Which Route Of ‘resuscitation’ For Afghanistan?

C% C3% A1c% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20v% C3% A0% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20tham% 20d% E1% BB% B1% 20H% E1% BB% 99i% 20ngh% E1% BB% 8B% 20vi% E1% BB% 87n% 20tr% E1% BB% A3% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20cho% 20Afghanistan,% 20how% 20Li% C3% aan% 20h% E1% BB% A3p% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20 (UN)% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20x% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20t% E1% BA% A1i% 20Geneva% 20 (Th% E1% BB% A5y% 20S% C4% A9)% 20% C4% 91% C3% A3% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20h % E1% BB% 97% E1% BB% 20tr% A3% 20h% C6% 201.2% A1n% 20t% E1% BB% B7% $ 20% E1% BA% 20nh% 20% 27ti% B1m% E1% BA % BFP% 20s% E1% BB% A9c% 27% 20cho% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20T% C3% A2y% 20 years% 20% C3% 81% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91 % E1% BB% 91i% 20ph% C3% B3% 20v% E1% BB% 9Bi% 20th% E1% BB% 9Di% 20kh% E1% BA% AFC% 20m% C3% A0% 20T% E1% BB% 95ng % 20th% C6% B0% 20k% C3% BD% 20LHQ% 20Antonio% 20Guterres% 20cho% 20l% C3% A0% 20% 27nguy% 20hi% E1% BB% 83m% 20nh% E1% BA% A5t% 27.0: 00 /% 207: 36N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamVi% E1% BB% 87C% 20thu% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1% BB% 81n% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20vi% E1% BB% 87n% 20tr% E1% BB% A3% 20cao% 20g% E1% BA% A7n% 20g% E1% BA% 20% C4% A5p% C3% 91% B4i% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20m% A9c% 2 0k% C3% AAU% 20g% E1% BB% 8Di% 20ban% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20 606% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20th% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20c% E1% BB% A7a% 20h% E1% BB% 99i% 20ngh% E1% BB% 8B, % 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% C3% A0% 20vai% 20tr% C3% B2% 20d% E1% BA% ABN% 20d% E1% BA% AFT % 20c% E1% BB% A7a% 20LHQ% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20vi% E1% BB% 87n% 20tr% E1% BB% A3% 20nh% C3 % A2n% 20% C4% 91% E1% BA% A1o,% 20m% C3% A0% 20c% C3% B2n% 20th% E1% BB% 83% 20hi% E1% BB% 87n% 20quy% E1% BA% BFT% 20t% C3% A2M% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20b% C3% aan% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20Afghanistan% 20gi% E1% BA% A3i% 20quy% E1% BA% BFT% 20ph% E1% BA% A7n% 20N% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20m% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91ang% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t,% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20vi% E1% BB% 87n% 20tr% E1% BB% A3% 20N% C6% B0% E1 % BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i% 20c% E1% BA% A1n% 20ki% E1% BB% 87T% 20v% C3% A0% 20% E2% 80% 9Cb% C3% B3ng% 20ma% E2% 80 % 9D% 20v% E1% BB% 81% E1% BB% 20m% 99T% E1% BB% 20cu% 99c% 20di% C6% B0% 20c% E1% BB% 20% 93% 2 0% E1% BA% A1T% 20ng% C3% A0y% 20m% E1% BB% 99T% 20hi% E1% BB% 87n% 20h% E1% BB% AFU,% 20sau% 20khi% 20Taliban% 20gi% C3% A0nh % 20quy% E1% BB% 81n% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20h% C3 % B4m% 2015 / C6% B0% 8.Ng% E1% BB% 9Di% 20t% E1% BB% 8B% E1% BA% 20N% A1n% 20Afghanistan% 20t% E1% BA% A1i% 20khu% 20v% E1 % BB% C3% B1c% 20at% aan% E1% BB% 20gi% 9Bi% 20Afghanistan% C3% A0% 20v% 20Pakistan,% 20ng% C3% A0y% 2031/8 / 2021.% 20% E1% BA% A2nh :% 20AFP / TTXVNT% E1% BB% 95ng% 20th% C6% B0% 20k% C3% BD% 20LHQ% 20kh% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20h% E1% BB% 99i% 20ngh% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C3% A1p% 20% E1% BB% A9ng% 20ho% C3% A0n% 20to% C3% A0n% 20nh% E1% BB% AFng% 20mong% 20m% E1% BB% 8Fi% 20c% E1% BB% A7a% 20% C3% B4ng% 20v% E1% BB% 81% 20vi% E1% BB% 87C% 20chung% 20tay% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20k% E1% BA% BFT% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Afghanistan,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB % 9Di% 20g% E1% BB% 8Di% 20% C4% 91% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20% E2% 80% 9Cb% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20nh% E1% BA % A3y% 20v% E1% BB% 8Dt% 20v% E1% BB% 81% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% E2% 80% 9D% 20c% E1% BB% A7a% 20c% E1% BB % C4% 99ng% 20% 91% E1% BB% 93ng% E1% BB% 20qu% 91C, running% 20t% E1% BA% B F% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20T% C3% A2y% 20 years% 20% C3% 81% 20N% C3% A0y

