What Happens If The ‘debt Bomb’ Of Chinese Real Estate Giants Explodes?

C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20NI% C3% AAM% 20Y% E1% BFT% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20GI% E1% BA% A3M% 20th% C3% AAM% 205 %% 20XU% E1% BB% 91ng% 20C% C3% B2N% 202.82% 20% C4% 91% C3% B4 % 20LA% 20H% E1% BB% 93ng% 20k% C3% B4ng% 20V% C3% A0O% 20s% C3% A1ng% 20nay% 20 (15/9),% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1 % BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 201 / 2014.c% C3% A1C% 20nh% C3% A0 % 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20V% E1% BB% 81% 20nh% E1 % BB% AFNG% 20R% E1% BB% A7I% 20RO% 20L% E1% BB% 9BN% 20h% C6% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9Bi% 20h % E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20N% E1% BA% BFU% 20kho% E1% BFU % A3N% 20N% E1% BB% A3% 20305% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3C% 20x% E1% BB% AD% 20L% C3% BD.C% C3% B2N% 20fitch% 20ratings% 20inc.,% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong% 20nh% E1% BB% Afng % 20c% C6% A1% 20quan% 20x% E1% BFP% 20H% E1% BA% A1NG% 20T% C3% DNA% 20D% E1% BB% A5ng% 20uy% 20T% C3% DNA% 20nh% E1 % BA% A5T% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20Hi% E 1% BB% 87N% 20nay,% 20h% C3% B4M% 2014/9% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20R% E1% BA% B1ng ,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20Evergrande% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20L% E1% BB% 9BN% 20% C4% 91% E1% BFN% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BF% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c

.fitch% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20nhi% E1% BB% 81U% 20L% C4% A9nh% 20V% E1% BB% B1C% 20C% C3% B3% 20th % E1% BB% 83% 20ch% E1% BB% 8bu% 20R% E1% BB% A7i% 20RO% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20cao% 20N% E1% BA% BFU% 20g % C3% A3% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20In% 20ng% C3% A0NH% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s % E1% BA% A3N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3,% 20m% E1% BA% B7C% 20D% C3% B9% 20T% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20s% E1% BA% BD% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C.Evergrande% 20% C4% 91ang% 20C% E1% BB% 91% 20g% E1% Three% afng% 20Huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% E1% BB% 91N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3 % 20cho% 20nhi% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% A7% 20N% E1% BB% A3% 20V% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20cung% 20C% E1% BA% A5P% 20C % E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH.T% E1% E1% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% Three % A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91ang% 20ch% C3% ACM% 20Trong% 20m% E1% BB% 99T % 20cu% E1% BB% 99C% 20kH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3NG% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BB% AFng% 20T% C3% A1C% 20% C4 % 91% E1% BB% 99ng% 20s% C3% A2U% 20R% E1% BB% 99ng,% 20V% C3% A0% 20CH% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% A3i% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5P% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20B% C3% A1O% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ho% E1% BA% B7C% 20m% E1% BB% 99T% 20g% C3% B3I% 20C% E1% BB% A9U% 20tr% E1% BB% A3% 20T% E1% BB% AB% 20CH% C3% Adnh% 20quy% E1% BB% 81N% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91c
c% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20V% E1% BB% 81% 20nh% E1% BB% Afng% 20R% E1% BB% A7I% 20RO% 20L% E1% BB% 9BN% 20h% C6% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9Bi% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20N% E1% BA% BFU% 20% E2% 80% 9C Bomb% 20N% E1% BB% A3% E2% 80% 9D% 20305% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20th% E1% BB% B1C% 20s% E1% B1C% 20s% E1% BB% B1% 20N% E1% BB% 95.% 22ch% C3% Bang% 20T% C3% B4I% 20Tin% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% E1% BB% 99T% 20V% E1% BB% A5 % 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20s% E1% BA% BD% 20L% C3% A0M% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20s% E1% BB% B1% 20Ph% C3 % A2N% 20c% E1% BB% B1C% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20GI% E1% BB% AFA% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20x% C3 % A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20V% C3% A0% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20d% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BFN % 20kH% C3% B3% 20KH% C4% 83N% 20cho% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0Ng% 20nh% E1% BB% 8F % 20h% C6% A1N% 22,% 20fitch% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20In% 20m% E1% BB% 99T% 20ghi% 20ch% C3% BA% 20c% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20ng% C3% A0Y% 20th% E1% BB% A9% 20BA% 20 (September 14) .Fitch% 20% C4% 91% C3% A3% 20h% E1% BA% A1% 20x% E1% BA% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20t% E1 % BB% AB% 20% 22ccc +% 22% 20xu% E1% BB% 91ng% 20th% C3% A0NH% 20% 22cc% 22% 20h% C3% B4M% 207 / 9.% 20Theo% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20NGH% C4% A9A% 20C% E1% BB% A7A% 20fitch,% 20h% E1% BA% A1ng% 20% 22 CC% 22% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20% 22m% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20R% E1% BB% A7i% 20RO% 20T% C3% ADN% 20D% E1% BB% A5ng% 20R% E1% BA% A5T% 20CAO% 22.NHI% E1% BB% 81U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20T% E1% BA% ADP% 20trung% 20t% E1% BA% A1I% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20CH% C3% Adnh% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A2M% 20quy% E1% BA% BFN,% 20T% E1% BB% 89nh% 20qu% E1% BA% A3NG% 20% C4% 90% C3% B4ng,% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91c,% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20ho% C3% A0N% 20tr% E1% BA% A3% 20C% C3% A1C% 20kho % E1% BA% A3N% 20vay% 20V% C3% A0% 20C% C3% A1C% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% E1% BA% A9M% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i,% 20ng% C3% A0Y% 2013/9 / 2021.% 20% E1% BA% A2NH:% 20RESTSH% C3% B4M% 2014/9,% 20Evergrande% 20cho% 20BI% E1% BFT% 20h% E1% BB % 8d% 20% C4% 91% C3% A3% 20m% E1% BB% 9DI% 20C% C3% A1C% 20C% E1% BB% 91% 20V% E1% BA% A5N% 20xem% 20x% C3% A9T % 20c% C3% A1C% 20L% E1% BB% B1A% 20CH% E1% BB% 8dn% 20t% C3% A0i% 20CH% C3% Adnh% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP % 20% C4% 91O% C3% A0N% 20V% C3% A0% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20R% E1% BB% A7i% 20RO% 20V% E1% BB% A1% 20N % E1% BB% A3% 20CH% C3% A9O% 20Trong% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3nh% 20doa

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news