Which Way For Rental Premises During And After The Social Distance Period?

% C4% 90% E1% BB% A3t% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20l% E1% BA% A7n% 20th% E1% BB% A9% 204% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3 % A1T% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i,% 20khi% E1% BA% BFN% 20nhi% E1% BB% 81u% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p,% 20ti% E1 % BB% 83u% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20Vi % E1% BB% 87T% 20 years% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% ADA,% 20tr% E1% BA% A3% 20m% E1% BA% B7t% 20b% E1% BA% B1ng% 20ho% E1% BA% B7c% 20thu% 20h% E1% BA% B9p% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACnh% 20kinh% 20doanh,% 20% C4% 91 % E1% BB% 83% 20ph% C3% B2ng,% 20ch% E1% BB% 91ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh.% 20% C4% 90% C3% A2u% 20l % C3% A0% 20gi% E1% BA% A3i% 20ph% C3% A1p,% 20l% E1% BB% 91i% 20% C4% 91i% 20cho% 20m% E1% BA% B7t% 20b% E1% BA% B1ng% 20cho% 20thu% C3% AA% 20trong% 20v% C3% A0% 20sau% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20gi% C3% A3N% 20c% C3% A1ch% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i? C% C3% BA% 20l% E1% BB% 99i% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% C3% B2ng% 20c% E1% BB% A7a% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p,% 20ti% E1% BB% 83u% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20ng% C3% A0nh% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20% C4 % 83n% 20u% E1% BB% 91ngT% C3% 20% C4% ADnh% 91% E1% BA% C3% BFN% 20qu% B D% 20II / 2021,% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20l% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20c% E1% BB% A7a % 20c% C3% A1c% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i,% 20kh% E1% BB% 91i% 20% C4% 91% E1% BA% BF% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 2094%% 20gi% E1% BA% A3m% 201% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20ph% E1% BA% A7n% 20tr% C4% 83m% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3.% 20Theo% 20Savills% 20Vi % E1% BB% 87T% 20 years,% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 204 / 2021,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20% C4 % 91% C3% A3% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN% 20nhi% E1% BB% 81u% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20ph% E1% BA% A3i% 20 % C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% ADA,% 20tr% E1% BA% A3% 20m% E1% BA% B7t% 20b% E1% BA% B1ng% 20ho% E1% BA% B7c% 20thu% 20h% E1% BA% B9p% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACnh% 20kinh% 20doanh.% 20C% C5% A9ng% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% C3% B3 ,% 20c% C3% A1c% 20doanh% E1% BB% 20nghi% 87p% C3% A0% 20v% 20ti% E1% BB% 83u% C6% B0% 20th% C 6% A1ng% 20ng% C3% 20d% A0nh% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% 20% C4% A5% 83n% 20u% E1% BB% 91ng% 20F

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news