.% 20Ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91 % E1% BA% A7u% 20LHQ% 20nh% E1% BA% A5n% 20m% E1% BA% A1nh% 20vi% E1% BB% 87C% 20c% C3% B3% 20t% E1% BB% 9Bi% 2096% 20N % C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% aan% 20LHQ% 20 (1/2% 20trong% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y% 20c% E1 % BB% AD% 20b% E1% BB% 99% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20tham% 20d% E1% BB% B1),% 2033% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1 % BB% A9c% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20v% C3% A0% 20khu% 20v% E1% BB% B1c,% 20c% C3% B9ng% 2022% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20phi% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20tham% 20d% E1% BB% B1% 20h% E1% BB% 99i% 20ngh% E1% BB% 8B% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20Afghanistan% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20h% E1% BA% BFT% 20s% E1% BB% A9c% 20l% C6% B0u% 20t% C3% A2M.% 20Trong% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3,% 20Ph% C3% B3% 20T% E1% BB% 95ng% C6% B0% 20th% C3% BD% 20k% 20LHQ% E1% BB% 20ph% A5% C3% A1ch% 20tr% C3% A1c% 20c% E1% BA% 20v% A5n% 20 % C4% 91% E1% BB% 81% 20nh% C3% A2n% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20Martin% 20Griffiths% 20coi% 20nh% E1% BB% AFng% 20cam% 20k% E1% BA % BFT% 20N% C3% A0y% 20l% C3% A0% 20% E2% 80% 9Cphao% 20c% E1% BB% A9u% 20sinh% E2% 80% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% 91i % 20v% E1% BB% 9Bi% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20Afghanistan,% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% C3% A0% 20l% E1% BB% 20ph% A5% 20N% E1% BB% AF% C3% A0% 20v% E1% BA% 20tr% BB% 20em% 20-% E1% BB% 20nh% AFng% 20 % C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% C4% 91ang% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m % E1% BA% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nguy% 20c% C6% A1% 20suy% 20dinh% 20d% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20c% E1% BA% A5p% 20t% C3 % ADnh% 20v% C3% A0% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B3% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ti% E1% BA% BFP% 20c% E1% BA% ADN % 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20ch% C4% 83m% 20s% C3% B3c% 20s% E1% BB% A9c% 20kh% E1% BB% 8Fe .% 20D% C3% B9% 20kh% C3% B4ng% 20ph% E1% BA% A3i% 20qu% C3% A1% 20l% E1% BB% 9bn,% 20song% 20s% E1% BB% 91% 20ti% E1 % BB% 81n% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20vi% E1% BB% 87C% 20cung% 20c % E1% BA% A5p% 20l% C6% B0% C6% A1ng% E1% BB% 20th% B1c% C3% A0% 20v% 20h% E1% BB% 97% 20tr

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news