Virtual Soil In Metaverse Is Sold For More Than 2 Million Usd

M% E1% BB% 99T% 20L% C3% B4% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20Trong% 20N% E1% BB% 81N% 20t% E1% BA% A3ng% 20decentraand% 20V% E1% BB% ABA% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20B% C3% A1N% 20v% E1% BB% 9BI% 20GI% C3% A1% 202.43% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD,% 20% C4% 91% E1% BA% AFT% 20h% C6% A1N% 20m% E1 % Three% B7T% 20B% E1% BA% B1ng% 20T% E1% BA% A1I% 20nhi% E1% BB% 81U% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20L% E1% BB% 9BN .0: 00 /% 202: 57nam% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namng% C3% A0Y% 2023/11,% 20token.com,% 20m% E1% BB% 99T% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20m% E1% BA% A3NG% 20T% C3% A0I% 20CH% C3% A0i% 20Phi% 20T% E1% BA% ADP% 20Trung% 20c% E1% BB% A7A% 20canada,% 20% C4% 91% C3% A3% 20Mua% 20m% E1% BB% 99T% 20khu% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20% E1% BA % A3O% 20Trong 20N% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3ng% 20decentraand.% 20business% 20insider% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% E1% BA% A3O% 20C% C3% B3% 20GI% C3% A1% 20cao% 20nh% E1% BA% A5T% 20T% E1% BB% ABNG% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20B% C3% A1N% 20ra

.% 20k% E1% BB % B7% 20L% E1% BB% A5C% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3% 20thu% E1% BB% 99C% 20V% E1% BB% 81% 20m% E1% BB% 99T% 20L% C3% B4% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20tr% E1% BB% 8B% 20GI% C3% A1% 20913.000% 20USD.Metaverse% 20group,% 20c% C3% B4ng% 20ty % 20con% 20c% E1% BB% A7A% 20token
com% 20% C4% 91% C3% A3% 20ho% C3% A0N% 20t% E1% BA% A5T% 20Vi% E1% BB% 87C% 20mua% 20khu % 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20V% E1% BB% 9BI% 20GI% C3% A1 % 20618,000% 20mana,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 202.43% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20T% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH.% 20mr% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20m% C3 % A0% 20token.com% 20mua% 20g% E1% BB% 93m% 20116% 20L% C3% B4% 20nh% E1% BB% 8F,% 20T% E1% BB% 95ng% 20di% E1% BB% 87N% 20T% C3% Adch% 20V% C3% A0O% 20kho% E1% BA% A3NG% 206.090% 20Feet% 20VU% C3% B4ng% 20 (T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20565% 20m% C3% A9T% 20VU% C3% B4ng),% 20L% E1% BB% 9BN% 20h% C6% A1N% 20k% C3% Adch% 20th% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% 99T% 20s% C3% A2N% 20B% C3% B3ng% 20R% E1% BB% 95% 20ngo% C3% A0i% 20% C4% A0i 91% E1% BB% 9DI% 20th% E1% BB% B1C.M% E1% BB% 99T% 20khu% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20L% E1% BB% 9BN% 20Trong% 20decentraand.% 20% E1% BA% A2nh:% 20genesis.% C3% 94ng% 20andrew% 20kiguel,% 20gi% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20token.com% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT% 20khu% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% BA% BD% 20B% E1% BB% 95% 20sung% 20V% C3% A0O% 20danh% 20m% E1% BB% A5C% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% E1% BA% A3O% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20metaverse% 20group% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF.% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20B% C3% A1N% 20V % C3% A0% 20cho% 20thu% C3% AA% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20% E1% BA% A3O% 20tr% C3% AAN% 20NHI% E1% BB% 81U% 20N% E1 % BB% 81N% 20t% E1% BA% A3NG% 20metaverse% 20nh% C6% B0% 20cryptovoxels,% 20the% 20sandbox,% 20Upland% 20V% C3% A0% 20somnium
gi% C3% A1% 20C% E1% BB % A7A% 20KHU% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20V% E1% BB% ABA% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20B% C3% A1N% 20Trong% 20decentraand % 20cao% 20h% C6% A1N% 20GI% C3% A1% 20NH% C3% A0% 20trung% 20B% C3% ACNH% 20% E1% BB% 9F% 20Qu% E1% BA% DNA% 20Manhattan,% 20New% 20York.% 20theo% 20d% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20T% E1% BB% AB% 20irl,% 20m% E1% BA% B7T% 20 B% E1% BA% B1ng% 20chung% 20Gi% C3% A1% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20T% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% B9% 20V% C3% A0o% 20kho% E1% BA% A3ng% 20123% 20USD / Feet% 20VU% C3% B4ng.% 20V% E1% BB% 9Bi% 20di% E1% BB% 87N% 20T% C3% Adch% 20h% C6% A1N% 206,000 % 20feet% 20vu% C3% B4ng,% 20L% C3% B4% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20C% E1% BB% A7A% 20token.com% 20V% E1% BB% ABA% 20mua% 20c% C3% B3% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20kho% E1% BA% A3ng% 20750.000% 20USD% 20ngo% C3% A0i% 20% C4% 91% E1% BB% 9DI% 20th% E1% BB% B1C.B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% E1% BA% A3O% 20N% C3% B3I% 20tr% C3% AAN% 20N% E1% BA% B1M% 20T% E1% BA% A1I% 20KHU% 20PH% E1% BB% 91% 20th% E1% BB% 9DI% 20Trang% 20 (decentraand% E2% 80% 99s% 20fashion% 20Street)% 20Trong% 20decentraand.% 20theo% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0NH,% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20N% C3% A0Y% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% E1% BA% A1O% 20ra% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% C3% ACNH% 20di% E1% BB% 85N % 20th% E1% BB% 9DI% 20trang% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20m% E1% BA% A1NH% 20m% E1% BA% A3ng% 20kinh% 20doanh% 20Qu % E1% BA% A7N% 20% C3% A1O% 20K% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91.th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB % 9BI% 20% E1% BA% A3O% 2 0C% E1% BB% A7A% 20decentraand.v% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 206,% 20m% E1% BB% 99T% 20L% C3% B4% 20% C4% 91% E1% BA% A5T % 20% E1% BA% A3O% 20Trong% 20decentraand% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20B% C3% A1N% 20V% E1% BB% 9BI% 20GI% C3% A1% 201 , 3% 20tri% E1% BB% 87U% 20MANA% 20 (T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20913,000% 20USD% 20V% C3% A0o% 20th % E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% C3% B3)% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20trung% 20t% C3% A2M% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i,% 20B% C3% A1N% 20Qu% E1% BA% A7N% 20% C3 % A1O% 20% E1% BA% A3O.% 20RESS% 20CHO% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% C3% A3% 20truy% 20C% E1% BA% ADP% 20Trang% 20N% C3% A0y% 20nhi% E1% BB% 81U% 20L% E1% BA% A7N% 20nh% C6% B0Ng% 20ch% C6% B0A% 20B% E1% BA% AFT% 20g% E1% BA% B7P% 20AI% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20T% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% C3% A2Y.% E1% BB% 9E% 20decentraand,% 20Qu% E1% BA% A7N% 20% C3% A1O% 20cho% 20% E1% BA% A3NH A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20DI% E1% BB% 87N% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20mua% 20B% C3% A1N% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20d% E1% BA% A1ng% 20NFT.% 20Hiroko% 20kai,% 20m% E1% BB% 99T% 20NGH% E1% BB% 87% 20s% C4% A9% 20tr% C3% AAN% 20N% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news