Unique ‘treasures’ Make The World Surprised In Cat Tien National Park

V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% B1% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC,% 20V% C6% B0% E1% BB % 9dn% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20c% C3% A1T% 20ti% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20m% E1% BB% 87nh% 20danh % 20L% C3% A0% 20% 27amazon% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 27.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20N% C6% A1i% 20C% C6% B0% 20ng% E1% BB% A5% A5% 20C% E1% BB% A7A% 20nhi% E1% BB% 81U% 20LO% C3% A0i% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% E1% BA% ADT% 20qu% C3% BD% 20Hi% E1% BA% BFM% 20V% C3% A0% 20nh% E1% BB% Afng% 20C% C3% A2Y% 20C% E1% BB% 95% 20th% E1% BB% A5% 20h% C3% A0Ng% 20tr% C4% 83m% 20N% C4% 83m% 20tu% E1% BB% 95i% E2% 80% A60: 00 /% 205: 12nam% 20mi% E1% BB% 81N% 20namc % C3% A1CH% 20tp.% 20h% E1% BB% 93% 20ch% C3% AD% 20minh% 20ch% E1% BB% ABNG% 20150km% 20V% E1% BB% 81% 20Ph% C3% ADA% 20B% E1% BA% AFC,% 20V% C6% B0% E1% BB% 9dn% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20 (National% 20C (National Park)% 20C% C3% A1T% 20ti% C3% AAN% 20N% E1% AAN Three% B1M% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20B% C3% A0N% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% A7A% 203% 20T% E1% BB% 89nh,% 20ququ% 20c% C3% A1C% 20Huy% E1% BB% 87N:% 20t% C3% A2N% 20PH% C3% BA,% 20V% C4% A9nh% 20C% E1% BB% ADU% 20 (% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20nai),% 20c% C3% A1T% 20ti% C3% AAN% 20 (L% C3% A2M% 20% C4% 90% E1% BB% 93ng)% 20V% C3% A0% 20B% C3% B9% 20% C4% 90% C4% 83ng% 20 (B% C3% ACNH% 20Ph% C6% B0% E1% BB% 9bc).% 20di% E1 % BB% 87N% 20t% C3% Adch% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20trung% 20t% C3% A2M% 20C% E1% BB% A7A% 20V% C6% B0% E1% BB% 9dn% 20L % C3% A0% 2071.920% 20ha,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3,% 2039

