Warren Buffett Profit Of $ 2 Billion This Year Thanks ‘rivals Tesla’ From China

% C4% 90% E1% BA% B7t% 20ni% E1% BB% 81m% 20tin% 20v% C3% A0o% 20nh% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20 % C3% B4% 20t% C3% B4% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20BYD,% 20h% C3% A3ng% 20xe% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20coi% 20l% C3% A0% 20% 27% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20Tesla% 27% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% E1% BB% AB% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20Warren% 20Buffett% 20% C4% 91% C3% A3% 20ki% E1% BA% BFM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3c% 202% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20t% E1% BB% AB% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20BYD% 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay ,% 20N% C3% A2ng% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20c% E1% BB% A7a% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20v% C3% A0o% 20h% C3% A3ng% 20N% C3% A0y% 20l% C3% aan% 20g% E1% BA% A7n% 208% 20t% E1% BB% B7% $ 20, % 20t% C4% 83ng% 203 400 %% 20trong% 20v% C3% B2ng% 20ch% C6% 20% C4% B0a% E1% BA% 91% 2013% A7y% 20N% C4% 83m.Theo% 20Bussiness% 20Insider, % 20v% C3% A0o% E1% BB% 20cu% 91i% 20N% C4% 83m% C3% A1i 20ngo%,% C3% A1% 20gi% E1% BB% 20tr% 8B% 208 %% 20c% E1% BB % 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20c% E1% BB% A7a% 20Berkshire% 20Hathaway% 20t% E1% BA% A1i% 20BYD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20 % C4% 91% E1% BB% C3% 8Bnh% A1% 20gi% E1% BA% 20kho% A3ng % 205.9% 20t% E1% BB% B7% 20USD.% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% E1% BB% 20th% 20% C4% 9Di% 91i% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% C3% B3,% 20gi% C3% A1% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20BYD% 20% C4% 91 % C3% A3% 20t% C4% 83ng% 2023%% 20N% C3% A2ng% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20c% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n % E1% BB% 20c% A7a% 20Berkshire% 20l% C3% 207.9% 20t% aan% E1% BB% B7% C6% B0% 20USD

.Tr% E1% BB% C4% 9Bc% 20% 91% C3 % B3,% 20trong% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20N% C4% 83m% 202 008, % 20Berkshire% 20Hathaway% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20v% C3% A0% 20chi% 20 232% 20tri% E1 % BB% 87u% USD 20% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20mua% 20c% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7n% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng % 20ty% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20nghi% E1% BB% 87p% 20BYD.% 20V% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20N% C3% A0y,% 20Warren% 20Buffett% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20 225% 20tri% E1% BB% 87u% 20c% E1% BB% 95% 20phi % E1% BA% BFu% 20BYD.% 20Trong% 20v% C3% B2ng% 20ch% C6% B0a% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 2013% 20N% C4% 83m% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% C6% B0% 20th% C6% A1ng% 20v% E1% BB% A5% 20tr% C3% AAN,% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20BYD% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20kho% E1% BA% A3ng% 203 400 %% 20hay% 20 340% 20l% E1% BA% A7n
