Weekend World Gold Price Increased, Domestic Decreased Slightly

S% C3% A1ng% 2010/7,% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1 % BB% A5C% 20T% C4% 83ng.% 20In% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3,% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20In% 20N% C6% B0% E1% BB % 9bc% 20L% E1% BA% A1I% 20C% C3% B3% 20XU% 20H% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20GI% E1% BA% A3M% 20nh% E1% BA% B9.R% E1 % BA% A1ng% 20s% C3% A1ng% 20nay% 20theo% 20Gi% E1% BB% 9D% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam,% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20th% E1% A0ng BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 20tr% C3% aan% 201 808% US $ 20 / Ounce,% 20GI% E1% BA% A3M% 20H% C6% A1N% 206% 20USD / OUNCE% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BB% 91T% 20Phi% C3% AAN% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9bc% 20t% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20N% C3% A0Y.% 20t% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81,% 20L% C3% Bac% 208% 20gi% E1% BB% 9d % 2015% 20ph% C3% Bat% 20 (GI% E1% BB% 9D% 20h% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i),% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20th% E1 % BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20GIA% 20D% E1% BB% 8BCH% 20QQAnh% 20m% E1% BB% A9C% 20tr% C3% AAN% 201.808% 20USD / Ounce,% 20t% C4% 83ng% 204% US $ 20 / oz% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20giao% 20d% E1% BB % 8bch% 20c% C3% B9ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20N% C3% A0Y% 20s% C3% A1ng% 20qua

.Gi% C3% A1% 20V % C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20v% E1% BA% ABN% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20t% C4% 83ng % 20do% 20L% E1% BB% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20m% E1% BB% B9% 20GI% E1% BA% A3M% 20V % C3% A0% 20s% E1% BB% B1% 20suy% 20y% E1% BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20USD.% 20Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20l% E1 % BB% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20k% E1% BB% B3% 20h% E1% BA% A1N% 2010% 20N% C4% 83m % 20% C4% 91% C3% A3% 20R% E1% BB% 9BT% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A1Y% 204% 20th% C3% A1ng% 20Trong% 20ng% C3 % A0Y% 20H% C3% B4M% 20QUA,% 20L% C3% A0M% 20GI% E1% BA% A3M% 20chi% 20ph% C3% AD% 20C% C6% A1% 20H% E1% BB% 99i% 20C% E1% BB% A7A% 20Vi% E1% BB% 87C% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20kH% C3% B4ng% 20sinh% 20L% E1% BB% 9DI% 20nh% C6% B0% 20V% C3% A0ng.% 20V% C3% A0ng% 20C% C5% A9ng% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% A3C% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20T% E1% BB% AB% AB% 20s% E1% BB% B1% 20suy% 20Y% E1% BA% BFU % E1% BB% 20c% 20% C4% A7a% 91% E1% BB% 93ng% $ 20,% 20khi% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20 USD % 20Index,% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91o% 20s% E1% BB% A9c% 20m% E1% BA% A1nh% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20B% E1% BA% A1C% 20xanh% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20In% 20R% E1% BB% 95% 20ti% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20GHI% 20NH% E1% BA% ADN% 20NH% E1% BB% AFNG% 20Phi% C3% AAN% 20GI% E1% BA% A3M
T% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20Phi% C3% AAN% 20giao% 20d% E1 % BB% 8BCH% 20cu% E1% BB% 91I% 20TU% E1% BA% A7N,% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20sjc% 20di% E1% BB% 85N% 20BI% E1% BA% BFN% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3c% 20chi% E1% BB% 81u% 20v% E1% BB% 9Bi% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI.% 20c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83,% 20L% C3% Bac% 209% 20gi% E1% BB% 9D% 2030% 20Ph% C3% Bat, % 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20sjc% 20t% E1% BA% A1I% 20TP% 20h% E1% BB% 93% 20ch% C3% AD% 20minh% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH % 20-% 20mua% 20b% C3% A1n% 20quanh% E1% BB% 20m% 2056.75% 20-% A9c% 2057.5% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB % 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng.% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20sjc% 20t% E1% B A% A1i% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20v% C3% A0% 20% C4% 90% C3% A0% 20N% E1% BA% B5ng% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20mua% 20-% 20b% C3% A1n% 20trong% E1% BA% 20kho% 2056.75% 20-% A3ng% 2057.52% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng.% 20C% C3% A1c% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20tr% C3% aan% 20 % C4% 91% E1% BB% 81U% 20GI% E1% BA% A3M% 2050.000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20C% E1% BA % A3% 20chi% E1% BB% 81U% 20Mua% 20V% C3% A0O% 20V% C3% A0% 20GI% E1% BB% AF% 20Guy% C3% AAN% 20GI% C3% A1% 20chi% E1% BB % 81u% 20B% C3% A1N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20CH% E1% BB% 91T% 20Phi% C3% AAN% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20ch% C3% AAnh% 20L% E1% BB% 87CH% 20Mua% 20-% 20B% C3% A1N% 20L% C3% A0% 20750,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB % A3ng
cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7N% 20GI% C3% A1% 20V% C3% A0Ng% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20T% C4 % 83ng,% 20In% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20GI% E1% BA% A3M% 20nh% E1% BA% B9.Gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20sjc% 20t% E1% BA% A1i% 20Doji% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20mua% 20-% 20b% C3% A1n% 20quanh% E1% BB% 20m% 2056.7% 20-% A9c% 2057.3% E1% BB% 20tri% 87u % 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20gi% E1% BA% A3m% 2050,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20chi% E1% BB% 81U% 20Mua% 20V% C3% A0O% 20V% C3% A0% 20GI% E1% BB% AF% 20nguy% C3% AAN% 20GI% C3% AAN A1% 20chi% E1% BB% 81u% 20b% C3% A1n% 20ra% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% 91t% 20phi% C3% aan% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20ch% C3% Aanh% 20L% E1% BB% 87CH% 20Mua% 20-% 20B% C3% A1N% 20L% C3% A0% 20600,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng.t% e1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20th% C3% A0nh% 20Ph% E1% BB% 91% 20h% E1% BB% 93% 20ch% C3% AD% 20minh,% 20gi% C3% A1% 20V% C3% A0ng% 20sjc% 20t% E1% BA% A1i% 20doji% 20mua% 20-% 20B% C3% A1N% 20M% 20m% E1% BB% A9C% 2056.75% 20-% 2057.3% 20tri% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6 % B0% E1% BB% A3ng,% 20gi% E1% BA% A3m% 2080,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20chi% E1% BB% 81U% 20mua% 20V% C3% A0O% 20V% C3% A0% 2030,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20chi% E1% BB% 81u% 20b% C3% A1N% 20ra% 20so% 20V% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% 91T% 20Phi% C3% AAN% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20ch% C3% Aanh % 20L% E1% BB% 87ch% 20mua% 20-% 20B% C3% A1N% 20L% C3% A0% 20550,000% 20% C4%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news