.627ha% 20thu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20Ph% E1% Three% ADN% 20T% E1% BB% 89nh% 20% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20nai,% 2027.850ha% 20thu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20Ph% E1% BA% ADN% 20T% E1% BB% 89nh% 20L% C3% A2M% 20% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20V% C3% A0% 204.443ha% 20thu% E1% BB% 99C % 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20PH% E1% BA% DNA% 20T% E1% BB% 89nh% 20B% C3% ACNH% 20Ph% C6% B0% E1% BB% 9bc
vqg% 20c % C3% A1T% 20ti% C3% AAN% 20L% C3% A0% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20B% E1% BA% A3O% 20T% E1% BB% 93N% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% A3C% 20nhi% E1% BB% 81U% 20LO% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng,% 20th% E1% BB% B1C% 20V% E1% Three% ADT% 20qu% C3% BD% 20hhi% E1% BA% BFM,% 20L% C3% A0% 20V% C3% B9ng% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20% C4% 91% E1% BB % 83% 20duy% 20tr% C3% AC% 20H% E1% BB% 87% 20sinh% 20th% C3% A1I% 20R% E1% BB% ABNG% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20xanh% 20L % C3% A1% 20R% E1% BB% 99ng.% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20che% 20PH% E1% BB% A7% 20C% E1 % BB% A7A% 20R% E1% BB% ABNG% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% AAN% 20Trong% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% AAN % 20t% E1% BB% 9BI% 2080%,% 20V% E1% BB% 9BI% 20h% E1% BB% 87% 20sinh% 20th% C3% A1i% 20% C4% 91A% 20D% E1% BA% A1ng % 20nh% C6% B0% 20R% E1% BB% ABNG% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20xanh% 20% E1% BA% A9M,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20c% E1% BB% 8F% 20V% C3% A0% 20ng% E1% BA% ADP% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc.vqg% 20c% C3% A1T% 20ti% C3% AAN% 20L% C3% A0% 20KHU% 20R% E1% BB% ABNG% 20Nguy% C3% AAN% 20sinh% 20V% E1% BB% 9BI% 20nhi% E1% BB% 81U% 20Ki% E1% BB% 83U% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20h% C3% ACNH% 20xen% 20k% E1% BA% BD% 20nh% C6% B0:% 20% C4% 90% E1% BB% 93i,% 20tr% C5% A9ng, % 20c% C3% A1C% 20B% C3% A0U,% 20% C4% 91% E1% BA% A7M,% 20h% E1% BB% 87% 20su% E1% BB% 91i% 20C% E1% BB% 99ng % 20V% E1% BB% 9BI% 20h% C6% A1N% 2090km% 20chi% E1% BB% 81U% 20D% C3% A0i% 20s% C3% B4ng% 20% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20Nai % 20u% E1% BB% 91N% 20m% C3% ACNH% 20BAO% 20QUALY% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% E1% BA% A1O% 20N% C3% AAN% 20nh% E1% BB% Afng % 20c% E1% BA% A3NH% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20tr% C6% B0ng.% 20V% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% Afng% 20gh% E1% BB% 81nh% 20th% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% B9P,% 20c% C3% A1C% 20khu% 20% C4% 91% E1% B A% A5T% 20ng% E1% BA% ADP% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20V% C3% A0% 20B% C3% A1N% 20ng% E1% BA% ADP% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1T% 20V% C3% A0ng% 20T% E1% BA% A1O% 20th% C3% A0NH% 20C% C3% A1C% 20B% C3% A3i% 20t% E1% BA% AFM% 20T% E1% BB% B1% 20nhi% C3% AAN% 20GI% E1% BB% AFA% 20R% E1% BB% ABNG.V% C6% B0% E1% BB% 9dn% 20N% E1% BA% B1M% 20GI% E1% BB% AFA% 202% 20V% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20L% C3% BD% 20T% E1% BB% AB% 20V% C3% B9ng% 20T% C3% A2Y% 20nguy% C3% AAN% 20XU% E1% BB% 91ng% 20V% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20B% E1% Three% B1ng% 20Nam% 20B% E1% BB% 99,% 20h% E1% BB% 99i% 20t% E1% BB% A5% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C3 % A1C% 20LU% E1% BB% 93ng% 20h% E1% BB% 87% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng-Th% E1% BB% B1C% 20V% E1% BA% ADT% 20% C4 % 91A% 20D% E1% BA% A1NG% 20V% C3% A0% 20Phong% 20ph% C3% BA.Theo% 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20th% E1% BB% 91ng % 20k% C3% AA,% 20vqg% 20c% C3% A1T% 20ti% C3% AAN% 20L% C3% A0% 20N% C6% A1i% 20C% C6% B0% 20ng% E1% BB% A5% 20C% E1% BB% A7A% 201.610% 20LO% C3% A0I% 20th% E1% BB% B1C% 20V% E1% BA% ADT% 20V% C3% A0% 201.568% 20LO% C3% A0i% 20% C4% 91% A0i% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% E1% BA% ADT.% 20In% 20% C4% 91% C3% B3,% 2031% 20LO% C3% A0i% 20th% E1% BB% B1C% 20V% E1% B1% A DT% 20V% C3% A0% 2084% 20LO% C3% A0i% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% E1% BA% ADT% 20C% C3% B3% 20T% C3% AAN% 20In% 20s% C3% A1CH% 20% C4% 90% E1% BB% 8F% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam,% 2050% 20LO% C3% A0i% 20chim% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3C% 20% C6% B0U% 20ti% C3% AAN% 20B% E1% BA% A3O% 20V% E1% BB% 87% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 20 % C4% 91% E1% BB% 99% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ghi% 20V % C3% A0O% 20s% C3% A1CH% 20% C4% 90% E1% BB% 8F% 20IUCN,% 202008) .Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20V% E1% BB% 81% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% B1C% 20V% E1% BA% ADT,% 20th% C3% A0NH% 20Ph% E1% BA% A7N% 20chi% E1% BA% BFM% 20% C6 % B0U% 20th% E1% BA% BF% 20thu% E1% BB% 99C% 20H% E1% BB% 8D% 20SAO% 20D% E1% BA% A7U,% 20h% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% E1% BA% ADU% 20V% C3% A0% 20H% E1% BB% 8D% 20t% E1% BB% AD% 20Vi;% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20chia % 20th% C3% A0NH% 205% 20ki% E1% BB% 83U% 20R% E1% BB% ABNG% 20ch% C3% Angng:% 20R% E1% BB% ABNG% 20L% C3% A1% 20R% E1% A1% 20R% E1% A1% 20R% E1% A1% BB% 99ng% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20xanh,% 20R% E1% BB% ABNG% 20L% C3% A1% 20R% E1% BB% 99ng% 20th% C6% B0% E1% BB % 9dng% 20xanh% 20N% 20N% E1% BB% ADA% 20R% E1% BB% A5ng% 20L% C3% A1,% 20R% E1% BB% ABNG% 20h% E1% BB% 97N% 20giao% 20g% E1% BB% 97

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news