Warning ‘debt Bomb’ Explodes From Real Estate Corporate Bonds

B% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1ch% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BB% 91n% 20thi% E1% BA% BFu% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T,% 20t% E1% BB% AB% 20v% E1% BB% A5% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20t% E1% BA% ADP% 20 % C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N,% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20Evergrande% 20 (Middle% 20Qu% E1% BB% 91C, running),% 20nhi% E1% BB% 81u% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20l% C3% aan% 20ti% E1% BA% BFng% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20v% E1% BA% BFT% 20xe% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% E1% BA% 20s% A3N% E1% BB% 20Vi% 87T% 20Nam.0: 00 /% 203: 20N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamTrong% E1% BB% 20th% 9Di % 20gian% 20ng% E1% BA% AFN% 20v% E1% BB% ABA% 20qua,% 20nhi% E1% BB% 81u% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BB% 91n% 20b% E1% BA% B1ng% 20c% A1ch% C3% C3% A1T% 20ph% 20h% C3% C3% A0nh% 20tr% A1i% E1% BA% 20phi% C6% B0% BFu.V% E1% BB% 20v% C3% 9Bng% A0o% 20% 22bom% 20N% E1% BB% A3% 22% 20l% C3% 20% C4% aan% 91% E1% BA% BFN% 20h% C6% A 1n% 20300% 20T% E1% BB% B7% $ 20,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB % 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20kh % C3% B3% 20kh% C4% 83n% 20ch% C6% B0a% 20t% E1% BB% ABng% 20c% C3% B3.% 20T% E1% BB% AB% 20vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20v% E1% BB% A1% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20h% E1% BA% A7u% 20nh% C6% B0% 20kh% C3% B4ng% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20t% E1% BB% 9Bi% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20tuy% 20nhi% C3% aan% 20% E1% BB% 9F% 20g% C3% B3c% 20nh% C3% ACN% 20kh% C3% A1c% 20th% C3% AC% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91i% 20v% C3% A0o% 20v% E1% BA% BFT% 20xe% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20N% C3% A0y.% 20B% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1ch% 20huy% 20% C4 % 91% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BB% 91n% 20kh% C3% B4ng% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T,% 20bom% 20N% E1% BB% A3% 20s% E1% BA% BD% 20N% E1% BB% 95% E1% BA% 20b% 20k% E1% A5t% BB% C3% B3% 20l% C3% North% 20N% A0o % 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA % A3N% E1% BB% 20Vi% 87T% E1% BB% 20Nam

.C% A5% E1% BB% 20th% 83% 20b% C3% C3% A1o% 20c% A1o% E1% BB% 20c% A7a% 20Hi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 99i% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20 (VBMA)% 20cho% 20th% E1% BA% A5y,% 208% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 202 021% 20c% C3% B3% 20 490% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% 95ng% 20gi% C3% A1% 20tr% E1 % BB% 8B% 20308.5% C3% ACN% 20ngh% 20t% E1% BB% B7% C4% 91% 20% E1% BB% 93ng,% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20ch% C6% B0a% 20t% E1% BB% ABng% 20c% C3% B3.% C4% 90% C3% A1ng% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD,% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20l% C3% A0% 20nh% C3% B3m% 20tr% E1% BA% A3% 20l% C3% A3i% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t
% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20ph% C3% A1T% 20h% C3 % A0nh% C4% 20dao% 20% 91% E1% BB% 99ng% 20trong% E1% BA% 20kho% A3ng% 208-1 3% / n% C4% 83m.% 208% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m,% 20t% E1% BB% 95ng% 20kh% E1% BB % 91i% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s % E1% BA% C3% A3N% 20ph% A1T% 20h% C3% 20% C4% A0nh% 91% E1% BA% 20107.9% 20ngh A1T% C3% ACN% 20t% E1% BB% 20% B7% % C4% 91% E1% BB% 93ng.% C4% 20Trong% 20% 91% C3% B3,% C3% B3% 20c% E1% BA% 20kho% A3ng% 2021.6% C3% %% 20tr A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B3% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20b% E1% BA% A3o% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20ho% E1% BA% B7c% 20b% E1% BA% A3o% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% B1ng% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20phi% BFu.C% C3% B4ng% 20ty% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20ph% A7n% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% C3% A1T% 20% C4% 90% E1% BA% A1T% 20l% C3% A0% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20% E2% 80% 9Cch% E1% BB% 8Bu% 20chi% E2% 80% 9D% 20khi% 20tr% E1% BA% A3% 20l% C3% A3i% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20t% E1% BB% 9Bi% 2013% /% 20N% C4% 83m,% 20ti% E1% BA% BFP% 20sau% 20l C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20Galactic% 20group% 2012.5%%%% 20C% C3% B4ng 20ty% E1% BB% 20c% 20ph% E1% 95% BA% A7n% 20% C4% 90% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20v% C3% A0% 20Kinh% 20doanh% 20Nh% C3% A0% 20Khang% 20% C4% 90I% E1% BB% 81n,% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20c% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20% C4% 90 % E1% BA% A5t% 20xanh% 2012% ... According% 20b% C3% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20c% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20% E1% BB% 91C, running% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20qu% C3% BD% 202/2021,% 20m% E1% BA% B7c% 20d % C3% B9% 20l% C3% A3i% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% C6% B0ng% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t % 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20% C4% 91ang% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20tr% C3% aAN % 20s% C3% A0n% 20ch% C3% ADnh% 20l% C3% A0% 20g% C3% A1nh% 20N% E1% BA% B7ng% 20N% E1% BB% A3% 20vay% 20ng% C3% A0y% 20c % C3% A0ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20trong% 20khi% 20t% E1% BB% 93n% 20kho% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1 % BA% A3N% E1% BA% 20m% A1nh,% 20% C3% 20d% C3% A2M% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20kinh% 20doanh
Theo% C4% 20quy% 20% 91% E1% 8Bnh% BB% E1% BB% 20hi% 87n% 20h% C3% A0nh% 20t% E1% BA%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news