 205.9; % 20h% E1% BA% A 1% 20long% 20 (T% E1% BB% 89nh% 20qu% E1% BA% A3ng% 20Ninh)% 20L% C3% A0% 205

.8;% 20hu% E1% BA% BF% 20 (T% E1% BB% 89nh% 20th% E1% BB% ABA% 20thi% C3% Aan-Hu% E1% BA% BF)% 20L% C3% A0% 202.7;% 20% C4% 90% C3% A0% 20N% E1% BA% B5ng% 20L% C3% A0% A0% 202.6;% 20h% E1% BB% 99i% 20AN% 20 (T% E1% BB% 89nh% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20nam)% 20L% C3% A0% 205
8; % 20Nha% 20Trang% 20 (T% E1% BB% 89nh% 20KH% C3% A1NH% A1NH% 20h% C3% B2A)% 20L% C3% A0% 207.3;% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91 % 20h% E1% BB% 93% 20ch% C3% AD 20minh% 20L% C3% A0% 207.9;% 20C% E1% BA% A7N% 20th% C6% A1% 208.1;% 20C% C3% A0% 20mau % 20 (T% E1% BB% 89nh% 20c% C3% A0% 20mau)% 20L% C3% A0% 208.1.ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20uv% 20t% E1% BB% AB% 202.5-5.4% 20c% C3% B3% 20nguy% 20c% C6% A1% 20g% C3% A2Y% 20H% E1% BA% A1i% 20trung% 20B% C3% ACNH,% 20T% E1% BB % AB% 205.5-7.4% 20c% C3% B3% 20nguy% 20c% C6% A1% 20g% C3% A2Y% 20H% E1% BA% A1i% 20cao,% 20t% E1% BB% AB% 207
5% 20- 10.4% 20C% C3% B3% 20nguy% 20c% C6% A1% 20g% C3% A2Y% 20h% E1% BA% A1i% 20R% E1% BA% A5T% 20cao,% 20t% E1% BB% AB% 2010.5 % 20tr% E1% BB% 9F% 20L% C3% AAN% 20L% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20cao.t% E1% BB% AB % 20ng% C3% A0Y% 204-6 / 12,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20uV% 20t% E1% BA% A1 I% 20h% C3% A0% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20L% E1% BA% A7N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% 20L% C3% A0% 206;% 206;% 206; % 20h% E1% E1% BA% A3I% 20PH% C3% B2ng% 20L% C3% A0% 206;% 206;% 206;% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BB% 91% 20h% E1% BA% A1% 20long% 20L% C3% A0% 204;% 204;% 206;% 20hu% E1% E1% BF% 20L% C3% A0% 207;% 203;% 203;% 20% C4% 90% C3% A0% 20N% E1% BA% B5ng% 20L% C3% A0% 207;% 203;% 203;% 20h% E1% BB% 99i% 20AN% 20L% C3% A0% 206;% 204;% 202;% 20Nha% 20Trang% 20L% C3% A0% 208;% 205;% 208% 208% 208% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20h% E1% BB% 93% 20ch% C3% AD% 20minh% 20L % C3% A0% 208;% 207;% 208;% 20c% E1% BA% A7N% 20th% C6% A1% 20L% C3% A0% 208;% 208;% 207;% 20C% C3% A0% 20mau % 20L% C3% A0% 207;% 208;% 208% 208.tia% 20c% E1% BB% B1C% 20t% C3% ADM% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9C % 20c% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20t% E1% BB% AB% 2010% 20GI% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BFN % 2013% 20Gi% E1% BB% 9d.% 20 (% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA) C% C3% A1C% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20y% 20T% E1 % BA% BF% 20khuy% E1% BA% BFN% 20C% C3% A1O,% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Ph% C3% B2ng% 20tr% C3% A1nh% 20t% C3% A1C% 20h% E1% BA% A1I% 20tia% 20c% E1% BB% B1C% 20T% C3% ADM,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20C% E1% BA% A7N % 20m% E1% BA% B7C% 20Q U% E1% BA% A7N% 20% C3% A1O% 20B% E1% BA% A3O% 20H% E1% BB% 99,% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20c% C3% A1C% 20LO% E1 % BA% A1I% 20% C3% A1O% 20C% C3% B3% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20N% E1% BA% AFNG% 20nh% C6 % B0% 20% C3% A1O% 20D% C3% A0i% 20tay,% 20% C3% A1O% 20kho% C3% A1C% 20C% C3% B3% 20C% E1% BB% 95,% 20Qu% E1% Three % A7N% 20D% C3% A0i,% 20m% C5% A9% 20R% E1% BB% 99ng% 20V% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20che% 20m% E1% BA% B7t,% 20c% E1% BB% 95% 20V% C3% A0% 20tai.ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20N% C3% AAN% 20% C4% 91o% 20k % C3% Adnh% 20R% C3% A2M% 20B% E1% BA% A3O% 20V% E1% BB% 87% 20m% E1% BA% AFT,% 20L% E1% BB% B1A% 20CH% E1% BB% 8dn% 20ch% E1% BA% A5T% 20LI% E1% BB% 87U% 20tr% C3% B2NG% 20K% C3% ADNH% 20C% C3% B3% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20N% E1% BA% AFng.% 20c% C3% B9ng% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% B3,% 20m% E1% BB% 8DI% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20N% C3% AAN% 20B% E1% BB% 95% 20sung% 20hoa% 20qu% E1% BA% A3% 20T% C6% B0% C6% A1I% 20GI% C3% A0U% 20vitamin% 20c,% 20gi% C3% BAP% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c % C3% B3% 20H% E1% BA% A1I% 20T% E1% BB% AB% 20tia% 20c% E1% BB% B1C% 20T% C3% ADM;% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20kem% 20ch% E1% BB% 91ng% 20N% E1% BA% AFNG% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% E1% BA% B7N% 20m% E1% BB% 97i% 20khi% 20ra% 20ngo% C3% A0i,% 20ngay% 20c% E1% BA% A3% 20kHI% 20tr% E1% BB% 9DI% 20nhi% E1% BB% 81U% 20m% C3% A2Y.NC% E1% BB % AFNG 20T% C3% A1C% 20H% E1% BA% A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20tia% 20c% E1% BB% B1C% 20T% C3% ADMTR% C6% B0% E1% BB% 9dng % 20h% E1% BB% A3P% 20TI% E1% BA% BFP% 20x% C3% Bac% 20qu% C3% A1% 20L% C3% A2U% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C3% A1nh% 20s % C3% A1ng% 20m% E1% BA% B7T% 20tr% E1% BB% 9DI% 20th% C3% AC% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20g% C3% A2Y% 20ra% 20hhi % E1% BB% 87N% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ung% 20th% C6% B0% 20DA.% 20QU% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20Nghi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U,% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20th% E1% BA% A5Y% 20R% E1% BA% B1ng% 2090 %% 20nguy% C3% AAN% 20nh% C3% A2N% 20c% E1% BB% A7A% 20ung% 20th% C6% B0% 20DA% 20L% C3% A0% 20do% 20t% C3% A1C% 20H% E1% BA% A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20tia% 20uv% 20g% C3% A2Y% 20N% C3% Aan.m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% C6% B0% E1% BB% A3Ng% 20ung% 20th% C6% B0% 20DA% 20m% C3% A0% 20con% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20g% E1% BA% B7P% 20Ph% E1% BA% A3I% 20nh% C6% B0:% 20xu% E1% BA% A5T% 20Hi% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news