Us: July Retail Sales Declined

According% 20B% E1% BB% 99% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20M% E1% BB% B9,% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3 % 20l% A1n% E1% BA% C3% BB% 20th% A1ng% E1% BA% 20B% A3y% E1% BA% 20gi% A3m% 20so% 20v% 201.1 %% E1% BB% 9Bi% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3,% 20m% E1% BB% A9c% 20gi% E1% BA% A3m% 20l% E1% BB% 9bn % 20h% C6% A1n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20chuy% C3 % aan% 20gia,% 20v% C3% AC% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% E1% BA% 20gi% 204.3% A3m% .NG% C6 % B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20M% E1% BB% B9% 20chi% 20ti% C3% AAU% 20nhi% E1% BB% 81u% 20h% C6% A1n% 20cho% 20nh% C3 % A0% 20h% C3% A0ng,% 20qu% C3% A1n% 20bar.% 20% E1% BA% A2nh:% 20THX / TTXVNB% E1% BB% 99% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20M% E1% BB% B9% 20ng% C3% A0y% 2017/8% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20th% C3% A1ng% 207/2021% 20gi% E1% BA% A3m% 20nhi% E1% BB% 81u% 20h% C6% A1n% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN,% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20chi% 20ti% C3% AAU % C3% 20% C6% ADT% 20h% A1n% 20cho% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20nh% C6% 20% 22m% B0ng% E1 % BB% 9F% 20h% E1% BA% A7u% 20bao% 22% 20nhi% E1% BB% 81u% 20cho% 20nh% C3% A0% 20h% C3% A0ng% 20v% C3% A0% 20qu% C3% A1n % 20bar

.Trong% C4% 20khi% 20% 91% C3% B3,% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20% E1% BB% 9F% 20chu% E1% BB% 97i% 20c% E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20Walmart% 20quay% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20c% E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20nh% E1% BB% 9D% 20c% C3% A1c% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% C3% ACnh% 20ti% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20COVID-19.Theo% 20B% E1% BB% 99% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20M% E1% BB% B9,% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20th % C3% A1ng% E1% BA% 20B% A3y% E1% BA% 20gi% A3m% 20so% 20v% 201.1 %% E1% BB% C3% 9Bi% 20th% A1ng% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3,% 20m% E1% BB% A9c% 20gi% E1% BA% A3m% 20l% E1% BB% 9bn% 20h% C6% A1n% 20so% 20v% E1 % BB% 9Bi% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20chuy% C3% aan% 20gia,% 20v% C3% AC% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% E1% BA% 20gi% 204
3% A3m%.% 20C% C3% B2n% E1% BA% 20ho% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kinh% 20doanh% E1% BB% 20c% A7a% 20c% C3% A1c% 20N h% C3% A0% 20h% C3% A0ng% 20v% C3% A0% 20qu% C3% A1n% 20bar% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20khi% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20ra% 20ngo% C3% A0i% 20d% C3% B9% 20s% E1% BB% 91% 20ca% E1% BA% 20m% 20COVID-AFC% 19% 20t% C4% 20gia% 83ng.Doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% 20l% A1n% E1% BA% BB% 20c% E1% BB% A7a% 20M% E1% BB% B9% 20trong% 20th% C3% A1ng% 20B% E1% BA% A3y% 20gi% E1% BA% A3m% 20m% E1% BA% A1nh% 20h% C6% A1n% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20c% C5% A9ng% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20R% E1% BA% B1ng% 20khi% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20gia% 20t% C4% 83ng,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20c% C3 % B3% 20th% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aan% 20nh% E1% BA% A1y% 20c% E1% BA% A3m% 20h% C6% A1n% 20v% E1 % BB% C3% 9Bi% A1% 20gi% E1% BA% 20c% C3% A3.C A1c% 20at% E1% BB%% 87n% C3% A1p% 20ph% 20k% C3% C3% ADCH% 20th% ADCH % 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20v% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFng% 20kho% E1 % BA% A3N% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng% 20thu% E1% BA% BF% 20tr% E1% BA% BB% 20em% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi % E1% BB% 20vi% 87C% E1% BB% 20m% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% E1% BA% 20kh% A3 % 20N% C4% 83ng% 20ti% E1% BA% BFP% 20c% E1% BA% ADN% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20COVID-19 % 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20th% C3% A1ng% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y,% 20l% C3% A0m% 20d% E1% BA% A5y% 20l% C3% aan% 20hy% 20v% E1% BB% 8Dng% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20M% E1% BB% B9% 20cu% E1% BB% 91i% 20c% C3% B9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20% E1% BB% 9F% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20tho% C3% A1T% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20x% E1% BA% A5u% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20s% E1% BB% B1% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20m% E1% BA% AFC% 20COVID-19% 20v% E1% BB% 9Bi% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20Delta% 20d% E1% BB% 85% 20l% C3% A2y% 20lan% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20gi% E1% BA% A3m% 20d% E1% BA% A7n% 20% C4% 91ang% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ti% C3% AAU% 20c% E1% BB% B1c% 20t% E1% BB% 9Bi% 20chi% 20ti% AAU% C3% 20ti% C3% 20d% C3% AAU% C6% B0% B9ng.Tr% E1% BB% 9Fng% 20b% E1% BB% 99% E1% BA% 20ph% ADN% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% E1% BB% 20c% A7a% 20Li% C3% 20% C4% aan% 91o% C3% 20B% C3% A0n% A1n% 2 0l% E1% BA% BB% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20M% E1% BB% B9% 20 (NRF)% 20Jack% 20Kleinhenz,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20v% E1% BA% ABN% 20k% E1% BB% B3% 20v% E1% BB% 8Dng% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20t% C4% 83ng% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 20trong% 20N% C4% 83m% 202 021,% 20cho% 20at% E1% BA% BFT:% 20% E2% 80% 9CNg% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20c% C3% B3% 20ch% C3% Real% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20khi% 20m% E1% BB% 99T% 20l% C3% A0n% 20s% C3% B3ng% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20COVID-19% 20kh% C3% A1c% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20nh% C6% B0ng% 20h% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C3% A3% 20h% E1% BB% 8Dc% 20c% C3% A1ch% 20s% E1% BB% 91ng% 20chung% 20v% E1% BB% 9Bi% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20v% C3% A0% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% E2% 80% 9D.Ngo% C3% A0i% 20ra,% E1% BB% 20gi% 9Bi% 20ph% C3% 20T% C3% A2n% ADCH% 20c% C5% A9ng% 20ch% E1% BB% 89% 20ra% 20nh % E1% BB% AFng% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20nh% C6% B0% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n% 20trong% 20v% E1 % BA% ADN% 20chuy% E1% BB% 83n% 20h% C3% A0ng% 20h% C3% B3a% 20v% C3% A0% 20gi% C3% A1n% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20chu % E1% BB% 97i% 20% E1% 20cung% BB% A9ng% 20c% C5% A9ng%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news