Who Is Huawei’s New General Manager?

% C3% 94ng% 20Wei% 20Zhenhua,% 20t% C3% A2n% 20T% E1% BB% 95ng% 20Gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20 (CEOs)% 20c% E1 % BB% A7a% 20Huawei% 20t% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years,% 20l% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20c% C3% B3% 2020% 20N% C4% 83m% 20kinh% 20nghi% E1% BB% 87m% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% B1c% BB% C3% B4ng% 20c% E1% BB% 20ngh% 87% C3% B4ng% 20th% E1% BA% 20tin.T% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% 20Huawei% 20v% E1% BB% ABA% 20b% E1% BB% 95% 20nhi% E1% BB% 87m% 20% C3% B4ng% 20Wei% 20Zhenhua% 20l% C3% A0m% 20CEO% 20t% E1% BA% A1i% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years.% 20% C3% 94ng% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20l% C3% A0m% 20vi% E1% BB% 87C% 20t% E1 % BA% A1i% 20Huawei% 20t% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202 001% 20v% E1% BB% 9Bi% 20vai% 20tr% C3% B2% 20ph% E1% BB% A5% 20tr% C3 % A1ch% 20kinh% 20doanh% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running.% 20% C3% 94ng% 20c% C3% B3% 20h% C6% A1n% 203% 20N% C4% 83m% 20gi% E1% BB% AF% 20ch% E1% BB% A9c% 20Ph% C3% B3% 20T% E1% BB% 95ng% 20Gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20Huawei% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20khi% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20CEO.% C3% 94ng% 20Wei% 20ZhenhuaT % C3% A2n% 2 0CEO% 20nh% E1% BA% A5n% 20m% E1% BA% A1nh,% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20l% C3% A0 % 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20chi% E1% BA% BFN% 20l% C6% B0% E1% BB% A3c,% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B4ng% 20ty

.% 20% E2% 80% 9CTrong% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20Ch% C3% A2u% 20% C3% 81% 20 -% 20th% C3% A1i% 20B% C3% ACnh% 20D% C6% B0% C6% A1ng,% 20Huawei% 20c% C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20cam% 20k% E1% BA % BFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20 100% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20v% C3% A0o% 20h% E1% BB% 87% 20sinh% 20th % C3% A1i% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20nghi% E1% BB% 87p% 20trong% 203% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BB% 9Bi,% 20s% E1% BA% BD% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20v% C3% A0o% 20vi% E1% BB% 87C% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BB% 91n% 20trung% 20t% C3% A2M% 20kh% E1% BB% 9Fi% 20nghi% E1% BB% 87p,% 20trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20c% C3 % B3% E1% BB% 20Vi% 87T% 20 years% E2% 80% C3% A0i% 9D.Ngo% 20ra,% 20% C3% B4ng% 20Wei% E1% BA% 20nh% 20x% C3% ADN% A9t% 20nh% C3% A2n% 20l% E1% BB% B1c% 20b% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20gi% C3% A0U% 20kinh% 20nghi% E1% BB% 87m% C3% A0% 20l% E1% BB% 20m% 99T% E1% BA% 20ph% A7n% 20t% E1 % BA% A1o% 20N% C3% Aan% 20th% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20c% E1% BB% A7a% 20Huawei% 20t% E1% BA% A1i% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years .% 20how% 20% C4% 91% C3% B3,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0 % 20l% C3% A2u% 20d% C3% A0i,% 20th% C3% B4ng% 20qua% 20vi% E1% BB% 87C% 20t% E1% BA% A1o% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% C3% A0m,% 20chuy% E1% BB% 83n% 20giao% 20tri% 20th% E1% BB% A9c,% 20s% C3% A1ng% 20t% E1% BA% A1o% 20v% C3% A0% 20nu% C3% B4i% 20d% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20h% E1% BB% 87% 20sinh% 20th% C3% A1i% 20nh% C3% A2n% 20t% C3% A0i% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6% A1ng
% C3% 94ng% 20Wei% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20m% E1% BB% 97i% 20N% C4% 83m% 20Huawei% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20h% C6% A1n% 2010 %% 20doanh% 20thu% 20v% C3% A0o% 20R

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news