Westpac Considers Payback For Investors

NG% C3% A2N% 20h% C3% A0NN% 20Westpac% 20banking% 20corp% 20c% E1% BB% A7A% 20Australia% 20ng% C3% A0Y% 2017/8% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20s% E1% BA% BD% 20C% C3% A2N% 20nh% E1% BA% AFC% 20Vi% E1% BB% 87C% 20tr% E1% BA% A3% 20V% E1% BB% 91N% 20cho% 20C% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20Trong 20Trong 20B% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20s% E1% BB% B1% 20Ph% E1% BB% A5C% 20h% E1% BB% 93i% 20kinh% 20T% E1% BF% BF% 20cho% 20Ph% C3% A9P% 20C% C3% A1C% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0Ng% 20L% E1% BB% 9bN% 20ho% C3% A0N% 20tr% E1% BA% A3% 20m% E1% BB% A9C% 20ti% E1% BB% 81N% 20m% E1% BA% B7T% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C.BI% E1% BB% 83U% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20Westpac% 20banking% 20corp.% 20% E1% BA% A2NH:% 20RESSSNG% C3% A2N% 20H% C3% A0NG% 20N% C3% A0Y% 20KH% C3% B4ng% 20TI% E1% BA% BFT% 20L% E1% BF% 99% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% E1% BA% ADN% 20Trong% 20Qu% C3% BD% 20III / 2021,% 20song% 20% C4% 91% C3% A3% 20nh% E1% BA% AFC % 20L% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% ADN% 20th% E1% BA% A5P% 20In% 20N % E1% BB% ADA% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20V% C3% A0% 20chi% 20ph% C3% AD% 20CAO% 20h% C6% A1N% 20cho% 20N% C4% 83m % 20t% C3% A0i% 20C H% C3% Adnh% 202021.Vi% E1% BB% 87C% 20Australia% 20s% E1% BB% 9BM% 20Ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Trong% 20N% C4% 83m% 202020% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20GI% C3% A1% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20V% C3% A0% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20t% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20L% C3% AAN% 20CAO% 20h% C6% A1N,% 20khi% E1% Three % BFN% 20% 22B% E1% BB% 91N% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20L% E1% BB% 9BN% 22% 20R% C6% A1i% 20V% C3% A0O% 20T% C3 % ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20D% C6% B0% 20TH% E1% BB% ABA% 20ti% E1% BB% 81N% 20m% E1% BA% B7T.WESTPAC% 20C% C5% A9ng% 20 % C4% 91% C3% A3% 20V% C3% A0% 20% C4% 91ang% 20tho% C3% A1i% 20V% E1% BB% 91N% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20 % C4% 91% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% AFT% 20GI% E1% BA% A3M% 20chi% 20Ph% C3% AD% 20V% C3% A0% 20T% E1% BA% ADP% 20trung % 20V% C3% A0O% 20c% C3% A1C% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20C% E1% BB% 91T% 20L% C3% B5i

.% 20Westpac% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0NG% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% BA% BD% 20cung% 20C% E1% BA% A5P% 20th% C3% A5P B4ng% 20c% 20c% E1% BA% ADP% 20NH% E1% BA% ADT% 20V% E1% BB% 81% 20K% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20ho% C3% A0N% 20V% E1% BB% 91N,% 20c% C3% B9ng% 20V% E1% BB% 9Bi% 20k% E1% BA% BFT% 20Qu% E1% BA % A3% 20kinh% 20doanh% 20c% E1% BA% A3% 20N% C4% 83m,% 20m% C3% A0% 20KH% C3% B4ng% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20th% C3% AAM% 20chi% 20ti% E1% BA% BFT.WESTPAC% 20cho% 20KO% E1% BA% BFT% 20th% C3% AAM% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20V% E1% BB% 91N% 20ch% E1% BB% A7% A7% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20PH% E1% BB% 95% 20th% C3% B4ng% 20c% E1% BA% A5P% 201, % 20m% E1% BB% 99T% 20th% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91o% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20m% E1 % BA% B7T% 20D% E1% BB% B1% 20PH% C3% B2ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20theo% 20d% C3% B5I% 20ch% E1% BA% B7T % 20ch% E1% BA% BD,% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9C% 2012 %% 20T% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20cu% E1 % BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 206/2021% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 2012.3 %% 20T% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 203 / 2021
Tu% E1% BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20ng% C3% A2N % 20h% C3% A0Ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BB% A7% 20Commonwealth% 20bank% 20OF% 20Australia% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% C3% B4ng % 20B% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% A9C% 20ho% C3% A0N% 20tr% E1% BA% A3% 20K% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 206% 206% 20t% E1% BB% B7% 20AUD% 20 (4.4% 20T% E1% BB% B7% 20USD),% 20Trong% 20kHI% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20Australia% 20V% C3% A0% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0N% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20Australia% 20V% C3% A0% 20New% 20Zealand% 20 (ANZ)% 20c% C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20L% C3% AAN% 20k% E1 % BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20Mua% 20L% E1% BA% A1I% 20C% E1% BB% 95% 20PH% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BB% 83 % 20ho% C3% A0N% 20tr% E1% BA% A3% 20V% E1% BB% 91N% 20cho% 20C% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng ./. Minh% 20h% E1. % BA% B1ng% 20 (by% 20Rers)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news