Waterproof Smartphone, 5g Connection, 8 Gb Ram, 30w Charger, 144hz Screen, Price Over 11 Million

Motorola% 20dge% 20V% E1% BB% ABA% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20GI% E1% BB% 9BI% 20thi% E1% BB% 87U% 20V% E1% BB% 9BI% 20GI% C3% A1% 20B% C3% A1N% 20% E1% BB% 9F% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20500% 20USD% 20 (T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2011.41% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng).% 20m% C3% A1Y% 20C% C3% B3% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF% 20% E1% BA% A5N% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20Trang% 20B% E1% BB% 8B% 20m% C3% A0N% 20h% C3% ACNH% 20144% 20Hz,% 20ch% E1% BB% 91ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 203% 20camera% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% E1% BA% A3M% 20BI% E1% BA% BFN% 20chinh% 20108% 20MP,% 20chip% 20qualcomm% 20snapdragon% 20778g % 20RAM% 208% 208% 20gb.motorola% 20dge% 202021% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20thi% E1% BA% BFT% 20K% E1% BA% BF% 20V% E1% BB % 9Bi% 20v% E1% BB% 8F% 20ngo% C3% A0i% 20B% E1% BA% B1ng% 20ch% E1% BA% A5T% 20LI% E1% BB% 87U% 20nh% E1% BB% B1A% 20nguy % C3% AAN% 20KH% E1% BB% 91i% 20nh% C6% B0Ng% 20m% E1% BA% B7T% 20L% C6% B0ng% 20L% C3% A0M% 20GI% E1% BA% A3% 20K% C3 % Adnh.% 20m% C3% A1Y% 20C% C3% B3% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91O% 20169x75

.6x9% 20mm,% 20c% C3% A2N% 20N% E1% BA% B7ng % 20200% 20g.% 20c% E1% BA% A3M% 20B I% E1% BA% BFN% 20V% C3% A2N% 20Tay% 20m% E1% BB% 99T% 20ch% E1% BA% A1M% 20t% C3% Adch% 20h% E1% BB% A3P% 20N% C6% A1i% 20N% C3% Bat% 20ngu% E1% BB% 93N% 20B% C3% AAN% 20C% E1% BA% A1NH% 20PH% E1% BA% A3i.% 20dge% 202021% 20h% E1% BB% 97 % 20tr% E1% BB% A3% 20CH% E1% BB% 91ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20theo% 20ti% C3% Aau% 20chu% E1% BA% A9N% 20IP52
Motorola% 20dge % 202021.dung% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20pin% 205,000% 205,000% 20mAh,% 20t% C3% Adch% 20h% E1% BB% A3P% 20C% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20s% E1% BA% A1C% 20nhanh% 20turbopower% 20turbopower% 20V% E1% BB% 9BI% 20ngu% E1% BB% 93N% 20ra% 2030W.% 20nh% E1% BB% 9D% 20V% E1% BA% ADY ,% 20m% C3% A1Y% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20cho% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20b% C3% ACNH% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Trong 209% 20ti% E1% E1% BFNG% 20ch% E1% BB% 89% 20V% E1% BB% 9BI% 2010% 20Ph% C3% bat% 20s% E1% BA% A1C.% 20Theo% 20motorola,% 20th% E1% BB% 9DI% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20pin% 20C% E1% BB% A7A% 20dge% 202021% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20L% C3% AAN% 20T% E1% BB% 9BI% 202% 20ng% C3% A0Y.% 20ngo% C3% A0i% 205g,% 20motorola% 20edge% 202021% 20c% C3% B2N% 20C% C3% B3% 20k% E1% BFT% 20N% E1% BB% 91i% 20WI-FI% 206E,% 20Bluetooth% 2 05.2,% 20nfc.edge% 202021% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Trang% 20B% E1% BB% 8B% 20T% E1% BA% A5M% 20N% E1% BB% 81N % 20m% C3% A0N% 20H% C3% ACNH% 20ips% 20LCD% 20k% C3% Adch% 20th% C6% B0% E1% BB% 9BC% 206.8% 20inch,% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20Ph% C3% A2N% 20GI% E1% BA% A3I% 20full% 20HD% 20plus% 20 (2.460x1.080% 20pixel),% 20m% E1% BA% ADT% 20% C4% 91% E1 % BB% 99% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20% E1% BA% A3NH% 20401% 20ppi
