Unemployment In Thailand Increases

Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20th% C3% A1i% 20Lan% 20 (BOT)% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20th% E1 % BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91ang% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aAN % 20mong% 20manh% 20h% C6% A1n,% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% C3% A0% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% C3% A0% 20v% 20% C4% 20lao% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% B1% 20do.0: 00/201% : 30N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamB% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung % 20% C6% B0% C6% A1ng% 20th% C3% A1i% 20Lan% 20 (BOT)% 20cho% 20th% E1% BA% A5y,% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1 % BB% A3ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% C3% A0m% 20% E1% BB% 9F% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20 years% 20 % C3% 81% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91ang% 20gi% E1% BA% A3m,% 20c% E1% BA% A3% 20v% E1% BB% 81% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20th% E1% BA% A5t% 20nghi% E1% BB% 87p% 20cao% 20h% C6% A1n% 20v% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20gi% E1% BB% 9D% 20l% C3% A0m% 20vi% E1% BB% 87C% 20% C3% ADT% 20h% C6% A1n% 20m% E1% BB% 97i% 20ng% C3% A0y,% 20trong% 20b% E1 % BB% 91i% E1% BA% 20c% A3nh% 20ch% C3% ADnh% E1% BB% 20ph% A7% E1% BA% 20si% BFT% 20ch% E1 % BA% B7t% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20phong% 20t% E1% BB% 8Fa% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ki% E1 % BB% 81m% 20ch% E1% BA% BF% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% E1% BB% 20Covid-19.Vi% 87C% C4% 91% 20% C3% B3ng % 20c% E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20lo% E1% BA% A1T% 20c% C3% A1c% 20lo% E1% BA% A1i% 20h% C3% ACnh% 20kinh% 20doanh% 20c% C5 % A9ng% 20s% E1% BA% BD% 20g% C3% A2y% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20cho% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF,% 20t% C3% ACnh% 20h% C3% ACnh% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p,% 20% C4 % 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFng% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v % E1% BB% B1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aan% 20d% E1% BB% 85% 20b% E1% BB% 8B% 20t% E1% BB% 95n% C6% B0% 20th% C6% A1ng% 20h% C6% B0% A1n.Ng% C6% E1% BB% C3% 9Di% 20d% C3% A2n% 20th% A1i% 20Lan% 20x% E1% BA% BFP% 20h% C3% A0ng% 20ch% E1% BB% 9D% 20nh% E1% BA% ADN% 20th% E1% BB% B1c% 20ph% E1% BA% A9m% 20mi% E1% BB% 85n% 20ph% C3% AD.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20Reuters) S% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng% C6 % B0% E1% BB% 9Di% E1% BA% 20th% A5t% E1% BB% 20nghi% 87p% C3% A0% 20v% 2 0lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20b% E1% BB% 8B% 20gi% E1% BA% A3m% 20gi% E1% BB% 9D% 20l% C3% A0m% 20t% E1% BA% A1i% 20th% C3% A1i% 20Lan% 20% C4% 91% C3% A3% 20l% C3% aan% 20t% E1% BB% 9Bi% 203% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20trong% 20qu% C3% BD% 20II / 2021,% 20t% C4% 83ng% 20t% E1% BB% AB% 201% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1 % BB% 9Di% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch

.% 20Trong% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch,% E1% BA% 20kho% 201.6% A3ng% E1% BB% 20tri% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB % 9Di% 20th% E1% BA% A5t% 20nghi% E1% BB% 87p% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F% 20v% E1% BB% 81% 20qu% C3% AA ,% 20h% E1% BA% A7u% 20h% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% C3% A3% 20chuy% E1% BB% 83n% 20t% E1% BB% AB% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20sang% 20N% C3% B4ng% 20nghi% E1% BB% 87p% 20c% C3% B3% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20th% E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n.% 20B% C3% aan% 20c% E1% BA% A1nh% 20% C4% 91% C3% B3,% 20s% E1% BB% 91% 20sinh% 20vi% C3% aan% 20t% E1% BB% 91t% 20nghi% E1% BB% 87p% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% 8Dc% 20kh% C3% B4ng% B3% C3% 20c% E1% BB% 20vi% 87C% 20l% C3% 20% C4% A0m% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% 20 290 aan%
000% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di,% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A7n% 2090,000% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20so% 20v% E1% BB % 9Bi% C6% B0% 20tr% E1% BB% C4% 9Bc% 20% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% E1% BA% 8Bch.Tu% A7n% C6% B0% 20tr% E1 % BB% 9Bc,% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20Ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20Ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87% 20 (MPC)% 20thu % E1% BB% 99c% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20th% C3% A1i% 20Lan% 20% C4% 91% C3% A3% 20 % C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh % 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ng% C3% A0y% 20% C4% 91ang% 20g% E1% BA% B7p % 20nhi% E1% BB% 81u% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20b% E1% BB% 9Fi% 20s% E1% BB% B1% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20d% E1 % BB% 8Bch% 20Covid-19.% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20s% E1% BA% BD% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20ch% E1% BA% ADM% 20h% C6% A1n% 20nhi% E1% BB% 81u% 20how% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20ng% C4% 83n% 20ch% E1% BA% B7n% 20Covid-19% 20ch% E1% BA% B7t% 20ch% E1% BA% BD% E1% BA% 20khi% BFN% 20ti% C3% 20d% C3% AAU% B9ng% C3% A1% 20c% 20nh% C3% A2n% 20gi% E1% BA% A3m% 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay% 20v% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20li% E1% BB% 87u% 20kh% C3% A1ch% 20du% 20l% E1% BB% 8Bch% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20th% E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n% 20trong% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BB% 9Bi.% E1% BB% A6y% 20ban% 20Ch% C3% ADnh% 20s% C3 % A1ch% 20Ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20d% E1% BB% B1% 20b % C3% A1o% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20th% C3% A1i% 20Lan% 20s% E1% BA% BD% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20l % E1% BA% A7n% 20l% C6% B0% E1% BB% 200.7 %% A3t% C3% A0% 20v% 203.7 %% A0o% 20v% C3% 20N% C4% 83m% 202 021% 20v % C3% A0% 202 022,% 20th% E1% BA% A5p% 20h% C6% A1n% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20how% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c 20d% C3% A1c% E1% BB%% 20b% C3% B1% A1o% C6% B0% 20tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% A2y ./. PV / VOV-Bangkok

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news