Warren% 20buffett% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% Ba% A7u% 20t% C6% B0% 20v% C3% A0o% 20tesla% 20m% C3% A0% 20% C3% A2m% 20th%

In% 20kHI% 20C% E1% BA% A3% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20B% E1% Three% ADN% 20R% E1% BB% 99N% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BB% AFNG% 20% E1% BB% 93N% 20% C3% A0O% 20tr% C3% AAN% 20m% E1% BA% A1NG% 20X% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20th% C3% AC% 20BERKSHIRE% 20Hathaway% 20C% E1% BB% A7A% 20WARREN% 20Buffett% 20L% E1% BA% B7Ng% 20L% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20C% C6% B0% E1% BB% A3C% 20V% C3% A0O% 20pin% 20XE% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20V% C3% A0% 20g% E1% BA% B7T% 20h% C3% A1i% 20kho% E1% BA% A3N% 20L% C3% A3i% 203.370% .0: 00 /% 204: 31N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NamWarren% 20Buffett% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C3% A0O% 20BYD% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202008.% 20 (% E1% BA% A2NH:% 20ggetty% 20images / Bloomberg) / Bloomberg) .th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20B% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20B% E1% BB% 9FI% 20C% C3% A1C% 20g% C3% A3% 20kH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87,% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20tr % C6% B0ng% 20B% E1% BB% 9FI% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20Gi% C3% A1% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% 20ng% C6% B0% E1% BB % 9fng% 20V% C3% A0% 20B% E1% BB% 8B% 20Chao% 20% C4% 91 % E1% BA% A3O% 20B% E1% BB% 9FI% 20m% E1% BA% A1ng% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20khi% E1% BA% BFN% 20cho% 20Hai% 20Huy % E1% BB% 81N% 20tho% E1% BA% A1I% 20WARREN% 20Buffett% 20V% C3% A0% 20PH% C3% B3% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20charlie% 20munger% 20C% C3 % B3% 20V% E1% BA% BB% 20H% C6% A1I% 20L% E1% BA% A1C% 20L% C3% B5ng