% 20m% C3% A0N% 20h% C3% A0Y% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20chia% 20theo% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 2020.5: 9,% 20T% C3% Adch% 20h% E1 % BB% A3P% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20HDR10% 20 +,% 20t% E1% BA% A7N% 20s% E1% BB% 91% 20qu% C3% A9T% 20144% 20Hz ,% 20chi% E1% BFM% 2090.6 %% 20DI% E1% BB% 87N% 20T% C3% Adch% 20m% E1% B7T% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20B% E1% BA% A3O% 20V% E1% BB% 87% 20B% E1% BB% 9FI% 20k% C3% ADNH% 20C% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20L% E1% BB% B1C% 20corning% 20gorilla% 20glass% 203.s% E1% BB% A9C% 20m% E1% BA% A1NH% 20PH% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A9ng% 20C% E1% BB% A7A% 20Motorola% 20edge% 202021% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% E1% BB% AB% 20Chip% 20qualcomm% 20snapdragon% 20778g% 20 (7% 20nm).% 20Vi% 20x% E1% BB% AD% 20L% C3% BD% 20N% C3% A0Y% 20 C% C3% B3% 208% 20nh% C3% A2N,% 20xung% 20nh% E1% BB% 8BP% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91A% 202.4% 20GHz,% 20gpu% 20adreno% 20620,% 20t% C3% Adch% 20h% E1% BB% A3P% 20modem% 20thu% 20s% C3% B3ng% 205g.% 20RAM% 208% 20gb% 20% C4% 91i% 20k% C3% A8M% 20B% E1% BB% 99% 20nh% E1% BB% 9B% 20In% 20256% 20GB% 20nh% C6% B0ng% 20KH% C3% B4ng% 20C% C3% B3% 20khay% 20C% E1% BA% AFM% 20th% E1% BA% BB% 20microsd.% 20h% E1% BB% 87% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20android% 2011.Motorola% 20s% 202021% 20s% E1% BB % 9F% 20h% E1% BB% AFU% 203% 20camera% 20sau.% 20c% E1% BA% A3M% 20BI% E1% BA% BFN% 20ch% C3% ADNH% 20108% 20MP,% 20kh% E1% Three % A9U% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20F / 1.9% 20mang% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20kH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20L% E1 % BA% A5Y% 20N% C3% A9T% 20theo% 20pha.% 20% E1% BB% 90ng% 20k% C3% ADNH% 20th% E1% BB% A9% 20Hai% 208% 20MP,% 20F / 2.2% 20V % E1% BB% 9BI% 20g% C3% B3C% 20R% E1% BB% 99ng% 20119% 20% C4% 91% E1% BB% 99.% 20cu% E1% BB% 91i% 20C% C3% B9ng% 20L% C3% A0% 20C% E1% BA% A3M% 20BI% E1% BA% BFN% 20chi% E1% BB% 81U% 20s% C3% A2U% 202% 20MP,% 20F / 2.4.% 20B% E1% BB% 99% 20bA% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Trang% 20B% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3% A8N% 20Flash% 20LED,% 20quay% 20 Video% 204k.% 20m% C3% A1Y% 20% E1% BA% A3NH% A3nh% 20selfie% 2032% 20mp,% 20F / 2.3.Motorola% 20dge% 202021% 20CH% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 20m% C3% A0U% 20Nebula% 20Blue,% 20L% C3% AAN% 20k% E1% BB% 87% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% B9% 20t% E1% BB% AB% 20ng % C3% A0Y% 202 / 9.% 20m% C3% A1Y% 20C% C3% B3% 20GI% C3% A1% 20NI% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20700% 20USD% 20 (T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2015.97% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng).% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20N% E1% BFU% BFU% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20Mua% 20% E1% BB% 9F% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i % E1% BB% 83m% 20N% C3% A0Y,% 20KH% C3% A1CH% 20h% C3% A0ng% 20ch% E1% BB% 89% 20C% E1% BA% A7N% 20chi% 20500% 20USD% 20 ( 11.41% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng) .minh% 20ho% C3% A0ng% 20 (by% 20motorola)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news