Nhu% E1% BA% 20c% A7u% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20xe% 20BYD% 20ng% C3% A0y% 20c% C3% A0ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20t% E1% BA% A1i% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20t% E1% BB% B7% 20d% C3% A2n.% 20Doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20h% C3% A0ng% 20c% E1% BB% A7a% 20h% C3% A3ng% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208 % 20t% C4% 83ng% 20h% C6% 20 300 %% A1n% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% 20k% E1% B9ng% BB% B3% 20N% C4% 83m% C3% 20ngo% A1i,% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% 91C, running% 2060,500% 20chi% E1% BA% BFC.% 20C% C5% A9ng% 20trong% 20th% C3% A1ng% 208, % 20BYD% 20% C4% 91% C3% A3% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20qua% 20t% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20t% E1% BB% 95ng % 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20c% E1% BA % A1nh% 20tranh% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20 (which% 20g% E1% BB% 93m% 20Nio,% 20Xpeng,% 20Li% 20Auto) .After% 20khi% C3% A0% 20nh% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20d% E1% BB% AF% E1% BB% 20li% 8 7U% 20v% E1% BB% 81% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20th% C3% A1ng% 20v% C3% A0o% 20h% C3% B4m% 206/9,% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20BYD% 20t% E1% BA% A1i% 20H% E1% BB% 93ng% 20K% C3% B4ng % 20 (Middle% E1% BB% 20Qu% 91C, running)% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 208% .Doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20h % C3% A0ng% 20c% E1% BB% A7a% 20h% C3% A3ng% 20trong% 208% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20% C4 % 91% E1% BA% A1T% 20t% E1% BB% 95ng% 20c% E1% BB% 99ng% 20261,000% 20chi% E1% BA% BFC,% 20cao% 20h% C6% A1n% 20g% E1% BA% A5p% 203% 20l% E1% BA% A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20con% 20s% E1% BB% 91% 2085,000% 20trong% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 202020.% C4% 20Trong% 20% 91% C3% B3,% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 20xe% 91i% E1% BB% 87n% 20t% C4% 83ng% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% 20 125 %% aan% 20149,000% E1% BA% 20chi% BFC,% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 20% C4% 9Bi% C3% 91% B3% 20l% C3% A0% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20xe% 20plug-print% 20t% C4% 20hybrid% 83ng% 20l% C3% 20 485 %% aan% 20112,000% 20chi % E1% BA% BFC.% 20Ng% C6% B0% E1% BB% A3c% 20l% E1% BA% A1i,% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20xe% 20% C4 % 91% E1% BB% 99ng% 20c% C6% 20% A1% C4 % 91% E1% BB% 91t% E1% BB% 20c% A7a% 20BYD% E1% BA% 20gi% 2022 %% A3m% E1% BB% 20xu% 91ng% 20c% C3% B2n% 20106,000% 20chi% E1% BA% C6% B0% BFc.Ng% E1% BB% 20s% C3% 9Di% 20l% A1ng% E1% BA% C3% ADP% A0% 20v% 20CEO% 20BYD% 20Wang% 20Chuanfu,% 20Charlie% 20Munger% 20v % C3% A0% 20Warren% 20Buffett% 20% C4% 83n% 20m% E1% BB% ABng% 20trong% 20m% E1% BB% 99T% 20bu% E1% BB% 95i% 20ra% 20m% E1% BA% AFT % 20d% C3% B2ng% 20xe% E1% BB% 20m% 9Bi% E1% BB% 20c% 20BYD.Charlie% 20Munger A7a%,% C3% B3% 20Ph% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20c% E1% BB% A7a% 20Berkshire% 20Hathaway,% 20% C4% 91% C3% A3% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% E1% BA% A7n% 20khen% 20ng% E1% BB % A3i% 20BYD% 20v% C3% A0% 20t% C3% A1n% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20s% C3% A1ng% 20l% E1 % BA% ADP% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20l% C3% A0% 20CEO% 20c% E1% BB% A7a% 20BYD,% 20% C3% B4ng% 20Wang% 20Chuanfu,% 20l% C3% A0% 20s% E1% BB% B1% 20k% E1% BA% BFT% 20h% E1% BB% A3p% 20gi% E1% BB% AFA% 20nh% C3% A0% 20b % C3% A1c% 20h% E1% BB% 8Dc% 20thi% C3% aan% 20t% C3% A0i% 20Thomas% 20Edison% 20v% C3% A0% 20c% E1% BB% B1u% 20CEO% 20c% E1% BB % A7a% 20GE% 20Jack% 20Welch% 20trong% E1% BB% 20m% 99T% E1% BB% 20cu% 99c% E1% BB% 20ph% 8Fng% 20v% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news