.N% E1% BFU% 20B% E1% BA% A1N% 20C% E1 % BA% A7N% 20T% C3% ACM% 20V% C3% AD% 20D% E1% BB% A5% 20V% E1% BB% 81% 20% 22C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU % 20meme% 22,% 20AMC% 20Entertainment% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20% E1% BB% 9F% 20h% C3% A0NG% 20% C4% 91% E1% BA% A7U,% 20Trong% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20BERKSHIRE% 20hathaway% 20h% E1% BA% B3N % 20s% E1% BA% BD% 20L% C3% A0% 20V% C3% AD% 20D% E1% BB% A5% 20tr% C3% A1i% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3C.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C3% B3% 20kHI% E1% BA% BFN% 20cho% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0,% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20L% C3% A0% 20th% E1 % BA% BF% 20H% E1% BB% 87% 20tr% E1% BA% BB,% 20m% E1% BA% A5T% 20h% E1% BB% A9ng% 20th% C3% BA% 20V% E1% BB% 9BI% 20WARREN% 20Buffett,% 20charlie% 20munger% 20V% C3% A0% 20Phong% 20C% C3% A 1ch% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% E1% BB% A7A% 20H% E1% BB% 8D.% 20th% E1% BA% ADM% 20ch% C3% AD % 20c% C3% B3% 20L% E1% BA% BD% 20KH% C3% B4ng% 20nhi% E1% BB% 81U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20B% E1% BA% DNA% 20T % C3% A2M% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20B% C3% A1O% 20c% C3% A1O% 20k% E1% BA% BFT% 20Qu% E1% BA% A3% 20Kinh% 20doanh% 20qu % C3% BD% 20II% 20C% E1% BB% A7A% 20BERKSHIRE% 20cu% E1% BB% 91I% 20TU% E1% BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc
tuy% 20nhi% C3 % Aan,% 20% C4% 91% C3% B4I% 20kHI% 20% C4% 91% C3% A1M% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20nh% E1% BA% AFC% 20nh% E1% BB% 9F% 20V% C3% AC% 20SAO% 20Hai% 20Huy% E1% BB% 81N% 20tho% E1% Three% A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20BERKSHIRE% 20% E2% 80% 93% 20c% E1% BA% A3% 20Hai% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C3% A3% 20h% C6% A1N% 2090% 20tu% E1% BB% 95% 20% E2% 80% 93% 20L% E1% BA% A1I% 20L% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFNG% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C4% A9% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20nh% E1% BA% A5T% 20L% E1% BB% 8BCH% 20s% E1% BB% AD.BERKSHIRE% 20C% C3% B3% 20C% E1% BB% 95% 20PH% E1% BA% A7N% 20L% E1% BB% 9BN% 20In% 20BYD, % 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20% C3% B4% 20T% C3% B4% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91c % 20% C4% 91ang% 20L% C3% A0M% 20CH% E1% BB% A7% 20C% C3% B4NG% 20NGH% E1% BB% 87% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1 % BB% 8Bnh% 20cu% E1% BB% 99C% 20% C4% 91UA% 20xe% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N:% 20pin.xe% 20C% E1% BB% A7A% 20BYD% 20KH% C3% B4ng% 20B% C3% B3ng% 20B% E1% BA% A9Y% 20B% E1% BA% B1ng% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20c% E1% BA% A1NH% 20Tranh,% 20ch% E1% BA% B3ng% 20h% E1% BA% A1N% 20nh% C6% B0% 20XE% 20tesla% 20V% E1% BB% 9Bi% 20C% E1 % BB% ADA% 20m% E1% BB% 9F% 20h% C3% ACNH% 20C% C3% A1nh% 20chim% 20% C6% B0ng.% 20nh% C6% B0ng% 20pin% 20C% E1% BB% A7A% 20byd% 20L% E1% BA% A1I% 20L% C3% A0% 20Y% E1% BFU% 20T% E1% BB% 91% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20cu% E1% BB% 99C% 20ch% C6% A1i.n% C4% 83m% 202008,% 20BERKSHIRE% 20R% C3% B3T% 20230% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20V% C3% A0O% 20byd% 20sau% 20khi % 20charlie% 20munger% 20V% C3% A0% 20WARREN% 20Buffett% 20BU% E1% BA% BFT% 20V% E1% BB% 81% 20nh% C3% A0% 20s% C3% A1ng% 20L% E1% BA% ADP % 20c% C3% B4ng% 20ty.% 20bloomberg% 20cho% 20Bi% E1% BFT% 20Hi% E1% BB% 87N% 20s% E1% BB% 91% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20BYD% 20m% C3% A0% 20BERKSHIRE% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20HI% E1% BB% 87N% 20C% C3% B3% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20g% E1% BA% A7N% 208% 20T% E1% BB% B7% 20USD.% 20nh% C6% B0% 20V% E1% BA% ADY,% 20BERKSHIRE% 20% C4% 91% C3% A3% 20L% C3% A3i% 20h% C6% A1N% 203.370 %% 20T% E1% BB% AB% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6 % B0% 20BAN 20% 20% C4% 91% E1% BA% A7U.C% C5% A9ng% 20Ph% E1% BA% A3I% 20CH% E1% BB% 89% 20ra% 20R% E1% BA% B1ng% 20 % C4% 91% C3% A0% 20t% C4% 83ng% 20c% E1% BB% A7A% 20tesla% 20c% C3% B2N% 20% E1% BA% A5N% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng % 20h% C6% A1N% 20BYD.% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20kHI% 20L% C3% AAN% 20s% C3% A0N% 20N% C4% 83m% 202013,% 20gi % C3% A1% 20m% E1% BB% 99T% 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20tesla% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91i% 20t% E1 % BB% AB% 2017% 20USD% 20L% C3% AAN% 20707
8% 20USD,% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20% E1% BB% A9ng% 20B% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20nh% E1% BA% A3Y% 204.063%.% 20V% E1% BB% 91N% 20H% C3% B3A% 20h% C6% A1N% 20700% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20C% E1% BB% A7A% 20tesla% 20c% C5% A9Ng% 20L% E1% BB% 9BN% 20h% C6% A1N% 20nhi% E1% BB% 81U% 20L% E1% BA% A7N% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20123% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20C% E1% BB% A7A% 20BYD.% C3 % 94ng% 20bill% 20russo,% 20nh% C3% A0% 20s% C3% A1ng% 20L% E1% BA% ADP% 20Automobi

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news