Who Will Spend On The Online Platform In The Future?

According to% 20nghi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20m% E1% BB% 9BI% 20C% E1% BB% A7A% 20Vi% E1% BB% 87N% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20to% C3% A0N% 20c% E1% BA% A7U% 20mckinsey,% 20Trong% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7% 20T% E1% BB% 9BI,% 20m% E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% ADA% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20chi% 20ti% C3% Aau% 20C% E1% BB% A7A% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20T% E1% BB% AB% AB% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81. % 20% C4% 90% E1% BB% 91i% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20s% E1% BA% BD% 20L% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI % 20gi% C3% A0% 20tr% C3% AAN% 2060% 20TU% E1% BB% 95i,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tr% E1% BB% 20% C4% 91% E1% BB% 99C% 20th% C3% A2N% 20V% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng% 20V% C3% AC% 20m% C3% B4I% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng.In% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20lai,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20d% C3% A2N% 20ch % C3% A2U% 20% C3% 81% 20s% E1% BA% BD% 20chi% 20ti% C3% Aau% 20h% C3% A0ng% 20h% C3% B3A% 20nhi% E1% BB% 81U% 20tr% C3 % AAN% 20N% E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3ng% 20tr% E1% BB% B1C% 20tuy% E1% BA% BFN.% 20 (source% E1% BB% 93N:% 20Bloomberg) m % E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% ADA% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20chi% 20ti% C3% Aau% 20C% E1 % BB% A7A% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20T% E1% BB% AB% 20CH % C3% A2U% 20% C3% 81% 20In% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7% 20T% E1% BB% 9BI,% 20nh% C6% B0ng% 20C% C3% B3% 20R% E1% BA% A5T% 20% C3% ADT% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20th% E1% BB% B1C% 20s% E1% BB% B1% 20Hi% E1% BB% 83U% 20BI% E1% BA% BFT% 20tr% E1% BB% 8DN% 20V% E1% BA% B9N% 20V% E1% BB% 81% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20ti% C3% Aau% 20D% C3% B9ng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81.h% C3% A0ng% 20h% C3% B3A% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% Aau% 20th% E1% BB% A5% 20tr% C3% AAN% 20N% E1% BB% 81N% 20t% E1% BA% A3ng% 20tr% E1% BB% B1C% 20tuy% E1% BA% BFNTHEO% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20m% E1% BB% 9BI% 20C% E1% BB% A7A% 20Vi% E1% BB% 87N% 20nnhi% C3% AAN% 20c% E1% BB% A9U% 20to% C3% A0N% 20C% E1% BA% A7U% 20mckinsey,% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20% C4% 91ang% 20C% C3% B3% 20t % E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20kinh% 20T% E1% BF% 20nhanh% 20nh% E1% Ba % A5T% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI

.% 20T% E1% BB% AB% 20NAY% 20% C4% 91% E1% BFN% 20N% C4% 83m% 202030,% 20quy% 20m% C3% B4% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ti% C3% Aau% 20d% C 3% B9ng% 20t% E1% BA% A1I% 20ch% C3% A2U% 20L% E1% BB% A5C% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20D% E1% BB% B1% 20% C4% 91o% C3% A1N% 20L% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2010% 20NGH% C3% ACN% 20T% E1% BB% B7% 20USD.x% C3% A9T% 20tr% C3% AAN% 20quy% 20m% C3% B4% 20to% C3% A0N% 20c% E1% BA% A7U,% 20C% E1% BB% A9% 20Hai% 20h% E1% BB% 99% 20gia % 20% C4% 91% C3% ACNH% 20thu% E1% BB% 99C% 20nh% C3% B3M% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20CAO% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% C3% AAN % 20th% C3% AC% 20s% E1% BA% BD% 20C% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20h% E1% BB% 99% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20 % E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81;% 20V% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng% 20% E1% BB% 9F% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20N% C3% A0Y% 20chi% E1% BA% BFM% 2050 %% 20s% E1% BB% 91% 20giao% 20d% E1% BB % 8BCH% 20Mua% 20B% C3% A1N% 20tr% C3% AAN% 20TO% C3% A0N% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi.th% C3% A1CH% 20th% E1% BB % A9C% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20CH% C3% ADNH% 20L% C3% A0% 20L% C3% A0M% 20th% E1% BA% BF% 20N% C3% A0o % 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Hi% E1% BB% 83U% 20H% C6% A1N% 20V% E1% BB% 81% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20ti% C3 % Aau% 20d% C3% B9ng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81,% 20V% E1% BB% 81% 20c% C3% A1CH% 20h% E1% BB% 8D% 20mua% 20s% E1% Three% AFM,% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20nh% E1% BB% AFng% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% C3% A0o % 20% C4% 91ang% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20V% C3% A0% 20s% E1% BB% 9F% 20th% C3% Adch % 20c% E1% BB% A7A% 20H% E1% BB% 8D
% 20% C4% 90% E1% BB% 83% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20B% E1% BB% A9C% 20Tranh% 20c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20H% C6% A1N,% 20ch% C3% Bang% 20ta% 20h% C3% A3Y% 20C% C3% B9ng% 20nhau% 20View % 20x% C3% A9T% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng% C6 % B0% E1% BB% 9DI% 20ti% C3% Aau% 20D% C3% B9ng% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A2Y.NC% E1% BB% Afng % 20c% E1% BB% A5% 20GI% C3% A0% 20s% C3% A0NH% 20% C4% 91i% E1% BB% 87U% 20khuynh% 20% C4% 91% E1% BA% A3O% 20m% E1 % Three% A1ng% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99 %% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tr% C3% AAN% 2060% 20TU% E1% BB % 95i% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C3 % B3ng% 20g% C3% B3P% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 201/3% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20ti% C3% Aau% 20d % C3% B9ng% 20In% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20T% E1% BB% AB% 20NAY% 20% C4% 91% E1% BFN% 20N% C4% 83m% 20203 0.% 20% E1% BB% 9E% 20c% C3% A1C% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20c % E1% BB% A7A% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81,% 20t% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 202 / 3.xu% 20h% C6% B0% E1% BB% 9bng% 20GI% C3% A0% 20H% C3% B3A% 20D% C3% A2N% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3% C4% 91% C3% A3% 20V% C3% A0% 20% C4% 91ang% 20hhi% E1% BB% 87N% 20di% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1I% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 81% 20Trong% 20nh% E1% BB% AFNG% 20N% C4% 83m% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y.% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1 % BB% A3ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20CAO% 20TU% E1% BB% 95I% 20% C4% 91ang% 20nhi% E1% BB% 81U% 20L% C3% AAN% 20V% C3 % A0% 20Ph% E1% BA% A7N% 20L% E1% BB% 9BN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20L% E1% BB% 9BN% 20tu% E1% BB% 95i% 20% C4 % 91ang% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% C3% Adch% 20C% E1% BB% B1C% 20h% C6% A1N% 20tr% C3% AAN% 20N % E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3NG% 20tr% E1% BB% B1C% 20tuy% E1% BA% BFN.T% E1% BA% A1i% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1 % BA% A3N% 20V% C3% A0% 20h% C3% A0N% 20qu% E1% BB% 91C,% 20h% C6% A1N% 2090 %% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20cao% 20tu % E1% BB% 95% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20tham% 20gia% 20V% C3% A0o% 20C% C3% A1C% 20N% E1 % BB% 81

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news