What Billionaires Stand After ‘debt Bomb’ Evergrande?

Cu% E1% BB% 99C% 20kH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20N% E1% BB% A3% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20kHI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20t% C3% A0i% 20CH% C3% ADNH% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi% 20Chao% 20% C4% 91% E1% BA% A3O% 20g% E1% BA% AFN% 20LI% E1% BB% 81N% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% C3% AAN% 20TU% E1% BB% 95i% 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong% 20nh% E1% BB% AFNG% 20t% E1% BB% B7% 20PH% C3% BA% 20H% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81.0: 00 /% 202: 08N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NameverGrande% 20L% C3% A0% 20m % E1% BB% 99T% 20Trong% 20nh% E1% BB% AFNG% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91 % E1% BB% 99ng% 20s% E1% E1% A3N% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C.% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20Evergrande% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20B% E1% BB% 9FI% 20T% E1% BB% B7% 20PH% C3% BA% 20H% E1% BB% A9A% 20gia% 20% E1% BA% A4N% 20-% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20T% E1 % BB% ABNG% 20B% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20NGH% C3% A8O% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% C3 % A0NH% 20C% C3% B4ng,% 20t% E1% BB% AB% AB% 20k% E1% BB% B9% 20s% C6% B0% 20th% C3% A9P% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20T% E1% BB% B7% 20ph% C3% BA.% C3% 94ng% 20h% E1% BB% A9A% 20sinh% 20N% C4 % 83m% 201958% 20% E1% BB% 9F% 20h% C3% A0% 20Nam% 20 (middle% 20qu% E1% BB% 91c),% 20t% E1% BB% ABNG% 20C% C3% B3% 20m % E1% BB% 99t% 20tu% E1% BB% 95i% 20th% C6% A1% 20C% C6% A1% 20C% E1% BB% B1C.% 20khi% 20m% E1% BB% 9BI% 201% 20tu% E1% BB% 95i,% 20m% E1% BA% B9% 20QU% 20% C4% 91% E1% BB% 9DI,% 20B% E1% BB% 91% 20tham% 20gia% 20chi% E1% BA% BFN% 20Tranh% 20N% C3% AAN% 20% C3% B4ng% 20Ph% E1% E1% A3I% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% B9ng% 20B% C3% A0% 20ngo% E1% BA% A1i

. % 20nh% C3% A0% 20NGH% C3% A8O,% 20% C3% B4ng% 20H% E1% BB% A9A% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20nnh% E1% BB% 89% 20H% E1% BB% 8DC% 20sau% 20khi% 20t% E1% BB% 91T% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20thpt% 20% C4% 91i% 20L% C3% A0M% 20N% C3% B4ng% 20Ph% E1% BB% A5% 20GI% C3% BAP% 20B% C3% A0.% 20Trong% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20 % C4% 91i% 20ki% E1% BFM% 20TI% E1% BB% 81N,% 20T% E1% BB% B7% 20PH% C3% BA% 20H% E1% BB% A9A% 20gia% 20% E1% Three% A4N% 20L% C3% A0M% 20nhi% E1% BB% 81U% 20c% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20N% E1% BA% B7ng% 20nh% E1% BB% 8dc.th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20sau,% 20% C3% B4ng% 20R% E1% BB% 9DI% 20B% E1% BB% 8F% 20 C% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20% E1% BB% 9F% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20XI% 20m% C4% 83ng% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20nh% E1% BA% ADN% 20V% C3% A0O% 20H% E1% BB% 8DC% 20Vi% E1% BB% 87N% 20gang% 20th% C3% A9P% 20V% C5% A9% 20h% C3% A1N,% 20hi% E1% BB% 87N% 20nay% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20g% E1% BB% 8DI% 20L % C3% A0% 20% C4% 90% E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 8DC% 20khoa% 20H% E1% BB% 8DC% 20V% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20nnh% E1 % BB% 87% 20V% C5% A9% 20H% C3% A1N% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 201970
T% E1% BB% B7% 20Ph% C3% BA% 20H% E1% BB % A9A% 20gia% 20% E1% BA% A4N% 20T% E1% BB% ABNG% 20C% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20tu% E1% BB% 95i% 20th% C6% A1% 20C % C6% A1% 20c% E1% BB% B1C.% 20 (% E1% BA% A2NH:% 20ggetty% 20Image) After% 20khi% 20T% E1% BB% 91T% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20V% C3% A0% 20L% C3% A0M% 20Vi% E1% BB% 87C% 20V% C3% A0I% 20N% C4% 83m% 20Trong% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20s% E1% BA% AFT% 20th% C3% A9P% 20Wuyang,% 20% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20s% E1% BB% 9BM% 20T% C3% ACM% 20ra% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% 9dng% 20% C4% 91i% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH% 20kHI% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20T% E1% BA% ADP% 20 % C4% 91O% C3% A0N% 20Evergrande% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 201997.Theo% 20Financial% 20ti Mes,% 20 in% 20nh% E1% BB% Afng% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7% 20ti% E1% BA% BFP% 20Theo,% 20c% C3% A1C% 20d% E1% BB% B1% 20% C3% A1N% 20KHU% 20D% C3% A2N% 20C% C6% B0% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20m% E1% BB% 8DC% 20L% C3% AAN% 20KH% E1% BA% AFP% 20C% C3% A1C% 20th% C3% A0NH% 20PH% E1% BB% 91% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91c.Evergrande% 20th% E1% BB% B1C% 20hhi% E1% BB% 87N% 20m% E1% BB% 99T% 20LO% E1% BA% A1T% 20C% C3% A1C% 20kho% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% Three% A7U% 20T% C6% B0% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N,% 20QU% 20% C4% 91% C3% B3 % 20% C4% 91% C6% B0A% 20Doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB % 8b% 20722% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20sau% 20L% E1% BA% A7N% 20PH% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91 % E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20ra% 20c% C3% B4ng% 20ch% C3% Bang% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202009.% 20N% C4% 83m% 202017, % 20t% E1% BB% B7% 20PH% C3% BA% 20H% E1% BB% A9A% 20gia% 20% E1% BA% A4N% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 2071 %% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20Evergrande,% 20% C4% 91% C6% B0A% 20KH% E1% BB% 91i% 20t% C3% A0i% 20s% E1 % Three% A3N% 20R% C3% B2ng% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20L% C3% AAN% 20m% E1% BB% A9C% 2045% 20T% E1% BB% B7% 20USD.% C4% 90% E1% BA% BFN% 20N% C4% 83m% 202018,% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20Brand% 20Finance% 20% C4% 91% C3% A3% 20x% E1% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20t% E1% Three% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20Evergrande% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20c% C3% B3% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9bi.% 20theo% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20t% C3% ADNH% 20C% E1% BB% A7A% 20forbes,% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20% C4% 91% C3% B3% 20T% E1% BB% B7% 20PH% C3% BA% 20H% E1% BB% A9A% 20gia% 20% E1% BA% A4N% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 2070 %% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty,% 20% C4% 91% C6% B0A% 20% C3% B4ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Gi% C3% A0U% 20th% E1% A0U BB% A9% 2053% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% BF% 20Gi% E1% BB% 9BI% 20V% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20GI% C3% A0U% 20th% E1% BB% A9% 2010% 20% E1% BB% 9F% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C.What 20KH% E1% BB% 91i% 20t% C3% A0i% 20s% E1% Three% A3N% 20ng% C3% A0Y% 20C% C3% A0NG% 20L% E1% BB% 9BN,% 20T% E1% BB% B7% 20Ph% C3% BA% 20H% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news